O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory samorządowe 2014 tekst

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego – str. 32.

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/23384c68565d368d5d1957a8f877899e.pdf

Wprowadził Roman Sidor 27.11.2014 10:29:07
Opublikował Roman Sidor 27.11.2014 10:29:07
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 27.11.2014 10:28:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.11.2014 10:28:40

« powrót

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego - str. 36 i 181-182.

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/21950a120b94a447a796973d67a4fb48.pdf

Wprowadził Roman Sidor 27.11.2014 10:28:13
Opublikował Roman Sidor 27.11.2014 10:28:13
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 27.11.2014 10:27:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.11.2014 10:27:23

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 14.11.2014 10:10:17
Opublikował Roman Sidor 14.11.2014 10:10:17
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 14.11.2014 10:09:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.11.2014 10:09:02

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 29.10.2014 09:48:43
Opublikował Roman Sidor 29.10.2014 09:48:43
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 29.10.2014 09:46:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.10.2014 09:46:34

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 27.10.2014 10:35:52
Opublikował Roman Sidor 27.10.2014 10:35:52
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 27.10.2014 10:29:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.10.2014 10:29:12

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 27.10.2014 10:29:09
Opublikował Roman Sidor 27.10.2014 10:29:09
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 27.10.2014 10:27:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.10.2014 10:27:43

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 27.10.2014 10:27:35
Opublikował Roman Sidor 27.10.2014 10:27:35
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 27.10.2014 10:25:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.10.2014 10:25:31

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 27.10.2014 10:25:26
Opublikował Roman Sidor 27.10.2014 10:25:26
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 27.10.2014 10:21:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.10.2014 10:21:19

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 23.10.2014 14:08:19
Opublikował Roman Sidor 23.10.2014 14:08:19
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 23.10.2014 14:06:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.10.2014 14:06:08

« powrót

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego.

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego.

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój, w związku wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, informuje
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w ww. wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im dodatkowe uprawnienia. 

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie Jedlina-Zdrój ma prawo do uzyskiwania informacji o:

-        właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

-        lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-        warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,

-        terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

-        komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

-        warunkach oraz formach głosowania.

 

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty                  w gminie.

Informacje te, są także przekazywane przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego.

 

Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone                       w przypadku głosowania w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Zgłoszenie może być dokonane:

-      ustnie w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój: Referacie Spraw Obywatelskich                                    i Ogólnoorganizacyjnych  pokój nr 3,

-      pisemnie na adres: Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój,

-      faksem pod nr 74-88 55 269,

-      w formie elektronicznej na adres: ania@jedlinazdroj.eu.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w mieście Jedlina-Zdrój, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Druki do pobrania: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z art.61c Kodeksu Wyborczego zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 27 października 2014 r.  w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju w godzinach pracy Urzędu.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miasta
w Jedlinie-Zdroju pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez pracownika Urzędu Miasta do rąk własnych wyborcy, za pokwitowaniem odbioru, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Prawo głosowania przez pełnomocnika.

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Nie mają prawa głosowania przez pełnomocnika wybory głosujący korespondencyjnie.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu uzyskania aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek taki składa wyborca wpisany do rejestru wyborców w mieście Jedlina-Zdrój.

Druki do pobrania: Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do wniosku należy dołączyć:

-        kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia  niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa, jeżeli  wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

-        pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Druki do pobrania: wzór Zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 7 listopada 2014 r. Referacie Spraw Obywatelskich                                 i Ogólnoorganizacyjnych pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Miasta, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. W tym celu najpóźniej do dnia 14 listopada 2014 r. musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeżeli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik.


IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej,                  w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Wyborca niepełnosprawny na pisemny wniosek jest dopisywany do spisu wyborców                     w wybranym przez siebie okręgu wyborczym, gdzie znajduje się lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jeżeli na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej w dniu 12 listopada 2014 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju w Referacie Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych  pokój nr 3.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą ul. Jasna 4 została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

V. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju w terminie do dnia 27 października 2014 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju (pokój nr 3), pisemnie, na adres Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju, faksem pod nr 74 88 55 269 lub w formie elektronicznej na adres: ania@jedlinazdroj.eu

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania. 

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Sporządził: A.Sobusiak, A.Markiewicz-Polonieska

                                                                                                  Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

                                                                                                                   /-/ Leszek Orpel

Wprowadził Roman Sidor 21.10.2014 14:15:13
Opublikował Roman Sidor 21.10.2014 14:15:13
Odpowiedzialny za treść A. Sobusiak 21.10.2014 14:10:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.10.2014 14:10:12

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 20.10.2014 14:23:25
Opublikował Roman Sidor 20.10.2014 14:23:25
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 20.10.2014 14:20:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2014 14:20:35

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 20.10.2014 14:20:03
Opublikował Roman Sidor 20.10.2014 14:20:03
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 20.10.2014 14:18:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2014 14:18:27

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 20.10.2014 08:50:55
Opublikował Roman Sidor 20.10.2014 08:50:55
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisjia Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 20.10.2014 08:49:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2014 08:49:29

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 20.10.2014 08:48:51
Opublikował Roman Sidor 20.10.2014 08:48:51
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 20.10.2014 08:46:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2014 08:46:43

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 20.10.2014 08:46:32
Opublikował Roman Sidor 20.10.2014 08:46:32
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy we Wrocławiu 20.10.2014 08:44:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2014 08:44:01

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 20.10.2014 08:43:02
Opublikował Roman Sidor 20.10.2014 08:43:02
Odpowiedzialny za treść PKW 20.10.2014 08:42:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2014 08:42:11

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 17.10.2014 13:33:36
Opublikował Roman Sidor 17.10.2014 13:33:36
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 17.10.2014 13:31:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.10.2014 13:31:11

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 17.10.2014 13:30:04
Opublikował Roman Sidor 17.10.2014 13:30:04
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 17.10.2014 13:27:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.10.2014 13:27:47

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 30.09.2014 12:58:07
Opublikował Roman Sidor 30.09.2014 12:58:07
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy we Wrocławiu 30.09.2014 12:55:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2014 12:55:50

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 30.09.2014 12:55:32
Opublikował Roman Sidor 30.09.2014 12:55:32
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy we Wrocławiu 30.09.2014 12:54:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2014 12:54:03

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 25.09.2014 14:49:06
Opublikował Roman Sidor 25.09.2014 14:49:06
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 25.09.2014 14:48:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.09.2014 14:48:04

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 24.09.2014 10:49:03
Opublikował Roman Sidor 24.09.2014 10:49:03
Odpowiedzialny za treść Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju 24.09.2014 10:45:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2014 10:45:31

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 23.09.2014 11:11:55
Opublikował Roman Sidor 23.09.2014 11:11:55
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 23.09.2014 11:10:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.09.2014 11:10:33

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 18.09.2014 14:52:10
Opublikował Roman Sidor 18.09.2014 14:52:10
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 18.09.2014 14:50:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.09.2014 14:50:22

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.11.2014 14:34:16
Opublikował Roman Sidor 03.11.2014 14:34:16
Odpowiedzialny za treść A. Markiewicz-Polonieska 03.11.2014 14:32:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.11.2014 14:32:39

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 05.09.2014 11:42:54
Opublikował Roman Sidor 05.09.2014 11:42:54
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz - Polonieska 05.09.2014 11:41:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.09.2014 11:41:35

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.08.2014 09:46:31
Opublikował Roman Sidor 28.08.2014 09:46:31
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 28.08.2014 09:44:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.08.2014 09:44:44

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.08.2014 09:44:17
Opublikował Roman Sidor 28.08.2014 09:44:17
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 28.08.2014 09:40:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.08.2014 09:40:33

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414120
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl