O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Stanu Cywilnego tekst

Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018

 

Informujemy, iż oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński odbierane są  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju bądź poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w soboty w godz. 1000 – 1400 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Miesiąc

Soboty 2018r

Styczeń

6,20

Luty

3,17

Marzec

10,24

Kwiecień

14,28

Maj

12,26

Czerwiec

9,23

Lipiec

7,21

Sierpień

4,18,25

Wrzesień

1,15

Październik

6,20

Listopad

10,24

Grudzień

1,15

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, z dnia 31 stycznia 2012r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój ze zm.

                                                                                                        

                                                                                             KIEROWNIK
                                                                                     Urzędu Stanu Cywilnego 

                                                                                                        /-/
                                                                                            Dorota Żmudzińska

Wprowadził Administrator 10.01.2018 08:47:52
Opublikował Administrator 10.01.2018 08:47:52
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 10.01.2018 08:46:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.01.2018 08:46:17

« powrót

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

 

Jubileusz zgłasza się w USC właściwym wg miejsca zamieszkania Jubilatów.

 

Zgłoszenia o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie mogą dokonać

Jubilaci lub  członkowie ich rodzin w siedzibie USC Jedlina-Zdrój

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest przez Prezydenta RP tylko raz, za przeżyte w związku małżeńskim co najmniej 50 lat.

Z inicjatywą o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie występuje Burmistrz Gminy Jedlina-Zdrój do Wojewody Dolnośląskiego. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Dolnośląskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Osoby przedstawione do odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • zgłoszenie,

 • dokumenty stwierdzające tożsamość jubilatów – do wglądu

 • jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC niż USC Jedlina-Zdrój, należy wskazać USC, w którym zostało zawarte małżeństwo oraz podać datę ślubu

Opłaty

 • Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawyCzas oczekiwania na medale z Kancelarii Prezydenta RP wynosi ok. 6 miesięcy od dnia zgłoszenia.

Czas oczekiwania na medale z Kancelarii Prezydenta RP wynosi ok. 6 miesięcy od dnia zgłoszenia.

O terminie wręczenia odznaczeń Jubilaci powiadamiani są pisemnie.

Podstawowe akty prawe

- ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.)

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

(Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)

 

 

Wprowadził Administrator 21.03.2017 10:48:14
Opublikował Administrator 21.03.2017 10:48:14
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 21.03.2017 10:50:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2017 10:50:19
Zaktualizował Administrator 21.03.2017 10:50:27

« powrót

Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2017

Informujemy, iż oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński odbierane są  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju bądź poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w soboty w godz. 1000 – 1400 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Miesiąc

Soboty 2017r

Styczeń

14,28

Luty

4,25

Marzec

4,18

Kwiecień

8,22

Maj

6,27

Czerwiec

10,24

Lipiec

15,29

Sierpień

12,26

Wrzesień

9,23

Październik

7,21

Listopad

18,25

Grudzień

9,16

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, z dnia 31 stycznia 2012r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój ze zm.

                                                                                                        

                                                                                             KIEROWNIK
                                                                                     Urzędu Stanu Cywilnego 

                                                                                                        /-/
                                                                                            Dorota Żmudzińska

Wprowadził Administrator 25.01.2017 08:54:03
Opublikował Administrator 25.01.2017 08:54:03
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 14.03.2017 08:06:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.03.2017 08:06:53
Zaktualizował Administrator 14.03.2017 08:09:08

« powrót

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce złożenia dokumnetów

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 3

Miejsce załatwienia sprawy

Komórka organizacyjna właściwa merytorycznie do załatwienia sprawy.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

           Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:

 • dane wnioskodawcy  tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38zł

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawowe akty prawne

Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Poz. 1741 ze  zmianami),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. Poz. 194)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., Poz. 1628 ze zmianami),

 Pliki do pobrania:

- wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wprowadził Administrator 07.10.2016 14:32:13
Opublikował Administrator 07.10.2016 14:32:13
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 07.10.2016 14:32:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 14:32:25
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 14:32:56

« powrót

Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2016

Informujemy, iż oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński odbierane są  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju bądź poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w soboty w godz. 1000 – 1400 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Miesiąc

sobota

Styczeń

9,23

Luty

6,20

Marzec

12,19

Kwiecień

9,23

Maj

7,21

Czerwiec

11,25

Lipiec

2,23

Sierpień

13,27

Wrzesień

10,24

Październik

8,22

Listopad

5,19

Grudzień

3,17

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, z dnia 31 stycznia 2012r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój ze zm.

                                                                                                        

                                                                                             KIEROWNIK
                                                                                     Urzędu Stanu Cywilnego 

                                                                                                        /-/
                                                                                            Dorota Żmudzińska

 

 

 

Wprowadził Roman Sidor 15.01.2016 10:58:51
Opublikował Roman Sidor 15.01.2016 10:58:51
Odpowiedzialny za treść Kierownik USC 15.01.2016 11:00:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.01.2016 11:00:56
Zaktualizował Roman Sidor 15.01.2016 11:01:23

« powrót

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego- pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

W celu zawarcia małżeństwa przed duchownym w sposób określony w art. 1 §2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy należy wystąpić do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego.

Dodatkowe informacje

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie zapewnienia  wyda pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zawiera m.in. oświadczenie o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku przyszłych dzieci, a także zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest celem przedłożenia go duchownemu.; ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.

Wydający ww. zaświadczenie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik Urzędy Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

       Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy- zezwolenie sądu  na zawarcie małżeństwa.

3. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo

4. Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce- zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem  potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

UWAGA! Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W przypadku przesunięcia terminu ślubu kolejna data powinna być wyznaczona w tym czasie, w przeciwnym wypadku należy po raz kolejny złożyć zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Możliwość złożenia zapewnienia przed konsulem

Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub w Polsce mogą złożyć  zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Powyższa możliwość dotyczy także sytuacji, gdy małżeństwo będzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2. Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu.

Jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego),- odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpisu aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Akt małżeństwa sporządzany jest przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej w następnym dniu roboczym na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do Urzędu Stanu Cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł
 • Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza  Urzędem Stanu Cywilnego (Dz. U. Poz. 180)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego

Wprowadził Anita Lis 22.04.2015 11:34:38
Opublikował Anita Lis 22.04.2015 11:34:38
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 22.04.2015 12:29:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.04.2015 12:29:51
Zaktualizował Anita Lis 22.04.2015 12:30:12

« powrót

Zgłoszenie urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Gdzie należy zgłosić urodzenie się dziecka

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Kto zobowiązany jest zgłosić urodzenie się dziecka

 

matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych

W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika.

 

Termin na zgłoszenie

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie:

- 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
 - 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia

Karta urodzenia/karta martwego urodzenia to dokument medyczny stwierdzający m. in. fakt urodzenia się dziecka wystawiany i przekazywany przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. szpital) do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia.

Rejestracja urodzenia

Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Dokumenty niezbędne przy rejestracji dziecka                                                                                             - dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu cywilnemu do wglądu

- jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne pełnomocnictwo

Opłaty

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

Termin załatwienia sprawy

Akt urodzenia zostaje sporządzony w dniu, w którym dokonano zgłoszenia urodzenia.

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 171)

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:41:05
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:41:05
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 07.10.2016 14:35:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 14:35:18
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 14:37:10

« powrót

Sporządzenie aktu zgonu

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

Kto dokonuje zgłoszenia zgonu

Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.:

 • małżonek
 • krewni zstępni (np. dziecko)
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:  - 3 dni od sporządzenia karty zgonu                                                                                                                                                       - 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

Rejestracja zgonu

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • karta zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Termin załatwienia sprawy

Akt zgonu zostaje sporządzony w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej.

Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone  aktu zgonu: jeden  z nich należy przedłożyć  administracji cmentarza.

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231)

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:40:12
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:40:12
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.10.2016 14:38:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 14:38:19
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 14:39:50

« powrót

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego- pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa następuje przed  Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może udzielić ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości Urzędu Stanu Cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

Dodatkowe informacje

Termin ślubu (zawarcia małżeństwa)

 • Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może jednak udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy.

W razie braku zgody na wydanie takiego zezwolenia zawiadamia o tym, również na piśmie, osoby których odmowa skrócenia terminu dotyczy. Osoby te w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy wskazane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przyczyny odmowy uzasadniają odmowę.

 • Jeśli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, to wówczas uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku  nieuzgodnienia takiego terminu Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.

Zawarcie małżeństwa poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego może nastąpić:

 • na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności
 • na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Jak zawrzeć związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego:

W celu zawarcia małżeństwa poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego należy wystąpić z wnioskiem do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oceni, czy zaproponowane miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów dotyczących zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku noszonym przez każdego z małżonków po zawarciu małżeństwa jest składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w momencie składania zapewnienia.

Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.

Udział biegłego lub tłumacza

Udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające  zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu.

Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie  czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy- zezwolenie sądu  na zawarcie małżeństwa.

3. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

4. Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce- zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim-  także  dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

UWAGA! Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W przypadku przesunięci a terminu ślubu kolejna data powinna być wyznaczona w tym czasie, w przeciwnym wypadku należy po raz kolejny złożyć zapewnienie.

Możliwość złożenia zapewnienia przed konsulem

Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub w Polsce mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Powyższa możliwość dotyczy także sytuacji, gdy małżeństwo będzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:

- Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

- Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu

- Jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), odpisu aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia  albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy: mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek Małżeński.

Treść przysięgi małżeńskiej jest określona w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński powtarzając za Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos.

Oświadczenia składane są publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego

 • W przypadku wniosku stanowiącego życzenie osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy.
 • W przypadku  wniosku osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadnionego stanem zagrożenia jej życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności, pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84zł.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłata za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego- 39,00 zł

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741, z póżn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (Dz. U. Poz. 180)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:36:54
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:36:54
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 24.04.2015 07:44:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.04.2015 07:44:58
Zaktualizował Anita Lis 24.04.2015 08:02:09

« powrót

Zawarcie małżeństwa zagranicą

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenia stwierdzającego,  że zgodnie z  prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Dokumenty wymagane do załatwiania sprawy

Występując z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

 • zapewnienie
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł
 • jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – także zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał  uprzednio w związku małżeńskim – również dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do konsula może wystąpić obywatel polski. W tym przypadku przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

 • zapewnienie
 • odpis aktu urodzenia, w a przypadku pozostawania uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Uwaga !  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za sporządzenie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Świdnicy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Podstawowe akty prawne


 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.)

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:35:46
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 14:35:46
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.10.2016 14:41:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 14:41:23
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 14:44:43

« powrót

Transkrypcja - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego- pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja

Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon  miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Efektem będzie sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego.

Ważne! Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Procedura transkrypcji

Wnioskodawca

 • osoba, której dotyczy zdarzenie
 • inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dotyczy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon)

Dostosowanie pisowni danych

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie.

Ważne! Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Oświadczenia w sprawie nazwiska przy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa

Jeżeli wniosek dotyczy przeniesienia (transkrypcji) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, nic straconego: oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, który dokonał transkrypcji.

Pośrednictwo konsula

Wniosek o dokonanie czynności może zostać złożony także do konsula. Konsul jest w takim przypadku zobowiązany do przesłania wniosku do wybranego przez wnioskodawcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli wniosek o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa składają małżonkowie mogą oni: oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, zawrzeć w składanym ww. wniosku o przeniesienie zagranicznego dokumentu albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku. Protokół przyjęcia tych oświadczeń konsul dołącza do wniosku o dokonanie przeniesienia dokumentu.

Powiadomienie o dokonaniu transkrypcji

Po dokonaniu czynności, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Odpis ten z mocy prawa jest traktowany jako wydany na wniosek. Kierownik nie ma obowiązku powiadamiania o dokonaniu przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego innych osób z wyjątkiem, gdy:

 • przeniesieniu, na wniosek matki dziecka, podlega zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. W takiej sytuacji Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, o ile możliwe jest ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca
 • przeniesieniu, na wniosek jednego z małżonków, podlega zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa. W takiej sytuacji Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa
 • transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje o tym osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Organ właściwy, wymagane dokumenty

 • Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w kraju wraz z:
 • oryginałem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji (np. odpis aktu stanu cywilnego) i jego urzędowym tłumaczeniem
 • dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności

Opłaty

 • wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji- 50 zł
 • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone- 17 zł

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

- Po złożeniu kompletu  dokumentów- bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania transkrypcji

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji), jeżeli:

 • dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon
 • zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia
 • byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczy pospolitej Polskiej

Uwaga! Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.)

Druki do pobrania:

- Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

- Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą

- Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego za granicą

- Pełnomocnictwo

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 13:26:12
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 13:26:12
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 30.04.2015 12:28:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.04.2015 12:28:49
Zaktualizował Anita Lis 30.04.2015 12:43:17

« powrót

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Administracyjne uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek:

 •  osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego
 •  osoby mającej w tym interes prawny
 •  prokuratora

Powiadomienie osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy

Jeżeli czynność uzupełnienia dokonywana będzie z urzędu lub inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze uzupełnienia jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o uzupełnienie.

W przypadku uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, powiadamia się o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

Forma załatwienia sprawy

 • Pozytywne załatwienie sprawy - uzupełnienie nastąpi w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
 • Negatywne załatwienie sprawy – odmowa uzupełnienia nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego może nastąpić, jeżeli:

 • akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych
 •  istnieje możliwość uzupełnienia danych na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych  rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny

Sądowe uzupełnienie dotyczy tylko aktu zgonu w zakresie daty lub godziny zgonu, dokonywane jest przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek:

 •  osoby zainteresowanej
 •  prokuratora

Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd powszechny, jeżeli:

 • akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu
dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia tego aktu

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Organ właściwy do uzupełnienia, wymagane dokumenty

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu uzupełnienia.

 • Jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).
 • Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
Uwaga !  Jeżeli akt stanu cywilnego będzie uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.

Opłaty

 • - wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39 zł
 • - pełnomocnictwo do uzupełnienia zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
 • Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • Po złożeniu kompletu dokumentów-bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

 • Odmowa dokonania uzupełnienia zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.)

 

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:44:42
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:44:42
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.10.2016 14:45:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 14:45:13
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 14:47:08

« powrót

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Administracyjne sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego                           z urzędu lub na wniosek:

 •  osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica dziecka)
 •  osoby mającej w tym interes prawny
 •  prokuratora

Powiadomienie osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy

Jeżeli czynność sprostowania dokonywana będzie z urzędu lub z inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego - osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze sprostowania jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o sprostowanie.

W przypadku sprostowania aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, powiadomiony zostanie o złożeniu wniosku drugi małżonek.

Forma załatwienia sprawy

 • Pozytywne załatwienie sprawy - sprostowanie nastąpi w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
 • Negatywne załatwienie sprawy - odmowa sprostowania nastąpi w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Sytuacje, w których może dojść do sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego (przesłanki sprostowania):

Niezgodność danych w akcie stanu cywilnego:

 • z danymi zawartymi w aktach zbiorowych (są to dokumenty, które były np. podstawą sporządzenia aktu)
 • z innymi aktami stanu cywilnego stwierdzającymi zdarzenie wcześniejsze i dotyczącymi tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców, dziadków)
 • z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego

Sądowe sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek:

 •  osoby zainteresowanej
 •  prokuratora
 •  kierownika urzędu stanu cywilnego

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd powszechny, jeżeli:

 • nie jest możliwe sprostowanie w trybie administracyjnym, tj.  na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej osoby lub jej  wstępnych, albo  zagranicznych dokumentów stanu cywilnego
sprostowanie w trybie administracyjnym przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie w oparciu o ww. dokumenty.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Organ właściwy do sprostowania, wymagane dokumenty

Z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu staniu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowaniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu sprostowania.

 • Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)
 • Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów
Uwaga !  Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.

Opłaty

 • - wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39 zł
 • - pełnomocnictwo do uzupełnienia zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
 • Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • Po złożeniu kompletu dokumentów-bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

 • Odmowa dokonania sprostowania zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.)

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:39:52
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:39:52
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 07.10.2016 14:47:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 14:47:40
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 14:49:43

« powrót

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczeń

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego- pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Osoby uprawnione

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości  17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty- do wglądu

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego Urzędu  Stanu Cywilnego lub drogą pocztową na adres Urzędu Stanu Cywilnego. Osobiste złożenie wniosku skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.

Złożenie wniosku drogą pocztową skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą- przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

Opłaty

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu- 22 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu- 33 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby- 24 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego- 17 zł

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU itp.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m. in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Termin załatwienia sprawy

Złożenie wniosku osobiście- od ręki

Po złożeniu wniosku drogą pocztową- do 7 dni roboczych jeżeli Urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli Urząd nie posiada księgi stanu cywilnego. Termin liczony od dnia daty wpływu wniosku do Urzędu.

UWAGA! Możliwe jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie dotychczasowych przepisów przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj. najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015r.

(Podstawa prawna: art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz 1741 z późn. zm.)

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741, z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

- wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

Wprowadził Marta Czarnik 06.01.2010 10:16:45
Opublikował Marta Czarnik 06.01.2010 10:16:45
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 27.04.2015 11:48:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.04.2015 11:48:01
Zaktualizował Anita Lis 27.04.2015 11:57:28

« powrót

Informacja o międzynarodowym numerze konta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

Poniżej podajemy międzynarodowy numer konta 
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój dla osób przebywających poza granicami Polski

BIC (SWIFT):  BPKOPLPW  Nr 67102050950000560200112532

PKO BP ODDZIAŁ WAŁBRZYCH

Wprowadził Andżelika Sobusiak 21.06.2007 09:11:31
Opublikował Andżelika Sobusiak 21.06.2007 09:11:31
Odpowiedzialny za treść Mirosława Woźniakowska 21.06.2007 09:11:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.06.2007 09:11:31

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431053
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl