O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej tekst

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Gminnych Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

W ramach wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dokonuje się następujących uzgodnień i udziela następujących zezwoleń:

1.       Uzgodnienia przebiegu przyłączy wodnych, sanitarnych, energetycznych,

2.       Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną,

3.       Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej,

4.       Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej celem wykonania robót budowlanych.

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Przebudowa lub remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy roboty te objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenie na budowę, również uzgodnienia projektu budowlanego.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłata pobierana jest także za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (opłata roczna).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać:

1.       Imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

2.       Cel zajęcia pasa drogowego,

3.       Lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,

4.       Planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Po wpłynięciu to tutejszego Urzędu wniosku, w oparciu o podane przez wnioskodawcę dane oraz pomiary w terenie, sporządzana jest decyzja. Przekazanie pasa drogowego i odbiór oznakowania oraz odbiór pasa drogowego są wykonywane na podstawie odpowiedniego protokołu.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego,

2.     Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenie reklamy – z podaniem jej wymiarów,

3.     Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Opłaty skarbowe

Z opłaty skarbowej zwolnione są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu objęte jest opłatą w kwocie 82 zł.

Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu jest bezpłatne jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym.

Uzgodnienia dokonywane w formie postanowień nie są objęte opłatą skarbową.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA i ustawą o drogach publicznych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przydatne druki

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dostępny w Biurze Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, oraz na stroniehttp://www.bip.um.jedlina.pl

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczanie na drogach

5.     Uchwała Nr XVIII/93/04 Rady Miasta Jedlina-Zdój z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

6.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 10:41:18
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 10:41:18
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 09.02.2016 08:25:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.02.2016 08:25:02
Zaktualizował Roman Sidor 09.02.2016 08:25:29

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431003
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl