O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2012 tekst

Sesja Rady Miasta Nr XXII z dnia 28 grudnia 2012r.

UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXII/140/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/189/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXII/141/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXII/143/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXII/144/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXII/147/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXII/148/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

UCHWAŁA NR XXII/149/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XXII/150/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

UCHWAŁA NR XXII/151/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Jedlina-Zdrój z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wprowadził Roman Sidor 07.01.2013 08:16:08
Opublikował Roman Sidor 07.01.2013 08:16:08
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 07.01.2013 08:16:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.01.2013 08:16:08

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXI z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/126/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXI/127/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXI/128/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXI/129/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój w latach 2013-2017.

UCHWAŁA NR XXI/130/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

UCHWAŁA NR XXI/131/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

UCHWAŁA NR XXI/132/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wystąpienia Miasta Jedlina - Zdrój ze Stwarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Krynicy - Zdroju.

UCHWAŁA NR XXI/134/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/112/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXI/136/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.

 

Wprowadził Roman Sidor 07.12.2012 13:36:33
Opublikował Roman Sidor 07.12.2012 13:36:33
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 07.12.2012 13:36:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.12.2012 13:36:33

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XX z dnia 23 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/114/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XX/115/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XX/116/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XX/117/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty

UCHWAŁA NR XX/118/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XX/119/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XX/120/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie – Zdroju

UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XVI/92/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

UCHWAŁA NR XX/122/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z   dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XX/123/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie  zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina – Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju

UCHWAŁA NR XX/124/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XX/125/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Wprowadził Rafał Gumułka 30.10.2012 09:05:30
Opublikował Rafał Gumułka 30.10.2012 09:05:30
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 30.10.2012 09:05:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 09:05:30

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XIX z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/105/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIX/106/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XIX/107/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

UCHWAŁA NR XIX/108/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XIX/110/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/86/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w 2012 roku.

UCHWAŁA NR XIX/111/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/201/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich pobierania.


UCHWAŁA NR XIX/112/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XV/84/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.


UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Wprowadził Rafał Gumułka 18.10.2012 09:59:55
Opublikował Rafał Gumułka 18.10.2012 09:59:55
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 18.10.2012 09:59:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.10.2012 09:59:55

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 02.07.2012 13:58:04
Opublikował Roman Sidor 02.07.2012 13:58:04
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 02.07.2012 13:58:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.07.2012 13:58:04

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 01.06.2012 09:06:32
Opublikował Roman Sidor 01.06.2012 09:06:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.06.2012 09:06:32

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 26.04.2012 11:48:11
Opublikował Roman Sidor 26.04.2012 11:48:11
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 26.04.2012 11:48:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.04.2012 11:48:11

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 05.04.2012 09:12:39
Opublikował Roman Sidor 05.04.2012 09:12:39
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 05.04.2012 09:12:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2012 09:12:39

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XIV z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/70/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, przy ul. Jana Pawła II 5, imienia Janusza Korczaka.

UCHWAŁA NR XIV/71/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIV/72/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XIV/73/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

UCHWAŁA NR XIV/74/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój do stowarzyszenia pn. " Lokalna Organizacja Turystyczna Tajemniczy Trójkąt" z siedzibą w Wałbrzychu.

UCHWAŁA NR XIV/75/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/112/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

UCHWAŁA NR XIV/76/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlina-Zdrój”.

UCHWAŁA NR XIV/77/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIV/78/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIV/79/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIV/80/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

 

Wprowadził Roman Sidor 12.03.2012 09:01:19
Opublikował Roman Sidor 12.03.2012 09:01:19
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 12.03.2012 09:01:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.03.2012 09:01:19

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414130
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl