O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zezwolenia na alkohol tekst

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Przyjęcie wniosku i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydanie zaświadczenia w przypadku wymagania przez odrębne organy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 • o zawartości do 4,5 alkoholu oraz na piwo,

 • o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

 • o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • wniosek, który zawiera adres punktu sprzedaży (sklepu lub lokalu gastronomicznego) oraz rodzaj alkoholu, o którego sprzedaż ubiega się wnioskodawca,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015 poz. 594 i 1893 oraz 2016r. poz. 65 ),

 • w przypadku wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia, wniosek winien zawierać pozytywną opinię organizatora imprezy z podaniem daty, kiedy impreza będzie się odbywać, czas jej trwania oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż i podawanie napoi alkoholowych.

Opłaty

 

 • opłatę za wydanie zezwolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie, wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta - nr konta 501020509512806265885 PKO BP o/Wałbrzych:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 • Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym

 • opłaty dla przedsiębiorców, którzy w swoich punktach przekroczyli roczna wartość sprzedaży:

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedanych napojów w roku poprzednim,

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 77 000 zł – dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – w wysokości 2,7 % ogólnej zawartości tych napojów w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Przydatne druki

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),

 • Ustawa z z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23).

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 11:01:36
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 11:01:36
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 11.10.2016 09:20:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:20:22
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:26:47

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1327434
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl