O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2004 tekst
Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.08.2012 13:49:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.08.2012 13:49:00
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 16.08.2012 13:49:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.08.2012 13:49:00

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 07.08.2012 10:55:04
Opublikował Andżelika Sobusiak 07.08.2012 10:55:04
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 07.08.2012 10:55:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.08.2012 10:55:04

« powrót

Uchwała Nr XVI/76/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XVI/76/04
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 48 ust. 1 pkt.2, art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2004 r.
2. Okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 10 lat.

§ 2

Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą dochody własne Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:58:35
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:58:35
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 30.09.2008 08:58:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2008 08:58:35
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:58:35

« powrót

Uchwała Nr XVIII/89/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2003 rok.

Uchwała Nr XVIII/89/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój za 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148/ Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala co następuje:


§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina – Zdrój i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój za 2003 rok, Rada Miasta Jedlina – Zdrój udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina -Zdrój za 2003 rok.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.09.2008 08:07:53
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.09.2008 08:07:53
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 29.09.2008 08:07:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.09.2008 08:07:53

« powrót

Uchwała Nr XVII/85/04 Rady Miasta Jedlina - Zdrój Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XVII/85/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XIV/67/2003 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zrządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Wykaz osób pełniących funkcję inkasenta opłaty miejscowej”;
 2. z wykazu inkasentów wykreśla się Pana Władysława Moskwę – 638/98 Jedlina – Zdrój, ul. Piastowska 27 i Pana Wiesława Ratajskiego – 667/98 Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 2, Akacjowa 11;
 3. do wykazu inkasentów dodaje się Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, Pl. Zdrojowy 5.
Rozdział I

 
Postanowienia ogólne.

 

§ 1
 1. Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
  1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm)
  2. Gminie Jedlina-Zdrój lub gminie – należy przez to rozumieć miasto Jedlina-Zdrój,
  3. mieszkaniowym zasobie gminy lub zasobie – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Jedlina-Zdrój,
  4. wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę Jedlina-Zdrój,
  5. dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,
  6. gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć lokatora samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny tzw. gospodarstwo jednoosobowe lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora, tzw. gospodarstwo wieloosobowe.
§ 2
 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy a w szczególności:
  1. lokale mieszkalne na czas nieoznaczony dla osób:
   1. umieszczonych w wykazie, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu,
   2. spełniających warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
   3. zawierających umowy najmu w związku z zamianą lokali mieszkalnych,
   4. które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,
   5. którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego,
   6. z którymi zawierane są umowy o najem lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
  2. lokale mieszkalne na czas oznaczony dla osób:
   1. którym wyrokiem sądu przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego,
   2. umieszczonych w wykazie, z którymi mogą być zawarte umowy najmu na lokal socjalny,
 2. Gmina wynajmuje lokale, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 osobom, które spełniają następujące warunki:
  1. są pełnoletnie,
  2. są stałymi mieszkańcami Gminy Jedlina-Zdrój,
  3. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków, żadne z nich nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
§ 3

 

Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale mieszkalne, które przeznaczone są na najem jako lokale socjalne. Wykaz lokali socjalnych zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4
 1. Nawiązanie stosunku najmu następuje w drodze pisemnej umowy pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój a najemcą lokalu mieszkalnego, zwanej dalej umową najmu.
 2. Zawarcie umowy najmu następuje po uprzednim zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Rozdział II

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

 

§ 5

  Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6-ciu miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 120% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.

 

§ 6

Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie przekracza 25 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 50% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.

 

§ 7
 1. Dla potrzeb ustalenia dochodów, o których mowa § 5 i § 6, uwzględnia się kwotę najniższej emerytury, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, w wysokości obowiązującej na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o najem lokalu.
 2. Podstawę ustalania wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 5 i § 6 stanowią oświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego wraz z dokumentami potwierdzającymi te dochody.
Rozdział III

 

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

 

§ 8
   
 1. Wnioskodawcy, starający się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony dla poprawy dotychczasowych warunków zamieszkiwania muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego dotychczas zajmowanego lokalu nie może być wyższy niż określony w § 5, ponadto § 7 stosuje się odpowiednio,
  2. powierzchnia pokoi dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub mniejsza niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,
  3. na najemcy dotychczas zajmowanego lokalu, stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy, nie ciążą zobowiązania z tytułu zaległości czynszowych oraz opłat za dostawę wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych.
Rozdział IV

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

 

§ 9

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje:

 1. osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, bądź zajmują pomieszczenia nie nadające się na stały pobyt ludzi, a wysokość dochodu przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwot określonych w § 5.
 2. osobom pozbawionym lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wskutek klęski żywiołowej i katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego oraz zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, bez względu na dochody członków gospodarstwa domowego.
 3. osobom, które opuściły Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju w związku z uzyskaniem pełnoletniości, i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz spełniają warunek uzyskiwanych dochodów określony w § 5.
 4. osobom zamieszkującym lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które nie są dostosowane do potrzeb wynikających z inwalidztwa lub konieczności odosobnienia w związku z chorobą oraz spełniającym warunek określony w § 5. Uprawnienia w przedmiocie inwalidztwa lub konieczności odosobnienia w związku z chorobą należy potwierdzić odpowiednim orzeczeniem lekarskim.
§ 10

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje:

 1. osobom, którym przyznano wyrokiem sądu uprawnienie do lokalu socjalnego,
 2. osobom bezdomnym i nie posiadającym dochodów wyższych niż określone w § 6,
 3. osobom, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej w § 6,
 4. osobom opuszczającym Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju w związku z uzyskaniem pełnoletniości i których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej w § 6,
 5. osobom, które zajmują lokal nie nadający się do zamieszkiwania ze względu na stan techniczny i wyposażenie lub którego powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym oraz spełniają kryteria dochodu gospodarstwa domowego określone w § 6.
§ 11

W przypadkach orzeczenia przez sąd o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się w pierwszej kolejności.


Rozdział V

Warunki dokonywania zamian lokali mieszkalnych.

 

§ 12

Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać między sobą zamiany wynajmowanych lokali mieszkalnych a także z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, za zgodą Burmistrza Miasta.

 

§ 13

Wniosek w sprawie zamiany lokali mieszkalnych winien zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z aktualnymi adresami zamieszkania,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 3. dokument potwierdzający prawo do lokalu będącego przedmiotem zamiany,
 4. potwierdzoną przez administratora informację dotycząca zaległości czynszowych lokali będących przedmiotem zamiany,
 5. uzasadnienie wniosków.
§ 14

Wyłącza się możliwość dokonania zamiany lokali mieszkalnych jeżeli w jej wyniku na jednego członka gospodarstwa domowego będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m2.

 

§ 15
 1. Osoby wnioskujące o zamianę lokali uzgadniają między sobą sposób usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w realizowaniu umów najmu lokali, w tym w szczególności:
  1. uregulowania zaległości czynszowych za najem lokali,
  2. zlikwidowania samowoli budowlanej w lokalu lub w lokalach będących przedmiotem wzajemnej zamiany.
 2. Burmistrz Miasta może odmówić zgody na zamianę lokali, jeśli informacje zwarte we wnioskach i załączonych do nich dokumentach oraz wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie dają gwarancji wykonania w wyznaczonym terminie zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
§ 16

Zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami z terenów różnych gmin dokonywane mogą być po uprzednim otrzymaniu zgody Burmistrzów tych gmin.
Postanowienia § 14 i § 15 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VI

 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

 

§ 17

Prawo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, na czas nieoznaczony przysługuje także: małżonkowi nie będącemu współnajemcą lokalu, dzieciom najemcy i jego współmałżonka, innym osobom wobec, których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli dotychczasowy najemca:

 1. opuścił lokal i wymeldował się zmieniając miejsce zamieszkania,
 2. uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym zamieszkiwanie wspólnie z dotychczasowymi lokatorami spowodowałoby, iż na jedną osobę przypadałoby mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi.
§ 18

Prawo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy przysługuje również osobom innym niż wymienione w § 17, które pozostały w mieszkaniu po śmierci najemcy, jeżeli stale zamieszkiwały z tym najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 5 lat.

 

Rozdział VII

 

Kryteria oddawania w najem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

§ 19

Wolne lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem w drodze przetargu.


Rozdział VIII

 

Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

 

§ 20
 1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy składa do Burmistrza Miasta wniosek w sprawie najmu.
 2. Wniosek, o który mowa w ust. 1 winien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres do korespondencji,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
  3. opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej potwierdzony przez administratora domu,
  4. dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
§ 21
   
 1. Dla zapewnienia społecznej kontroli nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych Burmistrza Miasta w szczególności:
  1. powoła Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie 5-ciu osób,
  2. poda do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu,
  3. poda do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń wykaz osób, z którymi zawarto umowy najmu.
 2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i działa na podstawie regulaminu określonego zarządzeniem Burmistrza Miasta.
 3. Ustala się dla członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej wynagrodzenie za udział w jednym posiedzeniu w wysokości 50,- zł brutto.
 4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. W razie potrzeby Komisja może odbyć więcej niż jedno posiedzenie w miesiącu za zgodą Burmistrza Miasta.
§ 22
 1. Wnioski w miarę ich wpływu podlegają analizie i zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w oparciu o kryteria określone w § 9 -11. Osoby spełniające kryteria, po uprzednim zaopiniowaniu wpisywane są do wykazu osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony bądź lokalu socjalnego.
 2. O sposobie rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego wnioskodawcy informowani są na piśmie w terminie 60 dni od daty wpływu wniosku.
 3. Odwołanie od decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego wnosi się do Burmistrza Miasta w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 2.
 4. Jeżeli odwołanie zasługuje na uwzględnienie, ust. 1-2 stosuje się odpowiednio.
§ 23

Osoby umieszczone na wykazie osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu zobowiązane są do aktualizowania informacji zawartych we wnioskach o najem lokalu w zakresie:

 1. dochodów członków gospodarstwa domowego,
 2. zmian w sytuacji rodzinnej dotyczącej członków gospodarstwa domowego (urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, zgon itp.),
 3. zmiany i adresu zamieszkania.
Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 24

Przy zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Jedlina-Zdrój rezygnuje się z pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu.

 

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

 

§ 26

Traci moc Uchwała Nr 169/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrój.

 

§ 27

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Załącznik

Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.09.2008 08:02:38
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.09.2008 08:02:38
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 29.09.2008 08:02:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.09.2008 08:02:38

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.09.2008 07:51:27
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.09.2008 07:51:27
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta 29.09.2008 07:51:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.09.2008 07:51:27

« powrót

Uchwała Nr XVIII/90/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój dodatku specjalnego.

UCHWAŁA Nr XVIII/90/04
Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój dodatku specjalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
 
 
§ 1

Z dniem 1 maja 2004 r. przyznaje się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój dodatek specjalny w kwocie 2.248 zł brutto stanowiącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr VI/25/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój dodatku specjalnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:39:08
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:39:08
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 10:39:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 10:39:08

« powrót

Uchwała Nr XVII/80/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie wystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój ze Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Książańskich.

Uchwała Nr XVII/80/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

W sprawie wystąpienia Gminy Jedlina – Zdrój ze Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Książańskich

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 63 ust.1 lit. a Uchwały Nr IV/17/2002 Rady Miasta - Jedlina Zdrój z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r.. Nr 14, poz.364/ Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:

 

§ 1

Gmina Jedlina - Zdrój występuje ze Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin i Książańskich.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.


UZASADNIENIE
W dniu 29 listopada 1995 roku Gmina Jedlina Zdrój przystąpiła do stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Książańskich (Uchwała nr XXIV/74/95) , do którego przystąpiły gminy z regionu wałbrzyskiego. Z dniem 1 stycznia b.r. powstał Powiat Wałbrzyski w nowym kształcie. Działalność statutowa związku mogłaby być realizowana poprzez Zarząd Powiatu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wystąpieniem ze stowarzyszenia jest wysoka składka, która według zapisu statutu Związku wynosi 2 ‰ budżetu gminy na dany rok. W roku 2003 stanowiłoby to około 15.000 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:29:40
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:29:40
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 10:29:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 10:29:40

« powrót

Uchwała Nr XVII/81/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.

Uchwała Nr XVII/81/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 48 ust. 1 pkt.2, art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

 
§ 1

W § 1 uchwały Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

"3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco".

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Wybór banku kredytującego odbył się na podstawie rokowań po unieważnieniu dwóch przetargów. Wniosek o udzielenie kredytu, wraz z pełną dokumentacją, został złożony przez Gminę w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział Głuszyca w dniu 1 marca 2004 r. Wśród dokumentów przedstawiono również Uchwałę Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego, która była badana przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Uwag nie było. Jednak w piśmie z dnia 26 marca 2003 r. (fax z dnia 29.03.2004 r.) Bank wyraził pogląd, że wystawienie weksla własnego in blanco przy dotychczasowym brzmieniu tej uchwały, tzn. bez wyrażenia przez Radę Miasta woli zabezpieczenia spłaty kredytu tym wekslem, będzie stanowiło naruszenie prawa. Nie będzie zatem podstaw do zawarcia umowy kredytowej. Wobec powyższego aby podpisać umowę kredytową niezbędne jest uzupełnienie treści podjętej uchwały o sposób zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:21:34
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:21:34
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 10:21:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 10:21:34

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:19:58
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:19:58
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 10:19:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 10:19:58

« powrót

Uchwała Nr XVII/83/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVII/83/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 17 i art. 19 pkt.1, lit. b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz.84, z późn. zmian.), Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XIV/67/2003 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zrządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Wykaz osób pełniących funkcję inkasenta opłaty miejscowej”;
 2. z wykazu inkasentów wykreśla się Pana Władysława Moskwę – 638/98 Jedlina – Zdrój, ul. Piastowska 27 i Pana Wiesława Ratajskiego – 667/98 Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 2, Akacjowa 11;
 3. do wykazu inkasentów dodaje się Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, Pl. Zdrojowy 5.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


UZASADNIENIE
Zmiana uchwały spowodowana jest:

 1. złożeniem w dniu 19 stycznia 2004 r. przez Pana Władysława Moskwę pisma, w którym informuje on o zaprzestaniu działalności polegającej na wynajmie pokoi począwszy od 1 stycznia 2004 r.; zgodnie z zaświadczeniem o dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, wydanym w dniu 31 grudnia 2003 r., prowadzona działalność została ograniczona do zapewnienia całodobowej opieki ludziom starym i grupom osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi stałej opieki pielęgniarskiej z zakwaterowaniem i całodobowym wyżywieniem;
 2. odmową podpisania umowy o inkaso przez Pana Wiesława Ratajskiego
 3. uznaniem za niezbędne ustanowienie inkasenta innego niż właściciele nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza związana z wynajmem pokoi gościnnych; na takiego inkasenta proponuje się Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:17:36
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:17:36
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 10:17:36
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 10:17:36

« powrót

Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego.

Uchwała Nr XVII/88/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:


§ 1
Ze względu na nieznaczny wpływ eksploatacji wód leczniczych na środowisko odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego określonego w koncesji udzielonej Przedsiębiorcy, tj. “Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. i przedstawionego w załączniku graficznym do uchwały.

 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju.


UZASADNIENIE
w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój dla terenu górniczego.

Na terenie miasta Jedlina-Zdrój utworzono teren górniczy dla złoża wód leczniczych koncesją Nr 33/93 z dnia 15.04.1993 roku wydaną przez M.O.Ś.Z.N. i L. dla “Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A. w Szczawnie Zdroju. Obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 z 1994 roku poz. 96 zpóźniejszymi zmianami). W przypadku nieznacznego wpływu eksploatacji wód leczniczych na środowisko (w załączeniu opinia “Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A.) na podstawie art. 53 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy Rada Miasta może odstąpić od opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego. W przypadku braku odstąpienia od sporządzenia planu na podstawie art 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego umożliwi przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w uzgodnieniu z Urzędem Górniczym.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:15:06
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 10:15:06
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 10:15:06
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 10:15:06

« powrót

Uchwała Nr XVII/84/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Uchwała Nr XVII/84/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Jedlina – Zdrój podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 118 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. wprowadzającej ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1
 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Gminy Jedlina – Zdrój dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy innych, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.).
 2. Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji.
§ 2
   
 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać w szczególności:
  1. nazwę, adres oraz numer REGON podmiotu składającego wniosek;
  2. formę prawną podmiotu;
  3. nazwę banku i numer rachunku bankowego;
  4. określenie celu publicznego, jaki ma być osiągnięty po wykonaniu zadania;
  5. szczegółowy opis zadania i harmonogram jego wykonania;
  6. określenie wysokości wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy oraz warunki i terminy jej przekazywania;
  7. kwotę własnych środków finansowych, jakie podmiot przeznacza na wykonanie zadania;
  8. zobowiązanie się podmiotu do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych;
  9. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych;
  10. zobowiązanie się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę w zakresie wykorzystania środków z dotacji.
 2. Do wniosku należy dołączyć statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu składającego wniosek, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
 3. Wniosek musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
 4. Wniosek zawierający braki lub wady nie będzie rozpatrywany.
§ 3
   
 1. Podmiot składa Burmistrzowi Miasta wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na kolejny roku budżetowy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. W szczególnych przypadkach, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, dopuszcza się złożenie wniosku po terminie określonym w ust. 1.
 3. Złożone wnioski Burmistrz Miasta rozpatruje w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, a w przypadku określonym powyżej w ust. 2 – w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, i dokonane oceny dołącza do materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:
  1. znaczenie zadania dla osiągnięcia celów realizowanych przez Gminę;
  2. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji w stosunku do zakresu rzeczowego zadania;
  3. wysokość deklarowanych środków własnych Podmiotu zaangażowanych w realizację zadania;
  4. analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych.
§ 4
 1. Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, o którym mowa w § 1.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zgodna z zaakceptowanym wnioskiem oraz zawierać w szczególności:
  1. dokładne oznaczenie stron umowy;
  2. szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz miejsce jego realizacji;
  3. termin wykonania zadania;
  4. wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania, terminy i sposób jej przekazywania;
  5. kwotę dotacji oraz terminy i zasady jej przekazywania;
  6. zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
  7. określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;
  8. określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych w trakcie realizacji zadania, których nie można było przewidzieć przy ustalaniu wysokości dotacji;
  9. ustalenie zasad, terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy.
 3. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele, niż określone w umowie.
 4. Prawa i obowiązku stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku potwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowego jej wykonania.
   
§ 5
 1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej otrzymanej dotacji na realizację zadania oraz wydatków z tym związanych, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy.
 3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2 następuje w terminach określonych umową, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.
§ 6
 1. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację celową na realizację zadań zleconych określa załącznik do uchwały budżetowej.
 2. Burmistrz Miasta, w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez Radę Miasta budżetu Gminy, informuje podmioty o wysokości przyznanej dotacji.
 3. Podpisanie umowy o dotację następuje po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok.
 4. Uruchomienie środków finansowych w ramach przyznanej dotacji odbywa się po zawarciu umowy o dotację pod warunkiem rozliczenia się podmiotu z dotacji przyznanej w roku poprzednim.
 5. Uruchomienie środków następuje stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadania, zgodnie z postanowieniami umowy. Przekazanie kolejnej raty może być dokonane po rozliczeniu raty poprzedniej.
§ 7
 1. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
 2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie:
  1. sprawozdania z wykonania umowy według określonego wzoru stanowiącego załącznik do umowy;
  2. kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT (oryginał) dotyczących wydatków zleceniobiorcy faktycznie poniesionych na realizację zadania.
 3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, a w przypadku zadań, którym termin realizacji upływa z dniem 31 grudnia – w terminie do 20 stycznia roku następnego.
 4. Zatwierdzenia rozliczenia zadania dokonuje Burmistrz nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego.
§ 8
   
 1. Pracownicy Referatu Finansowo – Budżetowego oraz merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta obowiązani są do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej określonych, w szczególności w zakresie:
  • sposobu i jakości realizacji zadania zleconego;
  • prawidłowego wykorzystania przekazanej dotacji;
  • prowadzenia przez podmiot dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania.
 2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta dokonują oceny stanu realizacji zleconego zadania i prawidłowości wykorzystania dotacji na jego realizację.
§ 9

Od chwili złożenia wniosku, do zakończenia postępowania określonego niniejszą uchwałą, zapewnia się pełną jawność jego uczestnikom w szczególności przez:

 1. publiczne ogłoszenie wykazu złożonych wniosków;
 2. zapewnienie uczestnikom postępowania wglądu do wydanych opinii na temat złożonych wniosków;
 3. podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięć w sprawie złożonych wniosków.
§ 10

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 11

Traci moc Uchwała Nr XIII/72/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Jedlina Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


UZASADNIENIE
Obowiązująca Uchwała Nr XIII/72/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Jedlina Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku obejmowała swym zakresem wszystkich zadań Gminy, jakie były zlecane tym podmiotom do realizacji. Zasady zlecania i rozliczania zdecydowanej większości tych zadań zostały objęte przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.). Z tego względu nie mogą być one przedmiotem uchwały Rady Miasta. Do zmiany dotychczasowej Uchwały zobowiązuje ponadto art. 23 w/w ustawy

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:56:15
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:56:15
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 09:56:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 09:56:15

« powrót

Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Uchwała Nr XVII/86/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), art. 68 ust.1 pkt 7, art.70 ust. 2, i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz 543 z późniejszymi zmianami ), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1

W Uchwale Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

   
 1. w §2ust.1 otrzymuje brzmienie:
  “1.Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego jako odrębna nieruchomość na rzecz najemcy tego lokalu udziela się bonifikaty:
  1. w wysokości 95 %
  2. w wysokości 99 % w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lub pozostałych lokali ( lokalu) w budynku.”
  Warunek równoczesnej sprzedaży uważa się za spełniony jeżeli umowy sprzedaży w formie aktów notarialnych zostały zawarte w tym samym dniu.”

   

 2. w §3 wyrazy “podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność” zastępuje się wyrazami “ może być rozłożona na raty”.

   

 3. po §3a dodaje się §3b i §3c w brzmieniu:
  1/“§3b Nabywca lokalu mieszkalnego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej ponosi koszty przygotowania dokumentacji związanej ze sprzedażą, w przypadku rezygnacji z nabycia lokalu.”
  2/”§3c W przypadku rozłożenia na raty ceny lokalu użytkowego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej, pierwsza rata w wysokości 10% ceny nieruchomości, jednak nie mniej niż 1000 zł,- , podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.”
 4. w §4:
  1/ dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,
  2/po ust.1 dodaje się ust.2 w brzmieniu:
  “2. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.”

   

 5. W §5 wyrazy “użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej i usługowej” zastępuje się wyrazami “oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej związanego z własnością lokalu użytkowego”

   

 6. Uchyla się §6 i §7.

   

  § 2
  Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

   

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


  UZASADNIENIE
  Zmiana uchwały w zakresie zwiększenia bonifikaty z 90% na 95% przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wynika ze zmniejszenia zainteresowania ich wykupem oraz ze względu na zły stan techniczny budynków ( w większości przypadków). Mając również na względzie dotychczasową praktykę w zakresie lepszego gospodarowania budynkami przez wspólnoty mieszkaniowe zasadne jest zwiększenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 – z późniejszymi zmianami) jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny na rzecz ich najemców lub dzierżawców.
  Ponadto zasadnym jest wprowadzenie przepisu wprowadzającego możliwość rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal użytkowy,co ma na względzie zwiększenie zainteresowania nabyciem lokali użytkowych.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:49:36
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:49:36
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 09:49:36
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 09:49:36

« powrót

Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XVII/87/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust.1 i art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
 
§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju.


UZASADNIENIE
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. podjęta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), która utraciła moc na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) obowiązującej od 11 lipca 2003 r.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami) w Dziale III, Rozdziale 1 pt. Podziały nieruchomości, w art. 94 stwierdza, że w razie braku planu miejscowego, jeżeli gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzania planu, zasady podziału nieruchomości ustala się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Obowiązująca uchwała Nr V/20/2002 powoduje, że postępowania administracyjne dla wniosków złożonych po 31 grudnia 2003r. ( data utraty ważności planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jedlina Zdrój) w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości należy zawiesić na 12 miesięcy a decyzja podziałowa będzie mogła być wydana przez Burmistrza po tym okresie w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stan taki wstrzymuje dokonywanie podziałów nieruchomości w okresie jw. co może spowodować znaczne zawężenie rynku obrotu nieruchomościami (dotyczy to również nieruchomości będących własnością gminy).

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 4 ust.2) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze:

 • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla inwestycji publicznych,
 • decyzji o warunkach zabudowy – dla innych inwestycji.

Przedmiotowe decyzje wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami wymienionymi w ustawie. Sporządzenie projektu decyzji jw. powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:47:48
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:47:48
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 09:47:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 09:47:48

« powrót

Uchwała Nr XVIII/91/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/87/2000 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie Zdrój.

Uchwała Nr XVIII/91/04
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/87/2000 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:
 
 
§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XVI/87/200 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie Zdrój

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmian.) szkoły i inne placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi, mogą tworzyć środki specjalne na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Środek specjalny istniejący w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie – Zdroju jest zatem środkiem tworzonym na podstawie ustawy i nie wymaga podejmowania uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a decyzję o utworzeniu takiego środka podejmuje kierownik jednostki budżetowej. Wobec powyższego uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie jest zasadne.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:37:02
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:37:02
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 09:37:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 09:37:02

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:19:16
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:19:16
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 09:19:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 09:19:16

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:11:51
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:11:51
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 09:11:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 09:11:51

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:00:45
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 09:00:45
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 09:00:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 09:00:45

« powrót

Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2004-2013.

 

Uchwała Nr XX/101/04
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 czerwca 2004 rokuw sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina – Zdrój na lata 2004-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala co następuje:§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina – Zdrój na lata 2004-2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Rozwój Miasta winien wynikać z analizy sytuacji społecznej, gospodarczej i kulturowej, przeprowadzonych konsultacji z różnymi środowiskami, przyjęcia kierunków i określenia celów, jakie należy osiągnąć, aby spełnić oczekiwania społeczności. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, który spełnia powyższe wymagania. Realizacja zadań określonych w załączniku do dokumentu może nastąpić również przy pomocy środków finansowych uzyskanych w ramach programów oferowanych przez Unię Europejską. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o takie środki. Przedstawiony dokument przewiduje realizację zadań na terenie Gminy Jedlina Zdrój w latach 2004-2013, jest jednak dokumentem otwartym i w miarę potrzeb możliwa jest jego modyfikacja.

Załącznik Nr XX/101/04 do Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. - Plan Rozwoju Lokalnego

Załącznik do Planu Rozwoju Lokalnego

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:52:33
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:52:33
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 08:52:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 08:52:33

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:48:53
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:48:53
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 08:48:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 08:48:53

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:48:04
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:48:04
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 08:48:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 08:48:04

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:47:01
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:47:01
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 08:47:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 08:47:01

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:41:38
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:41:38
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 08:41:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 08:41:38

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:29:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:29:00
Odpowiedzialny za treść Adam Doliński 24.09.2008 08:29:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 08:29:00

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:12:13
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 08:12:13
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 08:12:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 08:12:13

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:09:45
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:09:45
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 15:09:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 15:09:45

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:03:49
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:03:49
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 15:03:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 15:03:49

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:01:53
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:01:53
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 15:01:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 15:01:53

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:00:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 15:00:00
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 15:00:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 15:00:00

« powrót

Uchwała Nr XVI/79/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.

Uchwała Nr XVI/79/04
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 63 ust.1 lit. a Uchwały Nr IV/17/2002 Rady Miasta - Jedlina Zdrój z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r.. Nr 14, poz.364/ Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:
 
 
§ 1

Przyjąć przedłożony plan pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok

STYCZEŃ:
1. Opracowanie planu pracy na rok 2004.

MARZEC:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2003 rok.

KWIECIEŃ:
1. Realizacja inwestycji gminnych.
2. Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa.

CZERWIEC:
1. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

WRZESIEŃ:
1. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2004r.

LISTOPAD - GRUDZIEŃ:
1. Podatki i opłaty lokalne.

GRUDZIEŃ:
I posiedzenie:
1. Budżet na 2005r. – dochody.
II posiedzenie:
1. Budżet na 2005r. – wydatki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 14:58:03
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 14:58:03
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 14:58:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 14:58:03

« powrót

Uchwała Nr XVI/78/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.

Uchwała Nr XVI/78/04
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 63 ust.1 lit. a Uchwały Nr IV/17/2002 Rady Miasta - Jedlina Zdrój z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r.. Nr 14, poz.364/ Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:
 
 
§ 1

Przyjąć przedłożony plan pracy Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004rok.

STYCZEŃ:
1. Analiza przebiegu zimowego utrzymania dróg i chodników.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2004.
3. Sprawy różne.

LUTY:
1. Informacja o pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży szkolnej – szczególnie w zakresie wyżywienia.
2. Sprawy różne.

MARZEC:
1. Opinia do sprawozdania z realizacji budżetu za 2003 rok.
2. Informacja o wykorzystaniu obiektów sportowo – rekreacyjnych w okresie zimowym (wyciąg narciarski, lodowisko, szlaki biegowe, itp.).
Stan i plan rozwoju urządzeń rekreacyjnych i sportowych przed sezonem letnim.
3. Sprawy różne.

KWIECIEŃ:
1. Analiza prac nad zielenią miejską – w aspekcie poczynionych prac w związku z uruchomieniem uzdrowiskowego szlaku turystyczno – rekreacyjnego.
2. Sprawy różne.

MAJ:
1. Przygotowanie placówek oświatowych i kulturalnych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjno-wypoczynkowych w okresie letnim.
2. Sprawy różne.

CZERWIEC:
1. Analiza kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej i administracyjnej – z uwzględnieniem kosztów ogrzewania obiektów, w których uruchomiono kotłownie gazowe.
2. Sprawy różne.

WRZESIEŃ:
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
2. Analiza zarządzania zasobem mieszkań komunalnych.
3. Sprawy różne.

PAŹDZIERNIK:
1. Analiza problemów związanych z ochroną zdrowia mieszkańców miasta.
2. Sprawy różne.

LISTOPAD:
1. Podatki i opłaty lokalne.
2. Sprawy różne.

GRUDZIEŃ:
1. Budżet na 2005 rok.
2. Sprawy różne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 14:56:29
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 14:56:29
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 14:56:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 14:56:29

« powrót

Uchwała Nr XVI/77/04 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XVI/77/04
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala co następuje:

 
§ 1

Obniża się o 20 punktów procentowych, tj. do 50% wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie


Od 1 stycznia 2004r. wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości z budżetu Gminy, zlikwidowana została bowiem dotacja celowa przyznawana dotąd z budżetu państwa.
W 2003 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 356.740 zł z tego użytkownikom lokali:
- z mieszkaniowego zasobu gminy – 269.271 zł
- spółdzielczych - 32.478 zł
- pozostali (PKP, Poczta, Nadleśnictwo) - 54.991 zł

Dotacja celowa na wypłatę dodatków wyniosła 102.966 zł, tj. 29% w stosunku do środków wydatkowanych przez Gminę.
Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem (za ogrzewanie mieszkania i wody) nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną (ustaloną w ustawie) powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych daje Radzie Miasta możliwość obniżenia lub podwyższenia opisanych wyżej wskaźników, nie więcej niż 20 punktów procentowych.
Propozycja obniżenia wskaźników o 20% zmniejszy wydatki Gminy, które pokrywane będą w bieżącym roku z własnych dochodów. Obniżenie wskaźników nie wpłynie na zmniejszenie ilości wypłacanych dodatków.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 14:55:09
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 14:55:09
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 14:55:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 14:55:09

« powrót

Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina - Zdrój

 

UCHWAŁA NR XXII/113/04


Rady Miasta Jedlina - Zdrój

z dnia 30 września 2004 roku


w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina - Zdrój.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala, co następuje:§ 1. Określa się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Jedlina - Zdrój jest organem prowadzącym.


§ 2. Stypendia przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.


§ 3. 1. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od września do czerwca.

2. Stypendia wypłacane są z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na konto rachunku bankowego wskazane przez ustawowego opiekuna ucznia.§ 4. 1.Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Miasta Jedlina –Zdrój.

2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.§ 5. 1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5,

 2. uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

 3. uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,

 4. uczeń bierze aktywny udział w życiu szkoły lub lokalnej społeczności.

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi nie mniej niż 50 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0. W przypadku uczniów I klasy oprócz średniej z ocen uzyskanych w szóstej klasie przyjmuje się wynik uzyskany ze sprawdzianu w klasie VI – uczeń uzyskał minimum 90% maksymalnej liczby punktów,

  2. uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

  3. uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy;

  1. są zdobywcami minimum trzeciego miejsca ostatniego stopnia – co najmniej szczebla wojewódzkiego – konkursów przedmiotowych i artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną,

  2. mają inne osiągnięcia naukowe i artystyczne promujące nasze miasto, a uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną,

  3. mają wybitne osiągnięcia sportowe - są zdobywcami minimum trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych - co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

4. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 1. zainteresowani uczniowie,

 2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,

 3. wychowawca klasy,

 4. dyrekcja szkół.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Jedlina -Zdrój w terminie do 30 czerwca każdego roku zgodnie z wzorem wniosku określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych potwierdzonych przez dyrekcję szkoły.§ 7. 1. Stypendium, na podstawie złożonych wniosków, przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta, zwana dalej Komisją.

2.W skład Komisji wchodzą:

 1. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta,

 2. Przewodniczący komisji Rady Miasta właściwej do spraw oświaty,

 3. Sekretarz lub inny pracownik urzędu wskazany przez Burmistrza,

 4. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej,

 5. Dyrektor Gimnazjum,

 6. Przedstawiciel Rady Rodziców Miejskiej Szkoły Podstawowej,

 7. Przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum Miejskiego.

3. Członek Komisji, który jest rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

4. Prace komisji koordynuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

5. Obsługę administracyjną Komisji sprawuje pracownik urzędu.

6. Komisja rozpatruje wnioski najpóźniej do 25 sierpnia danego roku.

§ 8. 1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój.

2.Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły, Burmistrz Miasta, na wniosek Rady Pedagogicznej może cofnąć stypendium.§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.§ 10. Traci moc Uchwała Nr 188/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 17 czerwca 2002 roku „w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie Zdroju”.§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 

UZASADNIENIE

Dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych daje możliwość przydzielania Burmistrzowi jednorazowej nagrody dwóm uczniom.

Przedłożony projekt uchwały oddaje lepiej motywacyjny charakter przydzielanych stypendiów. Rozszerza możliwość przydzielenia stypendiów nie tylko uczniom mającym najwyższą średnią, ale również wybitnie uzdolnionym w konkretnej dziedzinie nauki, sztuki czy sportu.

Funkcjonowanie tego rodzaju pomocy powinno wpłynąć mobilizująco na większą liczbę uczniów, czego efektem powinny być lepsze wyniki w nauce.

Projekt daje możliwość powiększania funduszu przeznaczonego na stypendia o wpływy pozabudżetowe, co korzystnie może wpłynąć na zwiększenie liczby przyznawanych stypendiów lub zwiększenia ich kwoty.

Projekt przewiduje również szerszy udział osób decydujących o przyznaniu stypendium.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/113/04 - Wniosek o przyznanie stypendium.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 22.06.2006 14:47:25
Opublikował Andżelika Sobusiak 22.06.2006 14:47:25
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 22.06.2006 14:47:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.06.2006 14:47:25

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.06.2005 13:14:31
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.06.2005 13:14:31
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 15.06.2005 13:14:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.06.2005 13:14:31

« powrót

Sesja Nr XXIV z dnia 25 listopada 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/118/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu "Informatyzacja e-urząd" - Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr XXIV/119/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXIV/120/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/123/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 

Uchwała Nr XXIV/124/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr XXIV/125/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr XXIV/126/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.06.2005 13:04:35
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.06.2005 13:04:35
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 15.06.2005 13:04:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.06.2005 13:04:35

« powrót

Uchwała Nr XVIII/92/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 rok w sprawie uchylenia Uchwały Nr 162/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 października 2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostce budżetowej Gminy Jedlina Zdrój – Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdrój.

Uchwała Nr XVIII/92/04
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 162/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 października 2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostce budżetowej Gminy Jedlina Zdrój – Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 162/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 października 2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostce budżetowej Gminy Jedlina Zdrój – Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdrój

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmian.) szkoły i inne placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi, mogą tworzyć środki specjalne na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Środek specjalny istniejący w Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie – Zdroju jest zatem środkiem tworzonym na podstawie ustawy i nie wymaga podejmowania uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a decyzję o utworzeniu takiego środka podejmuje kierownik jednostki budżetowej. Wobec powyższego uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie jest zasadne.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.06.2005 12:56:22
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.06.2005 12:56:22
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 15.06.2005 12:56:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.06.2005 12:56:22

« powrót

Uchwała Nr XXII/110/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/110/04

Rady Miasta Jedlina – Zdrój

z dnia 30 września 2004 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

§1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/67/2003 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zrządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso do wykazu inkasentów dodaje się:

"Daniel Bieńczak, 009257/2004, "Zajazd na skarpie", Jedlina – Zdrój, ul. Kłodzka 81;

Ratajski Wiesław Kazimierz, 667/98, "Pokoje gościnne" Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 3.".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana uchwały spowodowana jest:

1.       zakończeniem remontu i oddaniem do użytku budynku przy ul. Kłodzkiej 81 (byłe schronisko młodzieżowe). Zgodnie z umową użyczenia z dnia 17 lipca 2004r. nowym użytkownikiem nieruchomości jest Pan Daniel Bieńczak prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Dzierżoniów pod numerem 009257/2004.

2.      Opublikowaniem pisma nr LK-291/LP/04/AM/KM Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 29 marca 2004r., zgodnie z którym cyt. "...poprzez określenie uchwałą rady gminy osoby inkasenta pomiędzy gminą i inkasentem zostaje nawiązany stosunek administracyjno-prawny niewymagający dla swej skuteczności wyrażenia woli przez adresata normu prawa miejscowego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lutego 1992r., sygn. Akt SA/Po 1130/91 (zachowującym aktualność w obowiązującym stanie prawnym), w którym NSA stwierdził, że rada gminy wyznaczając inkasentów (...) nie jest zobowiązana ani do wcześniejszego uzyskania zgody zainteresowanych podmiotów, ani do zawarcia z nimi umów cywilnoprawnych". Pismo zostało opublikowane w "Biuletynie Budżetowym" Nr 1 z 2004r.,stanowiącym dodatek do dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa" nr 17 (113) wydawanym przez firmę "INFOR". Biorąc pod uwagę powyższe i dążąc do zachowania jednolitych zasad ustalania inkasentów niezbędne jest uzupełnienie wykazu inkasentów o firmę "Śnieżynka" prowadzoną przez Pana Wiesława Ratajskiego.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.02.2005 12:47:07
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.02.2005 12:47:07
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 25.02.2005 12:47:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2005 12:47:07

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 04.11.2004 09:21:45
Opublikował Andżelika Sobusiak 04.11.2004 09:21:45
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 04.11.2004 09:21:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.11.2004 09:21:45

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 04.11.2004 09:17:12
Opublikował Andżelika Sobusiak 04.11.2004 09:17:12
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 04.11.2004 09:17:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.11.2004 09:17:12

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.11.2004 13:51:52
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.11.2004 13:51:52
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 02.11.2004 13:51:52
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.11.2004 13:51:52

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.11.2004 13:43:56
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.11.2004 13:43:56
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 02.11.2004 13:43:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.11.2004 13:43:56

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 20.10.2004 14:39:09
Opublikował Andżelika Sobusiak 20.10.2004 14:39:09
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 20.10.2004 14:39:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2004 14:39:09

« powrót

Uchwała XXII/108/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXII/108/04

Rady Miasta Jedlina-Zdrój

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długotermiowego kredytu inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 48 ust. 1 pkt.2, art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:§ 1. 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 630.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie nieruchomości przy ul. Słowackiego 5 do potrzeb Gimnazjum Miejskiego”.

2. Okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 8 lat.


§ 2. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą dochody własne Gminy.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/75/03 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2003 r. (uchwała budżetowa) planowany deficyt budżetu Gminy został zatwierdzony na poziomie 1.006.888 zł, jednak wysokość kredytu niezbędnego do pokrycia planowanych wydatków – po zmianie wprowadzonej Uchwałą Nr XX/102/04 z dnia 30 czerwca 2004r. wynosi 1.732.358 zł. Zaciągnięcie kredytu w proponowanej wysokości będzie stanowiło uzupełnienie kwoty przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (wcześniej zaciągnięto kredyty w wysokości 95.000 zł oraz 1.000.000 zł), a tym samym nie będzie miało wpływu na prognozowany stan długu publicznego na koniec 2004 r. Przewiduje się, że pozyskane w ten sposób środki pozwolą na zwrot środków Gminy zaangażowanych dotychczas w regulowanie faktur za prace wykonane przy dokończeniu budowy sali gimnastycznej i dostosowaniu nieruchomości przy ul. Słowackiego 5 na potrzeby Gimnazjum Miejskiego. Niniejsza uchwała nie zobowiązuje do natychmiastowego zaciągnięcia kredytu. Stanowi jedynie upoważnienie do wszczęcia procedury wyboru banku kredytującego w okresie umożliwiającym terminową realizację zadań ujętych w budżecie Gminy na 2004 r.


 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.10.2004 12:56:08
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.10.2004 12:56:08
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.10.2004 12:56:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.10.2004 12:56:08

« powrót

Uchwała Nr XXII/109/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Uchwała Nr XXII/109/04

Rady Miasta Jedlina-Zdrój

z dnia 30 września 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 pkt 1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedliny Zdroju § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:


"3. dodatek za wysługę lat od 1.08.04r. w wysokości 20% wynagrodz. zasadn. tj. 840 zł “.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 z późniejszymi zmianami) urzędnikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Staż pracy Burmistrza Miasta z dniem 1 sierpnia 2004r. Wynosi 20 lat toteż dodatek, o którym mowa winien być wypłacony w wysokości 20% począwszy od 1 sierpnia 2004r.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.10.2004 11:40:22
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.10.2004 11:40:22
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.10.2004 11:40:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.10.2004 11:40:22

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.10.2004 11:37:28
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.10.2004 11:37:28
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.10.2004 11:37:28
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.10.2004 11:37:28

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1302168
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl