O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2003 tekst

Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju.

Uchwała Nr VII/34/2003

Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 46 ust.1-3 ustawy z dnia 28 listopada 1990r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz.414 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:§ 1.
Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie- Zdroju stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-  Zdrój.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XII/58/91 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 24 maja 1991 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju i Regulaminu Organizacyjnego tego Ośrodka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:38:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:38:00
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 30.09.2008 08:38:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2008 08:38:00

« powrót

Uchwała Nr IX/39/2003Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina- Zdrój za 2002 rok.

Uchwała Nr IX/39/2003


Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina- Zdrój za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148/ Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2002 rok, Rada Miasta Jedlina-Zdrój udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2002 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:33:22
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:33:22
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 30.09.2008 08:33:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2008 08:33:22

« powrót

Uchwała Nr XII/51/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA Nr XII/51/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000r. nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Jedlina Zdrój po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną na terenie Miasta Jedlina Zdrój łączącą ul. Piastowską z ul. Cmentarną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 429, 428, 237/8, 237/3, 237/6, 431, 238/1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasdnienie

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:28:09
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:28:09
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 30.09.2008 08:28:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2008 08:28:09

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:15:30
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:15:30
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 30.09.2008 08:15:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2008 08:15:30

« powrót

Uchwała Nr XII/52/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Uchwała Nr XII/52/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 163 § 2ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

Powołuje się trzyosobowy zespół do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii w sprawie kandydatów na ławników do sądów powszechnych i kolegium ds. wykroczeń.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.W skład zespołu, o którym mowa w & 1 wchodzą następujący radni:
1. Irena Jander
2. Andrzej Kopciuch
3. Stanisław Słoniewski 

                                                              § 3

Powołany zespół na sesji Rady Miasta poświęconej wyborom ławników do sądów powszechnych i członków kolegium ds. wykroczeń przedstawi radnym opinię o zgłoszonych kandydatach.

§ 4

Powołany zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników i członków kolegium ds. wykroczeń przez Radę Miejską na kadencję 2003 – 2006r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:01:52
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:01:52
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 30.09.2008 08:01:52
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2008 08:01:52

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.09.2008 08:17:37
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.09.2008 08:17:37
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 29.09.2008 08:17:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.09.2008 08:17:37

« powrót

Uchwała Nr XV/71/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną.

Uchwała Nr XV/71/03
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala co następuje:

 

§ 1

W wyniku rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Sara dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Jedliny – Zdroju, Rada Miasta Jedlina – Zdrój uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
Dnia 19 grudnia 2003r. Wojewoda Dolnośląski przesłał Przewodniczącemu Rady Miasta zgodnie z art. 231 Kpa skargę Pana Grzegorza Sara na działalność Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój, bowiem na podstawie art. 229 pkt 3 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Miasta Jedlina – Zdrój.
Skarga dotyczy zimowego utrzymania dróg należących do gminy Jedlina – Zdrój, w tym w szczególności nienależytego odśnieżania ul. Reymonta i Konopnickiej w dniu 8 grudnia br. Skarżący zgłasza także wiele uwag do firmy, której w bieżącym sezonie zimowym powierzono utrzymanie dróg miejskich.
Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta zostało rozdzielone na dwa odrębne zadania, tzn. główne ciągi komunikacyjne utrzymywane są metodą solankową, pozostałe drogi metodą mieszanki piaskowo – solnej. Dla obu tych zadań wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargów nieograniczonych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dlatego też zarzuty wnoszącego skargę dotyczące „ ... zawarcia dziwnej umowy z firmą krzak ...” są bezprzedmiotowe, ponieważ obie firmy, z którymi zawarto umowę spełniały warunki jakie zostały postawione w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.
Jednym z warunków zawarcia umów z wykonawcami był obowiązek posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody osób trzecich i następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z nienależytego wykonania umów oraz zniszczenia własności prywatnej spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy. Polisy ubezpieczeniowe przedłożone zostały zamawiającemu jako dokument niezbędny dla ważności przetargu.
Chodniki wzdłuż ulic odśnieżane są przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w ramach prac publicznych – dotyczy to odcinków będących własnością Gminy. Pozostałe zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymywane są przez właścicieli lub zarządców nieruchomości do których należą.
Odnośnie zarzutu nie odśnieżenia we wczesnych godzinach rannych ulic M. Konopnickiej i Reymonta przez wykonawcę w dniach 8 i 9 grudnia br. wyjaśniono, że sposób i kolejność utrzymania dróg została narzucona wykonawcy z uwagi na górzyste ukształtowanie gminy Jedlina – Zdrój. W pierwszej kolejności utrzymywane są drogi o największym nachyleniu, stanowiące duże utrudnienie w poruszaniu się po tych drogach. Może się więc zdarzyć, że niektóre drogi o mniejszej skali trudności posypywane i odśnieżane są w godzinach późniejszych. Wszelkie uwagi mieszkańców dotyczące utrzymania zimowego dróg są odnotowywane, sprawdzane i natychmiast przekazywane wykonawcy. W przypadku nie wywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków jakie spoczywają na nim w ramach realizacji przyjętego zadania umowa przewiduje kary, aż do zerwania umowy włącznie.
Dzień 8 grudnia 2003r. był pierwszym dniem o znacznych opadach śniegu i odnotowane uwagi dotyczące utrzymania dróg były na bieżąco realizowane. Sposób ich realizacji był zgodny z umownymi ustaleniami w tym przedmiocie.
Powyższe pozwala wnosić o uznanie skargi za bezzasadną.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 26.09.2008 11:36:07
Opublikował Andżelika Sobusiak 26.09.2008 11:36:07
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 26.09.2008 11:36:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.09.2008 11:36:07

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:39:02
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:39:02
Odpowiedzialny za treść Danuta Pająk 18.07.2007 11:39:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:39:02

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:34:47
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:34:47
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 11:34:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:34:47

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:30:01
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:30:01
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 11:30:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:30:01

« powrót

Uchwała Nr XV/75/2003 Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2004 rok.

Załącznik 1

 

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Uchwała Nr XV/75/2003

Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju

z dnia 29 grudnia 2003 r.


w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 109, 116 ust. 1 i 4, 124, 128 ust. 2 pkt.1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmian.) Rada Miasta w Jedlinie – Zdroju uchwala, co następuje:§ 1.


 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 7.889.849 zł

w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

 2. wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 1.638.700 zł;

 3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.121.462 zł;

 4. dochody z majątku gminy – 1.562.000 zł;

 5. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 533.567 zł;

 6. pozostałe dotacje – 580.000 zł;

 7. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych – 60.000 zł;

 1. subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.340.320 zł;

 2. pozostałe dochody – 53.800 zł.


§ 2.


 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości – 8.896.737 zł

w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.


 1. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

  1. wydatki bieżące w wysokości –  6.519.737 zł,

w tym:

   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.059.800 zł;

   2. dotacje – 497.000 zł;

   3. wydatki na obsługę długu Gminy – 95.000 zł;


  1. wydatki majątkowe na kwotę –  2.377.000 zł,

w tym wydatki inwestycyjne – 2.377.000 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.


 1. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 60.000 zł.


§ 3.


Deficyt w wysokości 1.006.888 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

Kwota rat kredytów przypadających do spłaty w 2004 r., która wynosi 625.470 zł, zostanie pokryta z dochodów własnych.

Kwota planowanych wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zostanie pokryta kredytem bankowym w wysokości 1.632.358 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, o których mowa w ust. 1, zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.


Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 2.793.643 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 5.


Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.


§ 6.


Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:

 1. przychody w wysokości – 10.700 zł;

 2. wydatki w wysokości – 10.700 zł;


zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7.


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. przychody w wysokości – 10.000 zł;

 2. wydatki w wysokości – 10.000 zł;


zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.


§ 8.


Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 459.000 zł;

w tym:

 1. dla niepublicznego przedszkola – 265.000 zł;

 2. dla Centrum Kultury – 134.000 zł;

 3. dla Biblioteki Miejskiej – 60.000 zł.


§ 9


Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z Załącznikami nr 9, 10 i 11 do niniejszej Uchwały.

§ 10.


Tworzy się rezerwę budżetową – ogólną w wysokości 25.000 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie.

§ 11.


 1. Uzyskane przez Urząd Miasta w Jedlinie – Zdroju zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym..

 2. Uzyskane przez Urząd Miasta w Jedlinie – Zdroju zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy.


§ 12.


Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów – maksymalnie do 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2004 r.

 2. Dokonywania wszystkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

 4. Spłaty zobowiązań Gminy Jedlina – Zdrój.


§ 13.


Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).


§ 14.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.§ 15.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 

U Z A S A D N I E N I EPrzedkładany projekt budżetu ma stanowić podstawę do kontynuowania działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia, zakończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz rozwój miasta w kierunku turystyki i usług uzdrowiskowych. Ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach, w tym głównie przyjęcie nowej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poziom planowanych dochodów szacowany jest na nieco niższym poziomie niż wykonanie dochodów w 2003 r., lecz mimo to na poziomie odpowiadającym początkowemu planowi dochodów, zatwierdzonym przez Radę Miasta w lutym 2003 r.

Istotnym wyzwaniem, przed jakim – w wyniku wprowadzonych zmian – zostały postawione władze Miasta, jest realizacja takich zadań, jak wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz oświetlenie uliczne, które od 2004 r. nie będą już dotowane ze środków budżetu państwa (w 2003 r. wysokość otrzymanych na te zadania dotacji przekroczy 100 tys. zł). Dodatkowo przyjęcie nowej formuły subwencji ogólnej skutkuje likwidacją istniejącej do końca 2003 r. części rekompensującej tej subwencji, która na 2003 r. została przyznana Gminie w kwocie zbliżonej do 200 tys. zł. Przy rosnących potrzebach mieszkańców związanych z wydatkami bieżącymi powodzenie założeń związanych z zadaniami inwestycyjnymi będzie zatem wymagało dużej aktywności przy poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. Do takich źródeł należą środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, lecz do momentu ich pozyskania niezbędne jest zaangażowanie własnych środków Miasta, co będzie zmuszało do zaciągnięcia kredytu bankowego. Z tego właśnie powodu niniejszy projekt zakłada budżet deficytowy. Wysokość planowanego deficytu (1.006.888 zł) nie odzwierciedla jednak wszystkich potrzeb, bowiem cześć dochodów będzie musiała zostać przeznaczona na regulowanie zobowiązań wynikających z przypadających na 2004 r. rat kredytów w łącznej wysokości 625.470 zł. Z tego właśnie względu konieczne może się okazać zaciągnięcie kredytu (kredytów) w wysokości 1.632.358 zł. Kwota ta została ustalona z uwzględnieniem dopuszczalnych przez ustawę o finansach publicznych wskaźników możliwości spłaty zaciągniętych kredytów (art. 113 ustawy) oraz długu publicznego (art. 114 ustawy). Dokonane symulacje potwierdzają, że w obu przypadkach nie istnieje zagrożenie nadmiernego zadłużenia Miasta. Należy ponadto zaznaczyć, że realizacja w całości planowanego deficytu jest uzależniona od uzyskania akceptacji wniosków o przyznanie środków z programu SAPARD. Odrzucenie tych wniosków będzie skutkowało rezygnacją z planowanych zamierzeń inwestycyjnych, a tym samym również z zaciągania kredytu w w/w wysokości.

Szczegółowe kwoty planowanych dochodów i wydatków ujęte zostały w załączniku nr 1 (dochody) i załączniku nr 2 (wydatki). Ze względu na krótki okres między terminem złożenia projektu budżetu a terminem uchwalenia budżetu, do przedstawionego projektu dołączone zostały materiały uzupełniające niezbędne do oceny tego projektu i jego zaopiniowania przez Komisje Rady Miasta.CZĘŚĆ I – DOCHODY.


Z wielu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy, egzekwowanych bezpośrednio przez pracowników Urzędu, największe znaczenie w strukturze budżetu ma podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz wprowadzona po raz pierwszy do budżetu Gminy opłata miejscowa. Ponadto bardzo istotne źródło dochodów stanowi majątek Gminy, dzięki któremu rachunek budżetu zasilany jest wpływami z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych. Wysokość pozostałych źródeł dochodów uzależniona jest od Ministra Finansów (subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych), Wojewody Dolnośląskiego (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami) oraz urzędów skarbowych (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa).1. Podatek od nieruchomości


Z wysokości stawek podatku zatwierdzonych na 2004 r. wnika, że wymiar podatku tylko w niewielkim stopniu będzie różnił się od wymiaru na 2003r. Z tego względu nie należy się spodziewać zwiększonych wpływów do budżetu. Mając zatem na względzie zasadę realnego planowania dochodów przyjęto, że uzasadnione będzie ujęcie w budżecie dochodów z tego źródła na poziomie wymiaru roku poprzedniego. Takie podejście uwzględnia zarówno egzekwowanie zaległości z lat ubiegłych, jak i powstawanie zaległości bieżących przy założeniu, że obie te wielkości będą równoważne.2. Podatek od środków transportowych.


Według dokumentacji znajdującej się w dyspozycji Urzędu Miasta, zobowiązanie podatkowe w tym podatku dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Energiczne działania, jakie w zakresie omawianego podatku zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych, przyczyniły się do zaktualizowania informacji o środkach transportu posiadanych przez mieszkańców oraz podmioty gospodarcze mające swą siedzibę na terenie Miasta. Okazało się, że w stosunku do 2003 r. wymiar podatku zwiększył się do poziomu 45.000 zł, tj. o ok. 10.000 zł, co przy niewielkich zmianach stawek podatku w porównaniu z 2003 r. oznacza zwiększenie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu. Stosunkowo duże możliwości zmian w podstawie opodatkowania (transakcje kupna – sprzedaży, złomowanie, wyrejestrowanie pojazdu itp.) mogą w trakcie roku wpłynąć na zmniejszenie dochodów z tego źródła.3. Opłata miejscowa


Jest daniną zwaną również opłatą klimatyczną, której opłacanie jest obowiązkiem osób przybywających do miasta na wypoczynek lub w celach zdrowotnych. Z tego względu jej egzekwowanie wymaga wprowadzenia inkasa prowadzonego przez podmioty prowadzące działalność polegającą na wynajmie pokoi. W przypadku Jedliny – Zdroju najważniejszym podmiotem w tym zakresie jest „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A., które w ciągu roku przyjmuje na terenie Jedliny – Zdroju od 1200 do 1500 kuracjuszy. Po zatwierdzeniu dziennej stawki w kwocie 1,50 zł istnieje realna możliwość pozyskania dochodów w wysokości 45.000 zł.4. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy.


Przewidywana kwota dochodów na poziomie 810.000 zł odpowiada wysokości obciążeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wynikających z naliczenia czynszów w 2003 r. Takie założenie wynika – podobnie, jak w przypadku podatku od nieruchomości – ze stosowania zasady realnego szacowania planu dochodów. Mimo pozostawienia bez zmian stawek czynszów lokali mieszkalnych bardzo realne jest powstawanie bieżących zaległości, co bezpośrednio wynika głównie z trudnej sytuacji materialnej najemców. Również w tym przypadku przyjęto założenie, że wartość tych zaległości będzie odpowiadała kwotom egzekwowanym z zaległości z lat ubiegłych. Jednym z argumentów przemawiającym za takim założeniem jest przeprowadzony w 2003 r. proces oddłużenia, który skutkował zawarciem ponad 130 ugód. Ich zapisy potwierdzają wpływ na rachunek budżetu w 2004 r. kwoty zaległości przekraczającej 18.000 zł. Ponadto systematycznie i konsekwentnie będą prowadzone sprawy egzekwowania należności gminy od upomnień i wezwań, poprzez propozycje ugód i pozwy sądowe, a na eksmisjach kończąc. W 2003 r. wszczęto 14 spraw, z których 10 zakończyło się sądowym nakazem płatniczym, stanowiącym wstępną fazę sądowego postępowania egzekucyjnego.5. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku Gminy


Realizacja budżetu Gminy na 2003 r. potwierdziła, że wykonanie planu dochodów z tego źródła charakteryzuje się największym wskaźnikiem ryzyka. Niepowodzeniem zakończyły się starania mające na celu zbycie działki inwestycyjnej przeznaczonej pod stację paliw, z której dochód szacowany był na 50 % wszystkich wpływów ze sprzedaży majątku Gminy. Konieczność tworzenia i unowocześniania infrastruktury komunalnej przy stosunkowo niskich dochodach z innych źródeł powoduje jednak, że sprzedaż majątku nadal stanowi niezbędną pozycję w dochodach budżetu Gminy. Dlatego też przygotowana została lista nieruchomości przygotowanych do zbycia. Szacowane dochody z tego tytułu wynoszą ok. 400.000 zł i są niższe od wartości tych nieruchomości ustalonych przez biegłych. Do tej listy została dopisana również działka inwestycyjna, która nie została sprzedana w 2003 r. Na łączną kwotę 700.000 zł składają się głównie działki inwestycyjne i nieruchomości zabudowane przeznaczone na cele przemysłowe. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych zostały oszacowane na kwotę 35.000 zł. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został dołączony do materiałów uzupełniających.

Odrębnym zagadnieniem jest sprzedaż drewna pozyskanego z lasów komunalnych. W tym zakresie przewiduje się wpływy rzędu 15.000 zł.
CZĘŚĆ II – WYDATKI.


Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Miasta jako główny kierunek wydatków przyjęto dokończenie prac przy sali gimnastycznej i dostosowaniu obiektu przy ul. Słowackiego 5 do potrzeb Gimnazjum Miejskiego, a także rewitalizację Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego przy wykorzystaniu środków programu SAPARD. Wobec stosunkowo niewielkich własnych środków finansowych uznano, że realizacja tych zadań będzie możliwa m.in. poprzez ograniczenie wydatków bieżących. W związku z tym przyjęto założenie, zgodnie z którym wysokość środków finansowych na bieżące utrzymanie placówek oświatowych ma docelowo ograniczać się do kwoty subwencji oświatowej. Z kolei analiza projektu planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej wykazała, że kwoty w nim ujęte nie uwzględniają faktu zatrudniania podopiecznych Ośrodka przez Urząd Miasta w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Z tego względu zdecydowano się na zmniejszenie kwot na świadczenia społeczne.1. Wydatki bieżące


Podobnie, jak w 2003 r., wydatki bieżące będą związane z zatrudnianiem mieszkańców Miasta w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (dz. 020, 600, 630 i 900) oraz przygotowaniem dokumentacji dotyczącej nieruchomości komunalnych (m.in. opracowania geodezyjne, inwentaryzacja mienia komunalnego, opłaty sądowe itp.). Istotną pozycję stanowią ponadto koszty oświetlenia ulicznego (220.000 zł) oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem mieszkań komunalnych (230.000 zł). Odrębnie zostały opisane wydatki jednostek budżetowych.


2. Wydatki inwestycyjne i remonty


Zgodnie z założeniem łączna kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne wynosi 2.377.000 zł, co stanowi 26,72 % całości wydatków budżetu. Priorytetowym zadaniem finansowanym w ramach tej kwoty jest dokończenie sali gimnastycznej i dostosowanie obiektu przy ul. Słowackiego 5 do potrzeb Gimnazjum Miejskiego (1.300.000 zł). Ponadto przewidziano kontynuację prac przy modernizacji basenu kąpielowego i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, a także prac nad planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymianą sprzętu komputerowego i aktualizację oprogramowania. Z nowych zadań należy wskazać na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Jedlinka, które w 80 % ma zostać sfinansowane ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków budżetu państwa przeznaczonych na zapobieganie skutkom powodzi. Przewidziano również wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji dróg, termomodernizacji budynków Gimnazjum, Urzędu Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uzbrojenia terenu między ul. Akacjową i ul. Sienkiewicza.

W związku z odrzuceniem wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg ze środków funduszu SAPARD proponuje się zmianę treści wieloletniego programu inwestycyjnego (obecnie załącznik nr 6 do uchwały budżetowej), według której wykreśla się z programu zadania pn. „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piastowską z ulicą Cmentarną” oraz „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej nr 116 376 D – ul. Partyzantów”. Natomiast ze względu na istniejącą możliwość pozyskania środków z tego funduszu wpisuje się zadanie pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny”, w ramach którego przewiduje się remont nawierzchni i oświetlenia oraz elementów drobnej architektury Alei Niepodległości. Odrzucenie wniosku o dofinansowanie będzie skutkowało rezygnacją z realizacji tego zadania.

Ze względu na ograniczoną wysokość środków finansowych kwota przeznaczona na remonty (łącznie ok. 300.000 zł) umożliwia zaspokojenie jedynie najpilniejszych prac. Najważniejszą pozycję stanowią budynki i mieszkania komunalne. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy, w ramach którego zostaną doprecyzowane potrzeby remontowe oraz wieloletni harmonogram prac. Na bieżące remonty dróg przewidziano kwotę 40.000 zł.3. Jednostki budżetoweWydatki na utrzymanie Urzędu Miasta zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Obniżeniu uległy wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń dzięki wykonywaniu niektórych czynności przez absolwentów i stażystów, których wynagrodzenia refundowane są częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy. Dzięki temu możliwe było zwiększenie limitu wydatków na zakup usług pozostałych – niezbędne wobec konieczności przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie procedur niezbędnych do ubiegania się o uzyskanie przez Urząd Miasta certyfikatu jakości ISO. Procedury te w znacznym stopniu będą ponadto spełniały wymogi audytu wewnętrznego, niezbędnego w przypadku korzystania przez Gminę ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Jak wskazano we wstępie uzasadnienia kontynuowany jest proces zmierzający do stopniowego zmniejszania udziału własnych środków Gminy w finansowaniu jednostek oświatowych. W budżecie na 2003 r. przewidziano dopłaty w łącznej kwocie ok. 190 tys. zł, natomiast na 2004 r. proponuje się przyjęcie dopłat na poziomie ok. 151 tys. zł. W projekcie budżetu pozostawiono bez większych korekt propozycje Dyrektorów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pozostawiając w ich gestii decyzje w sprawie szczegółów wykorzystania ustalonych limitów wydatków.

W projekcie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono limit wydatków na wynagrodzenia pracowników, ponieważ w dalszym ciągu uwzględniono w nim zatrudnianie palacza mimo zmiany systemu ogrzewania z tradycyjnego na gazowy. Zredukowano również limit na szkolenia pracowników z 5.000 zł do 2.000 zł (w OPS zatrudnionych jest 7 osób, w tym palacz – konserwator i sprzątaczka).

Przy korektach planów finansowych uwzględniono fakt przejęcia przez Urząd Miasta wydatków związanych z nadzorem nad kotłowniami gazowymi we wszystkich jednostkach budżetowych .4. Dotacje


Największy udział w dotacjach mają dotacje podmiotowe przeznaczone dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety oraz dla Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej. W ramach dotacji dla Centrum Kultury ujęto częściowo środki pochodzące z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (54.000 zł).

Ograniczone możliwości finansowe spowodowały, że z instytucji niezaliczanych do sfery finansów publicznych, wnioskujących o pomoc finansową, proponuje się przyznać dotacje celowe na ochronę zabytków (remont kościoła) oraz na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (MKS „Jedlinianka” i Klub Sportowy PETANQUE „JEDLINA”). Wykaz złożonych wniosków został dołączony do materiałów uzupełniających.CZĘŚĆ III – DŁUG PUBLICZNY.


Według istniejących umów kredytowych na koniec 2004 r. kwota pozostających do spłaty kredytów wyniesie 1.161.285 zł. Przy założeniu, że kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zostanie zaciągnięty w pełnej wysokości, a okres karencji spowoduje rozpoczęcie jego spłaty po roku 2004, kwota zadłużenia Gminy wyniesie 1.632.358 zł, co przy przyjętej kwocie dochodów (7.889.849 zł) zdeterminuje wskaźnik długu publicznego (art. 114 ustawy o finansach publicznych) na poziomie 35,4 % (maksymalny dopuszczalny – 60 %). Mając na względzie rachunek ekonomiczny zakłada się maksymalne opóźnienie w uruchomieniu nowego kredytu, co pozwoli na minimalizację kosztów obsługi tego kredytu (odsetki, prowizja). W związku z powyższym kwota odsetek od zaciągniętych kredytów nie powinna znacząco odbiegać od wartości ujętych w budżecie (95.000 zł). Zatem łączna planowana kwota rat kredytów (625.470 zł) i odsetek przypadających do spłaty w 2004 r. wyniesie 720.470 zł, co będzie oznaczało wskaźnik możliwości spłaty długu publicznego (art. 113 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 9,13 % (maksymalna wysokość – 15 %).


Sporządził: Adam Doliński.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:27:59
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:27:59
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 11:27:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:27:59

« powrót

Uchwała Nr XV/74/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.

Uchwała Nr XV/74/03
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 63 ust.1 lit. a Uchwały Nr IV/17/2002 Rady Miasta - Jedlina Zdrój z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r.. Nr 14, poz.364/ Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:
 
 
§ 1

Przyjąć przedłożony plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2004 rok

STYCZEŃ:
I.Miejska Szkoła Podstawowa
II.Gimnazjum Miejskie
- Realizacja środków finansowych pod względem celowości, gospodarności oraz wykonanie budżetu za 2003 rok.

LUTY:
I.Ośrodek Pomocy Społecznej
- Kwalifikowanie osób do udzielania pomocy stałej i doraźnej.
- Realizacja wniosków pokontrolnych

MARZEC:
I.Kontrola w Urzędzie Miasta
- Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2003 rok.

KWIECIEŃ:
I.Kontrola w Urzędzie Miasta
- Kontrola wydatkowania środków przyznanych z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Ministerstwa.
- Analiza wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez RIO i inne podmioty kontroli.

MAJ:
I.Kontrola w Urzędzie Miasta
I.Organizacja przetargów i sposób ich przeprowadzania.
II.Realizacja zamówień publicznych.

CZERWIEC:
I.Kontrola w Urzędzie Miasta
- Kontrola wydatków pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości za poprzedni rok.

WRZESIEŃ:
I.Miejska Szkoła Podstawowa
II.Gimnazjum Miejskie
- Przygotowanie placówek do rozpoczęcia roku szkolnego.

PAŹDZIERNIK:
1.Kontrola w Urzędzie Miasta
- Analiza wykonania budżetu za I półrocze br.

LISTOPAD:
1.Kontrola w Urzędzie Miasta
- Kontrola realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:26:32
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:26:32
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.07.2007 11:26:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:26:32

« powrót

Uchwała Nr XV/73/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2004 rok.

Uchwała Nr XV/73/03
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2004 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się preliminarz wydatków finansowych na rok 2004 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I EZgodnie z art. 4 (1) ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych Gminy.
Ustawa wymienia zadania, których realizacja powinna być prowadzona w oparciu o opracowany „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, zgodnie z przyjętym preliminarzem, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Preliminarz wydatków na realizację GPPiRPA
 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:25:23
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:25:23
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:25:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:25:23

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:24:40
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:24:40
Odpowiedzialny za treść Adam Doliński 18.07.2007 11:24:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:24:40

« powrót

Uchwała Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.

Uchwała Nr XIV/70/03
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 48 ust. 1 pkt.2, art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy sali gimnastycznej i dostosowanie obiektu do potrzeb Gimnazjum”.
2. Okres spłaty kredytu wyznacza się na 10 lat.

§ 2

Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą dochody własne Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I EZe względu na przeznaczenie planowany do zaciągnięcia kredyt charakteryzuje się możliwością umorzenia po zakończeniu prac 25 % uruchomionej kwoty. Wysokość rat przypadających do spłaty determinowana jest korzyściami, jakie kredytobiorca uzyska po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku podlegającego termomodernizacji. Przeprowadzony w tym zakresie audyt wykazał, że przewidywane do osiągnięcia korzyści pozwolą na całkowitą spłatę kredytu w ciągu 10 lat, a miesięczne obciążenie budżetu w okresie spłaty nie przekroczy 1.000 zł.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za zaciągnięciem kredytu jest możliwość zaangażowania własnych środków na realizację innych niezbędnych zadań.
Kredyt termomodernizacyjny zostanie uruchomiony w 2004 r. i będzie stanowił źródło częściowego pokrycia deficytu budżetu Gminy planowanego na 2004 r.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:22:54
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:22:54
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:22:54
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:22:54

« powrót

Uchwała Nr XIV/69/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr XIV/69/03
Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.) oraz art.13 ust.1, art. 14 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz.84, z późn. Zmian.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz. 804 ), Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:


 

§ 1

Określa się wysokość stawki podatku od posiadania psów w wysokości 10,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów jest płatny, bez wezwania, w terminie do 30 czerwca każdego roku w bankach lub Urzędach Pocztowych na koszt zobowiązanego lub za pośrednictwem inkasenta.
2. Na inkasenta podatku od posiadania psów wyznacza się Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za inkaso w wysokości 30% pobranych kwot.

§ 3

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku podatkowego, podatek od posiadania psów płatny jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84) określa podmioty obciążone podatkiem od posiadania psów, jak również zwolnienia podmiotowe.
Rada Miejska ustala wysokość stawki podatku, z tym że ww. ustawa określa górną granicę stawki do kwoty 50,30 zł. Obligatoryjny sposób poboru podatku od posiadania psów w formie inkasa zamieniona na fakultatywny.
Stawkę podatku od posiadania psów ustalono na poziomie roku ubiegłego.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:21:38
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:21:38
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:21:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:21:38

« powrót

Uchwała Nr XIV/68/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIV/68/03
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz.84 z późn. zmian.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. ( Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 24 października 2003r. Nr 15, poz. 83 ), Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:


§ 1
 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości i podziale:
 1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 610 zł;
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.020 zł;
  3. powyżej 9 ton – 1.200 zł;
 2. od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi oraz od dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i od rodzaju zawieszenia:

   

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

  Stawka podatku ( w złotych)

  Nie mniej niż:

  Mniej niż

  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdni

  Dwie osie

  12

  13

  1.230

  2.140

  13

  14

  1.240

  2.160

  14

  15

  1.250

  2.180

  15

   

  1.260

  2.200

  Trzy osie

  12

  17

  1.300

  2.200

  17

  19

  1.310

  2.210

  19

  21

  1.320

  2.220

  21

  23

  1.330

  2.230

  23

  25

  1.340

  2.240

  25

   

  1.350

  2.250

  Cztery osie i więcej

  12

  25

  1.380

  2.260

  25

  27

  1.400

  2.270

  27

  29

  1.420

  2.280

  29

  31

  1653,68

  2452,80

  31

   

  1653,68

  2452,80

 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.200 zł.
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą:

   

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  Nie mniej niż:

  Mniej niż:

  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Dwie osie

  12

  18

  1.240

  1.730

  18

  25

  1.260

  1.740

  25

  31

  1.280

  1.750

  31

   

  1412,33

  1937,76

  Trzy osie

  12

  40

  1.500

  1.800

  40

   

  1722,97

  2548,65

   

 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.230 zł.
 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą:

   

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  Nie mniej niż:

  Mniej niż:

  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  Jedna oś

  12

  18

  1.240

  1.290

  18

  25

  1.260

  1.300

  25

   

  1.280

  1.320

  Dwie osie

  12

  28

  1.300

  1.340

  28

  33

  1.320

  1.360

  33

  38

  1.340

  1.380

  38

   

  1.360

  1699,87

  Trzy osie

  12

  38

  1.380

  1.430

  38

   

  1.430

  1.810

   

 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniejszej niż 30 miejsc - 1.430 zł,
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.800 zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.


Uzasadnienie
Minimalne oraz maksymalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2004 roku, zostały określone w Obwieszczeniach Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2004 r. oraz z dnia 31 października 2003r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. W związku z zastosowaniem przez ustawodawcę różnych mechanizmów waloryzacji stawek minimalnych i maksymalnych- powstała sytuacja, gdzie w kilku przypadkach stawki minimalne są większe od maksymalnych. W takim przypadku należało zastosować rozwiązanie przewidziane w znowelizowanym art.10 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, polegające na nieuwzględnieniu górnej stawki podatku. Niezbędne stało się dostosowanie dotychczas obowiązujących stawek do wymagań ustawowych w pozycjach, w których stawki okazały się być niższe od minimalnych, przewidzianych na 2004r. Wymusiło to dokonanie zmian podziału pojazdów stosowanego dotychczas oraz podwyżki stawek w kilku pozycjach. Należy podkreślić, że jest to działanie niezależne od woli Burmistrza, a wynikające wyłącznie z niespójności regulacji ustawowych.
Proponowana wysokość stawek ma na celu zniwelowanie dysproporcji powstałych na gruncie dotychczas obowiązującej uchwały- dokonano nieznacznych korekt dotychczas obowiązujących stawek
Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:20:38
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:20:38
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:20:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:20:38

« powrót

Uchwała Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/67/03
Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 17 i art. 19 pkt.1, lit. b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz.84, z późn. zmian.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r., w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz. 804 ) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej na obszarze Miasta Jedlina – Zdrój w wysokości 1,50 zł.

§ 2

1. Zarządza się na terenie Miasta Jedlina Zdrój pobór dziennej opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się instytucje i osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie wynajmu pokoi, które wymieniono w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za inkaso w wysokości 10 % pobranych kwot.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

U Z A S A D N I E N I E
Prawną podstawą ustalenia opłaty miejscowej jest art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym wysokość stawki tej opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Maksymalna stawka określona przez Ministra Finansów na 2004 r. wynosi 1,61 zł dziennie, a w miejscowościach uzdrowiskowych – 3,22 zł dziennie. Według posiadanych informacji w całym kraju jedynie dwie miejscowości, posiadające status uzdrowiska, nie wprowadziły dotąd opłaty miejscowej. Wśród nich jest Jedlina – Zdrój, chociaż z budżetu Gminy dokonywane są corocznie wydatki na uatrakcyjnienie miasta z punktu widzenia kuracjuszy i turystów (m.in. gospodarka parkowa, rewitalizacja Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego, organizacja Festiwalu Zupy oraz Festiwalu Teatrów Ulicznych itp.).
Szacując skutki wprowadzenia opłaty miejscowej stwierdzono, że w najbliższym czasie niemal cały ciężar tej daniny ponosiliby kuracjusze przebywający w sanatorium. Przyjmując, że turnus trwa 21 dni, obciążenie jednego kuracjusza przy zastosowaniu proponowanej stawki opłaty wyniesie około 31 zł.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/67 03
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r.

 

Wykaz osób

prowadzących działalność w zakresie wynajmu pokoi gościnnych
oraz świadczenia usług hotelarskich i pensjonatowych
Biegun Grażyna - 357/92 Jedlina – Zdrój ul. Włościańska 11
Chomczyk Irena - 554/96 Jedlina – Zdrój ul. Kamienna 3
Drążek Henryk - 567/97 Jedlina – Zdrój ul. Plac Zwycięstwa 11
Moskwa Władysław - 636/98 Jedlina – Zdrój ul. Piastowska 27
Naumowicz Mariusz - 795/01 Jedlina – Zdrój ul. Akacjowa 15
Pytel Wiesława - 659/98 Jedlina – Zdrój ul. Akacjowa 13
Ratajski Wiesław - 667/98 Jedlina – Zdrój ul. Poznańska 3, Akacjowa 11
„Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A.” Jedlina – Zdrój, ul. Plac Zdrojowy 2

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:19:29
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:19:29
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:19:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:19:29

« powrót

Uchwała Nr XIV/66/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/66/03

Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 15 i art. 19 pkt.1, lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, z późn. zmian.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz. 804 ) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze Miasta Jedlina – Zdrój w następującej wysokości:
1. przy handlu z ręki, torby, kosza, wiadra itp. –5,00 zł;
2. przy handlu ze stołów, straganów, stoisk prowizorycznych i innych niż wymienione –12,00 zł;
3. przy handlu z samochodu oraz z przyczep o ładowności do 3,5 tony włącznie – 12,00 zł;
4.przy handlu z samochodu oraz przyczep o ładowności powyżej 3,5 tony – 24,00 zł;

§ 2
1. Zarządza się na terenie Miasta Jedlina Zdrój pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za inkaso w wysokości 30 % pobranych kwot.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.U Z A S A D N I E N I E

Zmiana dotychczas obowiązujących stawek (odpowiednio: 5 zł, 10 zł, 10 zł i 20 zł) ma charakter symboliczny. Maksymalna stawka opłaty targowej, określona przez Ministra Finansów na 2004 r., wynosi 579,32 zł i jest wyższa od maksymalnej stawki z 2003 r. (575,86) o 0,6 %. Do podwyższenia stawek (od 1 zł do 4 zł w zależności od sposobu handlu) skłania zdecydowana poprawa jakości technicznych warunków handlu, co wiązało się z dokonaniem w tym roku wydatków z budżetu Gminy, a także duża dysproporcja między obowiązującymi stawkami a stawką maksymalną.

Zmiana inkasenta ma na celu poprawę sytuacji finansowej Centrum Kultury.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:18:30
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:18:30
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:18:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:18:30

« powrót

Uchwała Nr XIV/65/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrójz dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina – Zdrój.

Uchwała Nr XIV/65/03

Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Jedlina – Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 5 ust.1, 2, 4, art.6 ust.13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz.84 z późn. zmian.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r., w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz.804 ) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,41 od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
wynajmu turystom pokoi gościnnych oraz budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie tej działalności 13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
usług gastronomicznych oraz budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie tej działalności – 13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym – 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
g) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wymienione
powyżej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie tej działalności – 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
h) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2 % ich wartości.

§ 2

Zwalnia się od podatku, nieruchomości lub ich części, stanowiące własność Gminy Jedlina Zdrój, wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności charytatywnej i kulturalnej.

§ 3

Określa się wzory formularzy zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości:
1. dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.UZASADNIENIEW obwieszczeniu z dnia 31 października 2003 r. Minister Finansów ustalił maksymalne, wyższe od dotychczasowych, stawki podatków i opłat lokalnych. W przypadku podatku od nieruchomości wzrost stawek waha się od 0,01 zł (stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą i gruntów pozostałych oraz od budynków mieszkalnych) do 0,09 zł (stawka podatku od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą).
Mając na celu ułatwienie funkcjonowania i rozwoju podmiotów świadczących usług w zakresie wynajmu pokoi gościnnych i usług gastronomicznych, zaproponowano obniżenie wysokości stawki wskazanej przez Ministra Finansów od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
z kwoty 17.42 zł do kwoty 17,00 zł (w 2003 r. obowiązuje stawka 16,67 zł);
w zakresie wynajmu turystom pokoi gościnnych – z kwoty 17.42 zł do kwoty 13,00 zł (obecnie 12,00 zł);
w zakresie świadczenia usług gastronomicznych – z kwoty 17,42 zł do kwoty 13,00 zł (obecnie 16,67 zł).

Zgodnie z wnioskiem przegłosowanym na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Organizacji wprowadza się dodatkową stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 16,67 zł dotyczącą powierzchni w budynkach lub ich częściach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług.
Ponadto proponuje się utrzymanie zwolnienia od podatku nieruchomości lub ich części stanowiące własności Gminy Jedlina – Zdrój, wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności charytatywnej i kulturalnej, które nie uzyskały statusu podmiotu działalności pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Dodatkowo prowadza się niższą stawkę dla gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako grunty budowlane, wykorzystywanych na ogrody przydomowe.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:17:26
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:17:26
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:17:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:17:26

« powrót

Uchwała Nr XIV/64/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XIV/64/2003

Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 124 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), Rada Miasta Jedliny – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan dochodów o kwotę 11.962 zł, w tym:
a.Dz. 756 – „Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej” – 6.300 zł;

Rozdz. 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.
na podstawie ustaw” – 6.300 zł;
§ 048 – „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” – 6.300 zł;

Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 5.662 zł;
Rozdz. 75805 – „Część rekompensująca części podstaw. subwencji ogólnej” – 5.662 zł;
§ 292 – „Subwencja ogólna” – 5.662 zł;

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 11.962 zł, w tym:

Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 5.662 zł;
Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 5.662 zł;
§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 5.662 zł;

Dz. 851 – „Ochrona zdrowia” – 6.300 zł;
Rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 6.300 zł;
§ 2550 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury” – 5.600 zł;
§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 700 zł;
Po zmianach:

plan dochodów wynosi 7.978.261 zł;
plan wydatków wynosi 8.532.083 zł.

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej poprzez:

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 200.103 zł, w tym:

Dz. 600 – „Transport i łączność” – 13.000 zł;
Rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” – 13.000 zł;
§ 4270 – „Zakup usług remontowych” – 13.000 zł;

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 28.000 zł;
Rozdz. 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 28.000 zł;
§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 28.000 zł;

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 70.700 zł;
Rozdz. 75023 – „Urzędy miast (gmin)” – 70.700 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 57.400 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 9.700 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 2.100 zł;
§ 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – 1.500 zł;

Dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 9.000 zł;
Rozdz. 75405 – „Komendy powiatowe policji” – 9.000 zł;
§ 2950 – „Wpłaty od jednostek na rzecz środków specjalnych” – 9.000 zł;

Dz. 757 – „Obsługa długu publicznego” – 20.800 zł;
1.Rozdz. 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek j.s.t.” – 20.800 zł;
§ 8070 – „Odsetki o dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów” – 20.800 zł;

Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 7.000 zł;
Rozdz. 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – 7.000 zł;
§ 6300 – „Rezerwy” – 7.000 zł;

Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 37.780 zł;
Rozdz. 80114 – „Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół” – 37.780 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 27.609 zł;
§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 57 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 6.105 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 862 zł;
§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 739 zł;
§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 1.257 zł;
§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe” – 166 zł;
§ 4440 – „Odpisy na ZFŚS” – 985 zł;

Dz. 851– „Ochrona zdrowia” – 8.000 zł;
Rozdz. 85115 – „Sanatoria” – 8.000 zł;
§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 8.000 zł;

Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 5.823 zł;
Rozdz. 85401 – „Świetlice szkolne” – 5.823 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 4.500 zł;
§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 500 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 600 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 50 zł;
§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 100 zł;
§ 4440 – „Odpisy na ZFŚS” – 73 zł;

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 200.103 zł, w tym:

Dz. 020 – „Leśnictwo” – 26.100 zł;
Rozdz. 02001 – „Gospodarka leśna” – 8.200 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 4.900 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 400 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 200 zł;
§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 2.700 zł;
Rozdz. 02095 – „Pozostała działalność” – 17.900 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 14.800 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 2.600 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 500 zł;

Dz. 600 – „Transport i łączność” – 10.800 zł;
Rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” – 18.800 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 8.900 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 1.600 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 300 zł;

Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 1.500 zł;
Rozdz. 70005 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – 1.500 zł;
§ 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – 1.500 zł;

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 25.300 zł;
Rozdz. 75023 – „Urzędy miast (gmin)” – 25.300 zł;
§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 25.300 zł;

Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 79.403 zł;
Rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” – 42.613zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 30.000 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 5.790 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 2.123 zł;
§ 4260 – „Zakup energii” – 3.000 zł;
§ 4440 – „Odpisy na ZFŚS” – 1.700 zł;
Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 36.790 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 28.600 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 5.800 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 1.090 zł;
§ 444– „Odpisy na ZFŚS” – 1.300 zł;

Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 57.000 zł;
Rozdz. 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 9.700 zł;
§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 9.700 zł;

Rozdz. 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – 25.300 zł;
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 20.800 zł;
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 3.600 zł;
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 900 zł;

Rozdz. 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 22.000 zł;
§ 4260 – „Zakup energii” – 22.000 zł;

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I EPodstawą zwiększenia budżetu jest:

pismo Ministra Finansów ST3–4820–68/2003 z dnia 1 października 2003 r. przyznające Gminie część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 11.324 zł, z której do przekazania w 2003 r. przypada 5.662 zł (dz. 758, rozdz. 75805, § 292); kwotę tę proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości komunalnych do sprzedaży (dz. 700, rozdz. 70005, § 4300);

większe od planowanego wykonanie dochodów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dz. 756, rozdz. 75618, § 048); zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości dochody z tego tytułu należy przeznaczyć na finansowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dz. 851, rozdz. 85154, § 2550 i § 4300)
Proponowane przeniesienia wynikają:
z większego od przewidywanego zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg (dz. 900, rozdz. 90015, § 4260); środki na ten cel mają pochodzić ze zmniejszenia planu wydatków na remonty dróg gminnych (13.000 zł – dz. 600, rozdz. 60016, § 4270) oraz na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji (9.000 zł – dz. 754, rozdz. 75405, § 2950);
ze zmiany sposobu przygotowania się do opracowania Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w związku z opóźnieniem wydania przepisów wykonawczych do ustawy znowelizowanej w lipcu b.r.; w ramach kwoty 28.000 zł przewiduje się zakup oprogramowania komputerowego ułatwiającego opracowanie planu (25.300 zł – dz. 750, rozdz. 75023, § 6060) oraz zmianę klasyfikacji budżetowej planu zagospodarowania lasu (2.700 zł – dz. 020, rozdz. 02001, § 4300);
z ujęcia we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (§ 4010, § 4110 i § 4120 w dz. 020, rozdz. 02001 i rozdz. 02095, dz. 600, rozdz. 60016, dz. 900, rozdz. 90003 a także § 6050 w dz. 900, rozdz. 90001) oraz opłat sądowych w zakresie gospodarowania zasobami mienia komunalnego i egzekwowania zaległości czynszowych (dz. 700, rozdz. 70005, § 4610); dotychczas wydatki te były wykazywane jako wydatki Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz. 75023);
z konieczności zwiększenia niedoszacowanej wysokości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń należnych pracownikom oświaty (§ 4010, § 4110, § 4120 i § 4440 w dz. 801, rozdz. 80101 oraz 80110); niezbędne środki proponuje się zapewnić rozdysponowując kwoty przewidziane na funkcjonowanie zlikwidowanego MZOS (dz. 801, rozdz. 80114 – 37.890 zł) oraz zmniejszając plan wydatków na:
pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji (dz. 754, rozdz. 75405, § 2950 – 9.000 zł);
spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (dz. 757, rozdz. 75702, § 8070 – 20.800 zł) dzięki systematycznemu obniżaniu stóp procentowych przez NBP
oraz rozwiązując częściowo rezerwę celową (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – 7.000 zł).
z pisma Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej wnioskującego o przeniesienie planu wydatków z dz. 854 do działu 801 (5.823 zł); zwiększenie dotyczy paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MSP.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:16:10
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:16:10
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:16:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:16:10

« powrót

Uchwała Nr XIII/63/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Uchwała Nr XIII/63/03

Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/17/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 14, poz. 364/ Rada Miasta w Jedlinie – Zdroju uchwala co następuje:

 
§ 1

Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój Pana Marka Ilczuka.

                                                               § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:15:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:15:11
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:15:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:15:11

« powrót

Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju na 2003 rok."

Uchwała Nr VII/33/2003

Rady Miasta Jedlina Zdrój
dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie - Zdroju na 2003 rok."

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala co następuje:§ 1.
Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie – Zdroju na 2003 rok” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zatwierdza się preliminarz wydatków finansowych na rok 2003 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych gminy.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Ustawa wymienia zadania, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4 ust 2 w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:14:08
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:14:08
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 18.07.2007 11:14:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:14:08

« powrót

Uchwała Nr XIII/62/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2004-2007.

Uchwała Nr XIII/62/03

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 160 § 1 i 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./ Rada Miasta w Jedlinie - Zdroju uchwala co następuje:

 
§ 1

Na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wybrani zostali:

Wydział Karny
1. Barbara Kuśmierek
2. Stanisław Mazur

Wydział Pracy
1. Bożena Waliszewska
2. Jerzy Kałmuczak
3. Henryk Zieliński

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E


Pismem Nr A 0150/2/03 z dnia 27 maja 2003 r. Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zawiadomił, że Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy ustaliło dla miasta Jedlina Zdrój liczbę ławników jaką winna wybrać Rada Miasta, a to:

- do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu łącznie 5 ławników w tym:

Wydział Karny - 2
Wydział Pracy - 3

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, zgłaszanie kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty zakończyło się 31 lipca 2003 r. Po ustaleniu prawidłowości zgłoszeń wystąpiono do Krajowego Rejestru Karnego oraz właściwych organów Policji z zapytaniem o karalność kandydatów.
Rada Miasta uchwałą Nr XII/52/03 z dnia 10 września 2003 r. ustaliła 3 osobowy zespół, który przedstawił Radzie swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Powyższe wyczerpuje procedury przygotowania do przeprowadzenia wyboru ławników na kdencję 2004-2007.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:13:01
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:13:01
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:13:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:13:01

« powrót

Uchwała Nr XIII/61/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

Uchwała Nr XIII/61/03

Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 67 ust.3, art.68 ust. 1 pkt. 8, art.73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1

W Uchwale Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1. w §2 po punkcie 7 wprowadza się punkt 8 w brzmieniu:
„8/ jeżeli zbycie nieruchomości następuje w wyniku uwzględnienia zgłoszonych łącznie przez właścicieli wszystkich lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, roszczeń o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.”
2. po § 11 wprowadza się § 11a i §11b w brzmieniu:
„§11a 1. W przypadku zbycia nieruchomości lub ich części w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w §2 pkt.8 niniejszej uchwały, udziela się bonifikaty w wysokości 90%:
1/ od ceny nieruchomości,
2/ od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
2.Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste po uwzględnieniu bonifikaty określonej w ust.1 nie może być niższa niż 50,00 zł,-.”
„§11b 1. Cenę nieruchomości gruntowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej ustala się w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ponosi nabywca najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego.
3. Nabywca wnosi na poczet kosztów przygotowania dokumentacji zaliczkę w wysokości i terminie określonym przez sprzedawcę.
4. W razie rezygnacji z nabycia nieruchomości lub odstąpienia od zawarcia umowy, wniesiona przez nabywcę zaliczka nie podlega zwrotowi.
W przypadku gdy zaliczka nie pokrywa w całości kosztów przygotowanej dokumentacji nabywca zobowiązany jest do ich wniesienia w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia rezygnacji lub odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.UZASADNIENIE


W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) wprowadzono pkt. 8 do art. 68, który stanowi, iż właściwy organ (burmistrz) może udzielić za zgodą rady, bonifikaty od ustalonej ceny, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust.2.
Art. 209a ust.1 – Jeżeli przy wyodrębnianiu lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art.199 Kodeksu cywilnego.
Art. 209a ust.2 – Przeniesienie własności nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po rozpatrzeniu przez właściwe organy wniosków poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o przywrócenie własności nieruchomości.
W przeważającej większości nieruchomości zabudowane budynkami, w których wyodrębniono lokale, mają wydzielony grunt tylko pod budynkiem czyli po tzw. obrysie budynku lub niewiele poza nim, w związku z tym wydzielony grunt nie spełnia wymogów działki budowlanej.
Mając na względzie praktykę w zakresie lepszego gospodarowania nieruchomościami wspólnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe zasadne jest wprowadzenie bonifikaty :
1. od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 – z późniejszymi zmianami),
2. od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ustalonej zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 – z późniejszymi zmianami),
jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w wyniku uwzględnienia roszczeń zgłoszonych łącznie przez właścicieli wszystkich lokali o zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.
Zaistniała również konieczność dokonania odpowiednich zmian w przepisach prawa miejscowego, do których należy niniejsza uchwała w zakresie usankcjonowania dotychczasowej praktyki odnośnie ustalania ceny nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz zwrotu kosztów dokumentacji i poboru zaliczki.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:11:58
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:11:58
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:11:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:11:58

« powrót

Uchwała Nr XIII/60/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Uchwała Nr XIII/60/03

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – z późn. zmianami) oraz art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 – z póź. zmianami ) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych - z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1.w §2
a) w ust. 1a wyrazy „podpisany protokół z rokowań” zastępuje się wyrazami
„ złożony wniosek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego”
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„ 5. Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i użytkowych cenę nieruchomości ustala się w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego”

2. po §3 dodaje się §3a w brzmieniu:
„ §3a Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej ponosi nabywca, najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca wnosi na poczet kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji zaliczkę w wysokości i terminie określonym przez sprzedawcę. W razie rezygnacji z nabycia lokalu użytkowego lub odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.
W przypadku gdy zaliczka nie pokrywa w całości kosztów przygotowanej dokumentacji, nabywca zobowiązany jest do ich wniesienia w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia rezygnacji lub odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej. ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


UZASADNIENIE


W celu umożliwienia jak największej liczbie najemców lokali mieszkalnych skorzystania z możliwości nabycia lokali za 1% lub 5% wartości nieruchomości dotyczącej powyższych uprawnień, zasadnym jest zmiana postanowienia uchwały w zakresie czynności, od której zależy zachowanie terminu udzielenia bonifikaty ( 30 listopada 2003 roku) z podpisania protokołu z rokowań, na złożenie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
W wypełnieniu delegacji ustawowej z art. 67 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokładnie doprecyzowano sposób ustalania wysokości ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze bezprzetargowej.
Zaistniała również konieczność dokonania odpowiednich zmian w przepisach prawa miejscowego, do których należy niniejsza uchwała, w zakresie usankcjonowania dotychczasowej praktyki przy sprzedaży lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej, odnośnie zwrotu kosztów dokumentacji i poboru zaliczki .

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:10:43
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:10:43
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:10:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:10:43

« powrót

Uchwała Nr XIII/58/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina - Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Uchwała Nr XIII/58/03

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina - Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Jedlina – Zdrój jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

§ 2

Statut Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUZASADNIENIE


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis prowadzi swoją statutową działalność na rzecz pomyślności regionu, sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego, rozwoju turystyki, kultury i sportu oraz stałej poprawy życia mieszkańców. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kłodzko.
Zadania Stowarzyszenia realizowane są poprzez utrzymanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, w tym współtworzenia Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis (w ramach odrębnej umowy).
Członkostwo Gminy Jedlina Zdrój w Stowarzyszeniu umożliwi udział w tworzeniu i realizacji programów transgranicznych w dziedzinie planowania przestrzennego, ochrony środowiska, krajobrazu i atrakcji turystycznych. Pomoże również zaistnieć w opracowywanych materiałach promocyjnych oraz informacji turystycznej regionu, w tym także na obszarze przygranicznych miast czeskich.
Udział Jedliny Zdroju w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis będzie istotnym argumentem w podejmowanych w przyszłości staraniach o środki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.
Wysokość rocznej składki członkowskiej w 2003 r. planowana jest w wysokości 0,45 zł od mieszkańca Gminy.

Statut Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:09:27
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:09:27
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:09:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:09:27

« powrót

Uchwała Nr XII/49/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


 

Uchwała Nr XII/49/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 110 ust. 1 i art. 124 ust. 1 pkt.1, 2 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), Rada Miasta Jedliny – Zdrój uchwala, co następuje:
 
 
§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 70.000 zł, w tym:

Dz. 600 – „Transport i łączność” – 20.000 zł;
Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – 20.000 zł;

§ 232 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – 20.000 zł;

Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 50.000 zł;
Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 50.000 zł;

§ 633 – „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)” – 50.000 zł;


2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 70.000 zł, w tym:

Dz. 600 – „Transport i komunikacja” – 20.000 zł;
Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – 20.000 zł;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 20.000 zł;

Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 50.000 zł;
Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 50.000 zł;

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne” – 50.000 zł;


3. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 300 zł, w tym:

Dz. 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 300 zł;
Rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 300 zł;

§ 232 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” – 300 zł;


4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 300 zł, w tym:

Dz. 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 300 zł;
Rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 300 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i usług” – 300 zł;

Po zmianach:
plan dochodów wynosi 7.888.185 zł;
plan wydatków wynosi 8.442.007 zł.

§ 2

W ramach planu dochodów:

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 65.714 zł, w tym:

Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – 53.714 zł;
Rozdz. 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych” – 53.714 zł;

§ 031 – „Podatek od nieruchomości” – 53.714 zł;

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 12.000 zł;
Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność” – 12.000 zł;

§ 096 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” – 12.000 zł;


2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 65.714 zł, w tym:

Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – 53.714 zł;
Rozdz. 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych” – 53.714 zł;

§ 091 – „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – 53.714 zł;

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 12.000 zł;
Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność” – 12.000 zł;

§ 271 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 10.000 zł;

§ 232 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 2.000 zł; 


                                                             § 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 23.000 zł, w tym:

Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 20.000 zł,
Rozdz. 70005 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – 20.000 zł,

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 20.000 zł,

Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 3.000 zł,
Rozdz. 75809 – „Rozliczenia między j.s.t.” – 3.000 zł,

§ 6300 – „Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.” – 3.000 zł,


2. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 23.000 zł, w tym:

Dz. 600 – „Transport i komunikacja” – 20.000 zł,
Rozdz. 60016 – „drogi publiczne gminne” – 20.000 zł,

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne” – 20.000 zł,

Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 3.000 zł,
Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 3.000 zł,

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne” – 3.000 zł,

§ 4

W uchwale budżetowej wprowadza się załącznik nr 11 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Proponowane zmiany uzasadnione są następującymi argumentami:

1. Zwiększenie budżetu wynika z zawarcia porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim w sprawie przejęcia obowiązków bieżącego utrzymania drogi powiatowej (Dz. 600, rozdz. 60014) na okres od lipca 2003 r. do grudnia 2006 r. Roczny limit dotacji na każdy rok budżetowy został ustalony na 40.000 zł. Wysokość dotacji przypadająca na 2003 r. (20.000 zł) odpowiada półrocznemu okresowi obowiązywania porozumienia.
Zawarta została również umowa z Bankiem Millenium S.A. w Warszawie w sprawie uruchomienia środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej (dz. 801, rozdz. 80110). Wartość przyznanej dotacji wynosi 790.000 zł, z czego 50.000 zł przypada na 2003 r. Pozostała kwota zostanie ujęta w budżecie Gminy na 2004 r.

2. Zmniejszenie budżetu w dz. 926, rozdz. 92605 o kwotę dotacji celowej przyznanej przez Powiat Wałbrzyski na dofinansowanie zakupu nagród w I Turnieju Par Brydżowych (300 zł) spowodowane jest zmianą podmiotu, któremu tę dotację przyznano. Mimo pierwotnego ustalenia, że tym podmiotem będzie Gmina, środki pieniężne zostały przekazane bezpośrednio na rachunek Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju i przez tę jednostkę wykorzystane. Dokonane uzgodnienia ze Skarbnikiem Powiatu miały na celu uproszczenie sposobu rozliczenia przyznanej i przekazanej dotacji.

3. Przy regulowaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, obciążających zlikwidowany Zarząd Mienia Komunalnego, kwota tych zaległości, obejmująca zarówno kwotę podatku (60.219 zł), jak i kwotę naliczonych odsetek (53.714 zł), została w pełnej wysokości ujęta w planie dochodów w § 031. Takie rozwiązanie jest błędne ze względu na fakt, że odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat powinny zostać ujęte w § 092. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie aktualnej klasyfikacji budżetowej w tym zakresie do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Nietrafiony – z punktu widzenia klasyfikacji budżetowej – okazał się również plan dochodów z tytułu darowizn na sfinansowanie Festiwalu Teatrów Ulicznych (dz. 926, rozdz. 92605, § 096), ponieważ część środków na ten cel Gmina pozyskała z dotacji przyznanych przez Starostwo Powiatowe (2.000 zł) oraz Związek Miast i Gmin Książańskich (10.000 zł). Z tego względu o kwoty przyznanych dotacji (łącznie 12.000 zł) należy pomniejszyć plan darowizn (§ 096) przy jednoczesnym zwiększeniu planu w § 231 o 10.000 zł i § 232 – o 2.000 zł.

4. Przeniesienia między działami wiążą się z przygotowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji dróg (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050), których nie uwzględniono dotychczas w budżecie (łącznik między ul. Piastowską a ul. Cmentarną oraz przebudowa ul. Partyzantów) oraz z wyższymi od przewidywanych kosztami modernizacji kotłowni w budynku Gimnazjum Miejskiego (dz. 801, rozdz. 80110, § 6050). Zakłada się, że zadania związane z modernizacją dróg będą finansowane ze środków programu SAPARD. W celu spełnienia warunków wniosku o przyznanie środków unijnych przygotowany został wieloletni program inwestycyjny, który staje się załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. Wobec braku możliwości pokrycia powyższych wydatków poprzez zwiększenie dochodów, proponuje się zmniejszenie planu wydatków przewidzianych odpowiednio na: przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarką gruntami i nieruchomościami (dz. 700, rozdz. 70005, § 4300) oraz współfinansowanie kosztów zakupu specjalistycznego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dz. 758, rozdz. 75809, § 6300).

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:08:17
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:08:17
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 18.07.2007 11:08:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:08:17

« powrót

Uchwała Nr IX/40/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 rokw sprawie przystąpienia Miasta Jedlina-Zdrój do Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna" z siedzibą we Wrocławiu.

Uchwała Nr IX/40/2003

Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2003 rok

w sprawie przystąpienia Miasta Jedlina-Zdrój do Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna" z siedzibą we Wrocławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:§ 1.
Miasto Jedlina-Zdrój przystępuje w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna" z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.
Statut Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej zwrócił się z propozycją przystąpienia do Stowarzyszenia, które skupia w gronie członków zwyczajnych 26 samorządów gminnych, pięć powiatów, a także stowarzyszenia i podmioty gospodarcze związane z branżą turystyczną.

Głównym celem stowarzyszenia jest:
 • organizowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji turystycznej Dolnego Śląska i rozwoju turystyki,
 • inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • inspirowanie i współudział w tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych w gminach i powiatach, a także inne działania związane z promocją regionu
 • prowadzenie informacji turystycznej w Województwie i o Województwie.
Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej, w tym z Polską Organizacja Turystyczną, z organami administracji samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.

Przystąpienie gminy Jedlina - Zdrój do stowarzyszenia wiąże się z możliwością pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na w/w cele, a także zwiększa zakres działań promujących region.

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z członkowstwa w przedmiotowym stowarzyszeniu proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:06:53
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:06:53
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 18.07.2007 11:06:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:06:53

« powrót

Uchwała Nr XI/45/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

 

Uchwała Nr XI/45/2003

Rady Miasta Jedlina – Zdrój

z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 124 ust. 1 pkt.1, 2, 3 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:§ 1.


 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę  475.005 zł, w tym:


Dz. 600 – „Transport i łączność” – 54.000 zł;

Rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” – 54.000 zł;

§ 626 – „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.

jednostek sektora finansów publicznych” – 54.000 zł;


Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 32.361 zł;

Rozdz. 70005 – „Gospodarka nieruchomościami” – 2,407 zł;

§ 201 – „Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminom” – 2.407 zł;

Rozdz. 70095 – „Pozostała działalność” – 29.954 zł;

§ 097 – „Wpływy z różnych dochodów” – 29.954 zł;


Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 4.200 zł;

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” – 1.800 zł;

§ 232 – „Dotacje cel. otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących

realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.” – 1.800 zł;

Rozdz. 75023 – „Urzędy gmin (miast)” – 2.400 zł;

§ 203 – „Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne” – 2.400 zł;Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – 15.563 zł;

Rozdz. 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” – 15.563 zł;

§ 201 – „Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone” – 15.563 zł;

Dz. 756 – „Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej” – 113.933 zł;

Rozdz. 75615 – „Wpływy z pod. rol., pod. leśn., pod. od czynności cywilno

prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. praw.” – 113.933 zł;

§ 031 – „Podatek od nieruchomości” – 113.933 zł;


Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 31.371 zł;

Rozdz. 75805 – „Część rekompensująca części podstaw. subwencji ogólnej” – 31.371 zł;

§ 292 – „Subwencja ogólna” – 31.371 zł;


Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 138.077 zł;

Rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” – 1.277 zł;

§ 201 – „Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminom” – 1.277 zł;

Rozdz.80110 – „Gimnazja” – 136.800 zł;

§ 626 – „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.

jednostek sektora finansów publicznych” – 136.800 zł;


Dz. 853 – „Opieka społeczna” – 55.200 zł;

Rozdz.85319 – „Ośrodki pomocy społecznej” – 28.200 zł;

§ 626 – „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.

jednostek sektora finansów publicznych” – 28.200 zł;

Rozdz. 85395 – „Pozostała działalność” – 27.000 zł;

§ 203 – „Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne” – 27.000 zł;


Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 30.000 zł;

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność” – 30.000 zł;

§ 096 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” – 30.000 zł;


Dz. 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 300 zł;

Rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 300 zł;

§ 232 – „Dotacje cel. otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących

realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.” – 300 zł; 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę  825.005 zł, w tym:


Dz. 600 – „Transport i łączność” – 54.000 zł;

Rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” – 54.000 zł;

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne” – 54.000 zł;


Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 167.711 zł;

Rozdz. 70001 – „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” – 113.933 zł;

§ 4480 – „Podatek od nieruchomości” – 113.933 zł;

Rozdz. 70095 – „Pozostała działalność” – 53.778 zł;

§ 4260 – „Zakup energii” – 20.000 zł;

§ 4270 – „Zakup usług materialnych” – 33.778 zł;


Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 4.200 zł;

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” – 1.800 zł;

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe” – 1.440 zł;

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 310 zł;

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 50 zł;

Rozdz. 75023 – „Urzędu gmin (miast)” – 2.400 zł;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 2.400 zł;


Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – 15.563 zł;

Rozdz. 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” –   15.563 zł;

§ 3030 – „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 11.201 zł;

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 927 zł;

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 177 zł;

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 25 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” –  1.726 zł;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 1.400 zł;

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe” – 107 zł;


Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 4.284 zł;

Rozdz. 75802 – „Część podstawowa subwencji ogólnej” – 4.284 zł;

§ 4580 – „Pozostałe odsetki” – 4.284 zł;


Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 458.077 zł;

Rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” – 1.277 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 1.277 zł;

Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 456.800 zł;

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne” – 456.800 zł;


Dz. 853 – „Opieka społeczna” – 55.200 zł;

Rozdz.85319 – „Ośrodki pomocy społecznej” – 28.200 zł;

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne” – 28.200 zł;

Rozdz.85395 – „Pozostała działalność” – 27.000 zł;

§ 3110 – „Świadczenia społeczne” – 27.000 zł;

Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4.170 zł;

Rozdz. 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 4.170 zł;

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” – 4.170 zł;


Dz. 921 – „Kultura i sztuka” – 30.000 zł;

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność” – 30.000 zł;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – 30.000 zł;


Dz. 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 31.800 zł;

Rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe” – 30.000 zł;

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne” – 30.000 zł;

Rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 1.800 zł;

§ 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – 1.500 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 300 zł.

Po zmianach:

plan dochodów wynosi  7.818.485 zł;

plan wydatków wynosi  8.372.307 zł.


§ 2.


Dokonać przeniesień w planie wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez:


 1. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 4.600 zł, w tym:


Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 600 zł;

Rozdz. 75023 – „Urzędy gmin (miast)” – 600 zł;

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 600 zł;Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 4.000 zł;

Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 4.000 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 4.000 zł.


 1. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.600 zł, w tym:


Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 4.600 zł;

Rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” – 300 zł;

§ 3250 – „Stypendia różne” – 300 zł;

Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 4.300 zł;

§ 3250 – „Stypendia różne” – 300 zł;

§ 6060 – „Zakupy inwestycyjne” – 4.000 zł.


§ 3.


 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2003 r. o 350.000 zł, tj. do kwoty 553.822 zł.

 2. Kwota powiększająca deficyt zostanie sfinansowana kredytem bankowym.


§ 4.


W załączniku nr 10 w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”:

 • kwotę określoną w § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w wysokości „671 zł” zastępuje się kwotą „667 zł”,

 • kwotę określoną w § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” w wysokości „17 zł” zastępuje się kwotą „16 zł”.

§ 5.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

Zwiększenie budżetu zostało spowodowane zaistnieniem następujących okoliczności:

 1. Pismami nr WB–ZW–4120–15–339/03 i WB–ZW–4120–15–340/03 – oba z 23 kwietnia 2003 r. oraz WB–ZW–4102–17–454/03 z dnia 04 czerwca 2003 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przyznaniu dotacji na modernizację kotłowni w budynku Gimnazjum Miejskiego (64.800 zł) i w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (28.200 zł) oraz mającej obsługiwać m.in. budowaną salę gimnastyczną (72.000 zł).

Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego MGW.6015/300/2003 z dnia 7 marca 2003 r. Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 75/II/03 z dnia 4 marca 2003 r. został zatwierdzony i skierowany do realizacji plan zadań rekultywacyjnych realizowanych przy współudziale Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W planie tym zostały ujęte ulice Zagórska i Chałubińskiego (drogi gminne), znajdujące się na terenie miasta Jedlina – Zdrój, których remont zostanie dofinansowany w formie dotacji (dz. 600, rozdz. 60016, § 626) na zadania inwestycyjne (54.000 zł).


 1. Pismem KO–O–0341/6/2003 z dnia 12 maja 2003 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poinformowało o przyznaniu dotacji celowej ze środków budżetu państwa w kwocie 1.277 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 201) z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 4210).

Pismem Nr PS–III–3050–96/03 z dnia 19 maja 2003 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zwiększył dotację celową o 27.000 zł (dz. 851, rozdz. 85395, § 203) przeznaczoną na dożywianie uczniów (dz. 853, rozdz. 85395, § 311).

Pismami DWB–0301–12/03 z dnia 21 maja 2003 r. oraz DWB–0301–16/03 Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 15.563 zł (dz. 751, rozdz. 75110, § 201) z przeznaczeniem na wydatki związane z referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Pismem FB.I.7.3011–277/03 z dnia 23 maja 2003 r. Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację celową w kwocie 2.400 zł (dz. 750, rozdz. 75023, § 203) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej „Dolnośląska Majówka Europejska w gminie Jedlina Zdrój” (dz. 750, rozdz. 75023, § 4300).


 1. Sponsorzy zadeklarowali przekazanie darowizn w łącznej kwocie 30.000 zł (dz. 921, rozdz. 92195, § 096) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją XII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jedlinie – Zdroju.


 1. Konieczne jest dokończenie rozliczenia Zarządu Mienia Komunalnego (zlikwidowany zakład budżetowy Gminy Jedlina – Zdrój) w zakresie jego zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 113.933 zł. Z tego powodu tworzy się w budżecie plan wydatków (dz. 700, rozdz. 70001, § 4480) przy równoczesnym utworzeniu planu dochodów (dz. 756, rozdz. 75615, § 031) w wymaganej wysokości.


 1. Sekretarz Stanu Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przesłał list intencyjny, zgodnie z którym w ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi przewidziano dofinansowanie w 2003 r. zadania pn. „Remont basenu kąpielowego w Jedlinie – Zdroju”. Warunek, że wysokość planowanej dotacji (50.000 zł) nie może przekroczyć 80 % wartości zadania po przetargu, powoduje konieczność angażowania przez Miasto własnych środków, czego efektem jest proponowane wprowadzenie do budżetu Gminy na 2003 r. po stronie wydatków nowego zadania (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050) z kwotą 30.000 zł stanowiącą wkład własny Miasta. Zwiększenie wydatków spowoduje wzrost deficytu budżetu na 2003 r. o 30.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym. Kwota dotacji zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa.

Dodatkowa potrzeba zwiększenia deficytu wynika z podjętej przez Radę Miasta Uchwały Nr IX/41/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystosowania nieruchomości przy ul. Słowackiego 5 na potrzeby Gimnazjum Miejskiego. Niezbędne do poniesienia w tym celu nakłady zostały oszacowane na 300.000 zł. Wobec braku możliwości ich sfinansowania z dochodów własnych proponuje się zaciągnięcie kredytu bankowego.

W celu osiągnięcia maksymalnych efektów modernizacji kotłowni w aktualnym budynku Gimnazjum Miejskiego niezbędna jest termomodernizacja całego budynku. Według założeń obejmie ona wymianę instalacji centralnego ogrzewania i okien oraz docieplenie ścian budynku. Uzyskanie informacji dotyczących kosztów tego przedsięwzięcia wymaga przygotowania dokumentacji technicznej, w tym audytu. Z tego względu proponuje się ujęcie tego zadania w budżecie na 2003 r. i przeznaczenie na niezbędne wydatki kwoty 20.000 zł. Na pokrycie tych wydatków przewiduje się zaciągnięcie kredytu bankowego.


 1. Na podstawie porozumienia z 1999 r. pracownik Urzędu Miasta realizuje zadania należące do kompetencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w związku z czym na rachunek bankowy Gminy wpływa dotacja celowa z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości 1.800 zł rocznie (dz. 750, rozdz. 75020, § 232). Finansowe skutki tego porozumienia nie zostały dotychczas ujęte w budżecie Gminy. Proponowana zmiana stanowi zatem uzupełnienie zapisów w tym budżecie.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 28 kwietnia 2003 r. Powiat Wałbrzyski przyznał dla Gminy Jedlina – Zdrój dotację celową w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na patronat Starosty Powiatu Wałbrzyskiego I Powiatowego Turnieju Par Brydża Sportowego (dz. 926, rozdz. 92605, § 232), który odbył się w dniu 3 maja 2003 r. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup nagród (dz. 926, rozdz. 92605, § 4210).

 

 1. Od zarządcy mienia komunalnego wpłynęło rozliczenie z tytułu pobierania przez niego od najemców mieszkań komunalnych opłat za centralne ogrzewanie. Wynikająca z niego wysokość należności dla Gminy za 2002 r. wynosi 29.954 zł. Ze względu na brak formalnych podstaw nie można było ująć wcześniej tych środków w budżecie. Dopiero otrzymanie rozliczenia stworzyło możliwość zwiększenia planu dochodów. Kwotę zwiększenia dochodów proponuje się przeznaczyć na wydatki wynikające z konieczności:

 1. zwrotu subwencji wyrównawczej przyznanej za 2001 r., co nastąpiło w lutym 2003 r., powodując obowiązek zapłaty odsetek w kwocie 4.284 zł (dz. 758, rozdz. 75805, § 4580);

 2. uregulowania faktur za energię elektryczną zużytą w 2002 r. do oświetlenia części wspólnych nieruchomości stanowiących wspólnoty mieszkaniowe (14.663 zł) i ujęcia planu na ten cel na 2003 r. (dz. 700, rozdz. 70095, § 4260);

 3. uregulowania faktur za usługi remontowe świadczone w 2002 r. przy urządzeniach oświetlenia ulicznego przez Zakład Energetyczny Oddział w Wałbrzychu (dz. 900, rozdz. 90015, § 4270). Faktury zostały przedłożone w kwietniu 2003 r.


Pozostała kwota (1.500 zł) przeznaczona jest na dofinansowanie działalności klubu „PETANQUE” w Jedlinie – Zdroju (dz. 926, rozdz. 92605, § 2820).


Gminie przyznana została subwencja rekompensująca skutki utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (pismo Ministra Finansów ST3 – 4820 – 25/2003 z dnia 26 maja 2003 r. – dz. 758, rozdz. 75805, § 292) oraz dotacji z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.4.3011 – 290/03 z dnia 28 maja 2003 r. – dz. 700, rozdz. 70005, § 201). Przyznane kwoty nie mają charakteru celowego, w związku z tym ich rozdysponowanie należy do kompetencji Rady Miasta. Proponuje się, aby w całości (33.778 zł) przeznaczyć je na zwiększenie planu wydatków w zakresie remontów mieszkań i budynków komunalnych (dz. 700, rozdz. 70095, § 4270).


 1. Przeniesienie między działami wynika z braku w planach finansowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego kwot przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów tych jednostek. Obowiązek wypłaty tego typu świadczeń wynika z Uchwały Nr 188/2002 Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2002 r.

Przeniesienie między paragrafami w ramach dz. 801 rozdz. 80110 jest efektem przyjęcia błędnej klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu programów komputerowych.


 1. Zmiany wprowadzone w § 4 są dostosowaniem kwot wydatków planowanych na realizację zadań zleconych do wysokości przyznanej dotacji celowej.

INFORMACJA

o zmianach do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


Niżej wymienione zmiany zostały przedstawione jako autopoprawka na posiedzeniu Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacyjnych Rady Miasta w dniu 24 czerwca br. Przyczynę ich wniesienia stanowiły okoliczności, jakie miały miejsce po przekazaniu Radnym materiałów sesyjnych. Autopoprawka polega na zmianie brzmienia § 2 projektu uchwały i zmianie numerów kolejnych paragrafów.


§ 2.


Dokonać przeniesień w planie wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez:


 1. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 4.600 zł, w tym:


Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 600 zł;

Rozdz. 75023 – „Urzędy gmin (miast)” – 600 zł;

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 600 zł;


Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 4.000 zł;

Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 4.000 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 4.000 zł.


 1. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.600 zł, w tym:


Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 4.600 zł;

Rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” – 300 zł;

§ 3250 – „Stypendia różne” – 300 zł;

Rozdz. 80110 – „Gimnazja” – 4.300 zł;

§ 3250 – „Stypendia różne” – 300 zł;

§ 6060 – „Zakupy inwestycyjne” – 4.000 zł.


UZASADNIENIE


Przeniesienie między działami wynika z braku w planach finansowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego kwot przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów tych jednostek. Obowiązek wypłaty tego typu świadczeń wynika z Uchwały Nr 188/2003 Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2002 r.

Przeniesienie między paragrafami w ramach dz. 801 rozdz. 80110 jest efektem przyjęcia błędnej klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu programów komputerowych.


Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:05:56
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2007 11:05:56
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 18.07.2007 11:05:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2007 11:05:56

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.02.2005 14:19:33
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.02.2005 14:19:33
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 25.02.2005 14:19:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2005 14:19:33

« powrót

Uchwała Nr XIII/59/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój.

Uchwała Nr XIII/59/03

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

zmieniająca Uchwałę Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) Rada Miasta w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:

 
§ 1

§3 otrzymuje brzmienie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien obowiązkowo obejmować ustalenia określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w zależności od potrzeb i ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jedlina-Zdrój, ustalenia określone w art. 15 ust. 3 powyższej ustawy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


W związku z obowiązywaniem od dnia 11 lipca 2003 roku przepisów nowej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z których wynika między innymi, że plany zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, ale do dnia 11 lipca 2003 roku nie zawiadomiono o wyłożeniu projektu planu, stosuje się przepisy nowej ustawy, należało dokonać zmianę uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.02.2005 11:09:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.02.2005 11:09:00
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 25.02.2005 11:09:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2005 11:09:00

« powrót

Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2002 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie statutu Miasta Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr VII/35/2003

Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 27 lutego 2003 roku

zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2002 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie statutu Miasta Jedlina-Zdrój.

Na podstawie art.3 ust. 1 oraz art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Jedlina- Zdrój uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr IV/17/2002 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:
w § 92 skreśla się ust.1
w § 96 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych".
w § 111 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
"3a. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta jest Zastępca Burmistrza Miasta"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 stycznia 2003r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 92 ust.1 i § 96 ust.1 Uchwały Nr IV/17/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój.
W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały regulujący te zapisy, zaś podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.02.2005 10:42:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.02.2005 10:42:11
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 25.02.2005 10:42:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2005 10:42:11

« powrót

Uchwała Nr XI/46/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o włączenie projektu kompleksu infrastruktury uzdrowiskowej pn. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno - Rekreacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006r.

Uchwała Nr XI/46/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie zgłoszenia wniosku o włączenie projektu kompleksu infrastruktury uzdrowiskowej pn. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno - Rekreacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala co następuje:


§ 1
1. Postanawia się zgłosić wniosek o włączenie projektu kompleksu infrastruktury uzdrowiskowej pn. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno - Rekreacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006r.
2. Projekt Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z samorządami województw jest inicjatorem zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełni rolę jednostki zarządzającej dla regionu Dolnego Śląska.
Postanawia się zgłosić do przedmiotowego programu wniosek o włączenie projektu kompleksu infrastruktury uzdrowiskowej pn. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno - Rekreacyjny. Zaistnienie w programie, o którym mowa, umożliwi gminie podjęcie starań o współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2004 - 2006.
Trasa szlaku uzdrowiskowego wykorzystuje istniejące walory krajobrazu, ukształtowania terenu, obszary leśne oraz istniejącą zabudowę i obiekty infrastruktury uzdrowiskowej. Obecnie trwają prace przy jej odbudowie i rekonstrukcji. Porządkowane są trasy turystyczne, ścieżki spacerowe, odnawiane i uzupełniane jest oznakowanie szlaku. Przyjęcie naszego wniosku do programu rozwoju regionalnego pozwoli zlecić opracowanie projektów dalszej rozbudowy i renowacji szlaku oraz umożliwi składanie wniosków i ułatwi pozyskiwanie środków finansowych.

Załacznik - Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny. Wstępna koncepcja projektu.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.11.2004 15:21:35
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.11.2004 15:21:35
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 02.11.2004 15:21:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.11.2004 15:21:35

« powrót

Uchwała Nr XII/57/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XIII/57/03

Rady Miasta Jedlina – Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 48 ust. 1 pkt.2, art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego planowanego na 2003 r.
2. Okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 10 lat.

§ 2

Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą dochody własne Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr VII/30/2003 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2003 r. (uchwała budżetowa) po jej zmianie wprowadzonej Uchwałą Nr XI/45/2003 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r. planowany deficyt budżetu Gminy został zatwierdzony na poziomie 553.822 zł. Jako źródło jego pokrycia zostały wskazane wolne środki (78.445 zł) oraz kredyt bankowy (475.377 zł). Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2003 r. wykazała, że w tym okresie sprawozdawczym deficyt budżetowy został wykonany na poziomie zbliżonym do kwoty wolnych środków. Dalsza realizacja budżetu wymaga zatem zaciągnięcia kredytu bankowego. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na uregulowanie m.in. faktur za roboty wykonane przy dokończeniu budowy sali gimnastycznej oraz dostosowaniu nieruchomości przy ul. Słowackiego 5 na potrzeby Gimnazjum Miejskiego.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:22:37
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:22:37
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 10.08.2004 10:22:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 10:22:37

« powrót

Uchwała Nr XIII/56/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój.

Uchwała Nr XIII/56/03

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój.
Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr IV/17/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 14, poz. 364/ Rada Miasta w Jedlinie - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Stanisława Guzika na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:16:40
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:16:40
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 10.08.2004 10:16:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 10:16:40

« powrót

Uchwała Nr XIII/55/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój.

Uchwała Nr XIII/55/03

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr IV/17/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 14, poz. 364/ Rada Miasta w Jedlinie - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji radnego Wiesława Sosnowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:14:41
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:14:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 10:14:41

« powrót

Uchwała Nr XIII/54/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 października 2003 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój.

Uchwała Nr XIII/54/03

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój.
Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z § 11 ust. 4 Uchwały Nr IV/17/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 14, poz. 364/ Rada Miasta w Jedlinie - Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój Pana Wiesława Sosnowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:03:17
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:03:17
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 10.08.2004 10:03:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 10:03:17

« powrót

Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój.

Uchwała Nr XII/53/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 10 września 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 pkt 1 i art.21 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina – Zdrój uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedliny Zdroju § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. dodatek za wysługę lat od 1.08.03r. w wysokości 19% wynagrodz. zasadn. tj. 798 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 z późniejszymi zmianami) urzędnikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Staż pracy Burmistrza Miasta z dniem 1 sierpnia 2003r. wynosi 19% toteż dodatek, o którym mowa winien być wypłacony w wysokości 19% począwszy od 1 sierpnia 2003r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:02:02
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 10:02:02
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 10.08.2004 10:02:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 10:02:02

« powrót

Uchwała Nr XII/50/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej”.

Uchwała Nr XII/50/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „e” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedliny – Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej” do wysokości 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, będą dochody własne Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Przewidywana wartość zamówienia przekracza kwotę zobowiązań, do zaciągania których Rada Miasta upoważniła Burmistrza Miasta w uchwale budżetowej (500.000 zł). Projektowana umowa ma objąć prace niezbędne do zapewnienia realizowanemu obiektowi aktualnych wymogów technicznych i funkcjonalnych. Ze względu na upływ czasu projekt techniczny, który był podstawą robót rozpoczętych w 1998 r. zdezaktualizował się. Przyjęte w nim rozwiązania techniczne stały się przestarzałe, zmianie uległa również przypisana pierwotnie tej sali funkcja.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:57:36
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:57:36
Odpowiedzialny za treść ANDŻELIKA PIETRASIK 10.08.2004 09:57:36
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:57:36

« powrót

Uchwała Nr XI/47/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrójz dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Jedlina- Zdrój zadań z zakresu właściwości Powiatu

U C H W A Ł A Nr XI/47/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie przyjęcia przez Gminę Jedlina- Zdrój zadań z zakresu właściwości Powiatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:


§ 1
1. Przyjąć od Powiatu Wałbrzyskiego zadania z zakresu utrzymania drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku 5.551,00 m w granicach administracyjnych miasta Jedlina - Zdrój
2. Szczegółowy zakres zadań, o których mowa w ust. 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Jedlina - Zdrój a Powiatem Wałbrzyskim.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Droga powiatowa nr 3360 D jest drogą do uzdrowiska i przecina całe miasto, jej wygląd ma duży wpływ na wizerunek Gminy. Przyjęcie w zarząd od Powiatu Wałbrzyskiego w/w drogi pozwoli nam na przeprowadzenie koniecznych prac konserwacyjnych i porządkowych. Starostwo Powiatowe sprawujące zarząd do tej pory nie wykonywało żadnych prac. Gmina nie licząc utrzymania zimowego które objęte było oddzielnym porozumieniem nie otrzymała żadnych środków. Celowe więc jest zawarcie porozumienia na mocy którego uzyskamy środki na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac na tej drodze.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:40:26
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:40:26
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 09:40:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:40:26

« powrót

Uchwała Nr X/44/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie zabezpieczenia środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju ul. Słowackiego 5".

Uchwała nr X/44/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 14 maja 2003r.

w sprawie zabezpieczenia środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju ul. Słowackiego 5".

Na podstawie art. 18 ust. 1, oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. dz. U. z 2001r. Nr 142poz. 1591 z poźn. zmianami) Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala co następuje:


§ 1
 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju ul. Słowackiego 5" do kwoty 790.000 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" Gminy Jedlina Zdrój na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji wekslowej.
 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów ze sprzedaży majątku gminy oraz preferencyjnych kredytów.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Przy budynku szkoły przy ul. Słowackiego 5 budowana jest hala sportowa, dla której gmina otrzymała zapewnienie o możliwości otrzymania dodatkowych środków finansowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jako zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania tych środków Ministerstwo obliguje gminę do zawarcia umowy. Pozyskanie dodatkowych, znaczących środków umożliwi gminie zakończenie w/w zadania, co uzasadnia podjęcie załączonej uchwały.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:28:17
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:28:17
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 09:28:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:28:17

« powrót

Uchwała Nr X/43/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie udzielenia gwarancji poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Uchwała Nr X/43/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 14 maja 2003 roku

w sprawie udzielenia gwarancji poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala co następuje:


§ 1
 1. Wyraża się zgodę na udzielenie gwarancji poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, zamykającej finansowanie "Programu porządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji" , współfinansowanego z Funduszu Przedakcesyjnego Unii Europejskiej - ISPA.
 2. Spłata pożyczki przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wg "Studium wykonalności" ww. "Programu ..." następować będzie w latach 2009 - 2017.
 3. Przewidywana wysokość poręczenia pożyczki wynosić będzie do 700.000 zł (bez odsetek).
§ 2
Poręczenie właściwej kwoty pożyczki wraz z odsetkami udzielone będzie przez Radę Miasta Jedlina - Zdrój odrębną uchwałą.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, którego gmina Jedlina Zdrój jest członkiem ubiega się o pozyskanie środków z przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej - ISPA na sfinansowanie projektu inwestycyjnego p.n. "Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji".
Wartość w.w "Programu..." określona została na ponad 200 milionów złotych, przewidywane dofinansowane z funduszu ISPA wynosić będzie ok. 82%. Na brakujące do zbilansowania finansowego inwestycji środki WZWiK zobowiązane jest zaciągnąć pożyczki m.in. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
NFOŚiGW wymaga dla planowanej pożyczki w kwocie ok. 13.468.000,00 zł poręczeń Rad gmin.
Według przyjętego kryterium podziału w/w kwoty w "Studium wykonalności" - gmina Jedlina Zdrój powinna udzielić poręczenia dla ok. 700.000 zł. Brak deklaracji gminy w postaci udzielenia gwarancji poręczenia pożyczki na etapie składania projektu inwestycyjnego o dofinansowanie z Funduszu ISPA czyni projekt bezprzedmiotowym, niezależnie od tego, że istnieje pilna potrzeba modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w celu dofinansowania do wymogów prawnych Unii Europejskiej.
Brak wsparcia finansowego ze środków ISPA w przewidywanej kwocie ok. 170 milionów złotych spowoduje konieczność realizacji tegoż projektu w całości ze środków pochodzących z opłat za wodę i ścieki, co w sytuacji gospodarczej regionu, dużym bezrobociu i niskich dochodach mieszkańców może spowodować duże niezadowolenie społeczne lub bardzo wysokie dotacje z budżetu gminy na realizację opracowanego projektu inwestycyjnego.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:22:19
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:22:19
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 09:22:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:22:19

« powrót

Uchwała Nr IX/42/2003 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 roku W sprawie wystąpienia Gminy Jedlina - Zdrój ze Stowarzyszenia "Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej".

Uchwała Nr IX/42/2003

Rady Miasta Jedlina - Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2003 roku

W sprawie wystąpienia Gminy Jedlina - Zdrój ze Stowarzyszenia "Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej".

Na podstawie. art. 18 ust.1 w związku z art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala co następuje:§ 1
Gmina Jedlina - Zdrój występuje ze Stowarzyszenia "Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej".

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina - Zdrój.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.


UZASADNIENIE
W dniu 5 września 1995 roku Gmina Jedlina Zdrój przystąpiła do stowarzyszenia "Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej" (Uchwała nr XXI/59/95), jednak stowarzyszenie nie spełnia swoich zadań statutowych. Uchwała pozostaje nie realizowanym zapisem. Osoby fizyczne, które chcą być członkiem stowarzyszenia należą do oddziału wałbrzyskiego. Gmina natomiast obowiązana jest płacić składki członkowskie.
Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:20:25
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:20:25
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 09:20:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:20:25

« powrót

Uchwała Nr IX/41/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy budynku położonego przy ul. Słowackiego 5 dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.

Uchwała Nr IX/41/2003

Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy budynku położonego przy ul. Słowackiego 5 dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina- Zdrój uchwala co następuje:§ 1.
Przystępuje się do modernizacji i rozbudowy budynku położonego na działce Nr 356/1 o pow. 5.224 m2 przy ul. Słowackiego 5, KW Nr 31252 dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w latach 2003 - 2004.
źródłem pokrycia zobowiązań finansowych określonych w ust.1 będą dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz kredyt bankowy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych na terenie miasta Jedlina - Zdrój.


Uzasadnienie
Uchwała wyraża intencję przekazania nieruchomości zabudowanej przy ul. Słowackiego 5 na potrzeby Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie - Zdroju.
Działka Nr 356/1 zabudowana jest budynkiem wykorzystywanym dotąd na potrzeby Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie – Zdroju. Na tej samej nieruchomości realizowana jest budowa sali gimnastycznej, a także projektowana jest budowa trzech sal lekcyjnych wraz z obiektami sanitarnymi.
Po zakończeniu budowy oraz modernizacji istniejącego obiektu szkolnego powstanie nowoczesny obiekt, który zapewni należyte warunki nauki, oraz zajęć pozalekcyjnych w tym sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży miasta. Cały obiekt spełniał będzie wymogi i zapewni potrzeby Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie - Zdroju.
Po zakończeniu inwestycji do opisanych obiektów przeniesiona zostanie siedziba Gimnazjum. Natomiast Miejska Szkoła Podstawowa zajmie budynek przy ul. Poznańskiej 15.
Proponowane przedsięwzięcie rozwiąże problemy bazy szkolnej w mieście, przede wszystkim Miejska Szkoła Podstawowa zlokalizowana zostanie w jednym budynku, a Gimnazjum Miejskie wyposażone zostanie w nowoczesne sale lekcyjne wraz z odpowiednim zapleczem sportowo - rekreacyjnym i sanitarnym.
Powyższe uzasadnia przyjęcie projektu uchwały.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:17:22
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:17:22
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 09:17:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:17:22

« powrót

Uchwała Nr VIII/37/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie dokonywania przez Przewodniczącego Rady Miasta czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta.

Uchwała Nr VIII/37/2003

Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie dokonywania przez Przewodniczącego Rady Miasta czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/,art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, oraz § 111 ust. 2 Uchwały Nr IV/17/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 14, poz. 364/ Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala co następuje:§ 1.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Jedlina-Zdrój, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/ wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący.
W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały określający zakres upoważnień Przewodniczącego Rady Miasta, zgodnie z zapisem cyt. przepisu.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:08:13
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:08:13
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 09:08:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:08:13

« powrót

Uchwała Nr VIII/36/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Miejski Zespół Obsługi Szkół w Jedlinie Zdroju.

Uchwała Nr VIII/36/2003

Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Miejski Zespół Obsługi Szkół w Jedlinie Zdroju.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 159 z późniejszymi zmianami/ oraz art.18 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148/ Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:§ 1.
 
 • Z dniem 1 kwietnia 2003r. stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zespół Obsługi Szkół w Jedlinie-Zdroju z siedzibą w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 15.
 • Zakończenie likwidacji, o której mowa w ust. 1 nastąpi z dniem 30 czerwca 2003r.
 • Do dnia zakończenia likwidacji, likwidowana jednostka budżetowa dokona spłat wszelkich zobowiązań zaciągniętych w ramach jej planu finansowego.
   § 2.
   Mienie będące w użytkowaniu likwidowanej jednostki wymienionej w § 1 na podstawie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych zostanie przekazane na rzecz Gimnazjum Miejskiego i Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie – Zdroju.

   § 3.
   Harmonogram likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 4.
   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

   § 5.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   HARMONOGRAM
   Likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Jedlinie – Zdroju z siedzibą Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 15.
   Sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół – termin na dzień 1 kwietnia 2003r.
   Dokonanie wypowiedzeń i propozycji kadrowych zatrudnionym pracownikom – termin do 30 kwietnia 2003r.
   Przekazanie Miejskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Miejskiemu akt personalnych i spraw kadrowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które prowadził Miejski Zespól Obsługi Szkół – termin do 30 czerwca 2003r.
   Przygotowanie i przekazanie do Urzędu Miejskiego dokumentów związanych z przekazaniem mienia – termin do 15 czerwca 2003r.
   Załatwienie wszystkich spraw formalno – prawnych związanych z likwidacją Miejskiego Zespołu Obsługi Szkól, łącznie z uporządkowaniem i przekazaniem właściwym jednostkom dokumentacji archiwalnej – termin do 15 czerwca 2003r.
   Zakończenie procesu likwidacji i sporządzenie bilansu zamknięcia likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół łącznie z ostatecznym rozliczeniem i sprawozdawczością – termin do 30 czerwca 2003r.
   Wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku bankowego – termin do 30 czerwca 2003r.
   Zwrot środków pieniężnych z rachunku bankowego, na rachunek budżetu –termin do 30 czerwca 2003r.


   Uzasadnienie
   W roku 1996 zlikwidowano Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Miejska Szkoła Podstawowa, a później Gimnazjum samodzielnie prowadziły obsługę finansową i organizacyjną swoich jednostek. Natomiast pracownik Urzędu Miejskiego prowadził sprawy związane z kierowaniem oświatą miejską. Taka organizacja wynikała ze zmieniających się przepisów ustawy o systemie oświaty.
   Wspomniana ustawa dopuszcza fakultatywne tworzenie jednostek obsługi ekonomiczno – organizacyjnej szkół i placówek. W przypadku małej gminy tak z uwagi na koszty utrzymania takiej jednostki jak i z uwagi na wymogi kwalifikacyjne dotyczące pracowników tam zatrudnionych, nie jest to konieczne dla właściwego kierowania szkołami.
   Miejski Zespół Obsługi Szkół w obecnej formie organizacyjnej został powołany z dniem 1 stycznia 2000r. Na utrzymanie tej jednostki w 2003r. zaplanowano 113.400 zł, w roku ubiegłym koszt utrzymania zamknął się kwotą 108.500 zł.
   Przyjmując, że wszelkie decyzje finansowe w szkołach zgodnie z ustawą o oświacie podejmują dyrektorzy szkół utrzymanie odrębnej jednostki z funkcją dyrektora nie znajduje uzasadnienia. Ponadto dodać należy, iż wszelkie decyzje strategiczne a także przedsięwzięcia inwestycyjne /w tym większe przetargi/ podejmowane i wykonywane są w Urzędzie Miasta.
   Zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia księgowości na zlecenie, co ma miejsce w przypadku prowadzenia finansowej obsługi szkół przez odrębną jednostkę budżetową, główny księgowy tej jednostki winien posiadać licencję – uprawnienia wymagane dla osób prowadzących biura rachunkowe.
   Pracownicy likwidowanej jednostki otrzymają ofertę zatrudnienia w placówkach szkolnych.
   Zważywszy na powyższe przedkłada się projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół z dniem 30 czerwca 2003r.
  1. Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:05:50
   Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 09:05:50
   Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 09:05:50
   Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 09:05:50

   « powrót

   Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w 2003 r.

   Uchwała Nr VI/29/2003

   Rady Miasta Jedlina Zdrój
   z dnia 17 stycznia 2003 roku

   w sprawie opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w 2003r.

   Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:   § 1.
   Opiniuje się negatywnie przedłożoną przez Starostę propozycję łączenia gmin w okręgi wyborcze tworzone dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzone na dzień 23 lutego 2003 roku.

   § 2.
   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

   § 3.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Uzasadnienie
   W dniu 15 stycznia 2003r. Starosta – Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu zwrócił się z wnioskiem o wydanie, zgodnie z art. 135 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami) opinii przez Radę Miasta, dla łączenia dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 23 lutego 2003r.
   Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zakłada połączenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów i Walim w jeden okręg wyborczy, z którego wybranych zostanie do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 4 radnych.
   Rada Miasta Jedlina Zdrój negatywnie zaopiniowała przedłożoną przez Starostę propozycję łączenia gmin w okręgi wyborcze. W uzasadnieniu podaje się, że zaproponowany podział na okręgi oraz reprezentacja radnych może spowodować, iż Miasto Jedlina Zdrój nie będzie miało przedstawiciela w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego.
   Podział mandatów przy zaproponowanym podziale na okręgi wyborcze narusza zasady demokracji, gdyż jedna gmina – Wałbrzych będzie miała 20 radnych, natomiast 8 pozostałych gmin – 9 radnych. Wałbrzych liczy 130.941 mieszkańców, a pozostałe gminy 61.217 osób, co stanowi 50% w stosunku do miasta Wałbrzycha. Rozkład mandatów winien układać się podobnie, zaś uwzględniając przepisy Ordynacji Wyborczej reprezentacja w gminach dawnego powiatu wałbrzyskiego winna być zdecydowanie większa.
   Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:49:54
   Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:49:54
   Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 08:49:54
   Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 08:49:54

   « powrót

   Uchwała Nr VI/28/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój.

   UCHWAŁA Nr VI/28/2003

   Rady Miasta Jedlina Zdrój
   z dnia 17 stycznia 2003 roku

   w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój..

   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 38 ust. 1 Statutu Gminy Jedlina Zdrój stanowiącego Zał. nr 1 do Uchwały Nr IX/50/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 31maja 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1999r. Nr 21 poz. 951 z późniejszymi zmianami/, Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:   § 1.
   Powołuje się w skład Komisji Społeczno - Gospodarczej radnego Marka Resiaka.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Uzasadnienie
   Projekt uchwały przygotowany został na wniosek radnego Marka Resiaka, który zgłosił chęć pracy w Komisji Społeczno – Gospodarczej.
   Zgodnie ze Statutem Miasta w skład komisji stałych Rady może wchodzić 10 radnych.
   Uchwała Nr III/15/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku Rada Miasta powołała w skład komisji Społeczno – Gospodarczej 9 radnych. W związku z tym istnieje możliwość uzupełnienia składu komisji.
   Uwzględniając powyższe Burmistrz Miasta wnosi o przyjęcie projektu uchwały.
   Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:48:14
   Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:48:14
   Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 08:48:14
   Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 08:48:14

   « powrót

   Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrójz dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.

   Uchwała Nr VI/27/2003

   Rady Miasta Jedlina Zdrój
   z dnia 17 stycznia 2003 roku

   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.

   Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Jedlina Zdrój stanowiącego Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 31 maja 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1999r. Nr 21, poz.951 późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:
    

   § 1.

   Przyjąć przedłożony plan pracy Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 2.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:46:53
   Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:46:53
   Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 08:46:53
   Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 08:46:53

   « powrót

   Uchwała Nr VI/26/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.

   Uchwała Nr VI/26/2003

   Rady Miasta Jedlina Zdrój
   z dnia 17 stycznia 2003 roku

   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.

   Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Jedlina Zdrój stanowiącego Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 31 maja 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1999r. Nr 21, poz.951 późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:
    

   § 1.

   Przyjąć przedłożony plan pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 2.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:44:28
   Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:44:28
   Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 08:44:28
   Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 08:44:28

   « powrót

   Uchwała Nr VI/25/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój dodatku specjalnego.

   Uchwała Nr VI/25/2003

   Rady Miasta Jedlina Zdrój
   z dnia 17 stycznia 2003 roku

   w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój dodatku specjalnego.

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami), oraz § 7 ust. 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:   § 1.
   Z dniem 22 listopada 2002r. przyznaje się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój dodatek specjalny w kwocie 1.124 zł, co stanowi 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 22 listopada 2002r.


   Uzasadnienie
   Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawach zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 210, poz. 1784) ustalono w § 1 ust. pkt. 1a, że burmistrzowi przysługuje obligatoryjnie dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
   Wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza ustalono w kwocie 4.200 zł, dodatek funkcyjny – 1.420 zł, co łącznie wynosi 5.620 zł. Najniższy dodatek specjalny stanowiący 20% powyższej kwoty przyjęty został w wysokości 1.124 zł.
   Rozporządzenie w zakresie dodatku specjalnego dla burmistrza obowiązuje od 27 października 2002r., toteż stawkę dodatku przyznaje się od dnia 22 listopada 2002r., tj. od objęcia obowiązków przez Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój.
   Decyzję w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta uzasadnia się również podjęciem dodatkowych zadań i obowiązków.
   Zadania te dotyczą:
   • wdrażanie systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Jedlinie Zdroju, jak też w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy,
   • pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zadania gminy,
   • inicjowanie i wdrażanie systemów informacyjnych i szkoleniowych dla służb miejskich w zakresie korzystania z informacji, pozyskiwania środków i wdrażania realizacji wniosków na środki z funduszy europejskich i krajowych.
   Przytoczone argumenty prawne jak i faktyczne podjęcie zadań opisanych wyżej uzasadnia uchwalenie projektu przedłożonej uchwały.
   Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:43:08
   Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:43:08
   Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 08:43:08
   Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 08:43:08

   « powrót

   Uchwała Nr VI/24/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina Zdrój na I półrocze 2003 rok.

   Uchwała Nr VI/24/2003

   Rady Miasta Jedlina Zdrój
   z dnia 17 stycznia 2003 roku

   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina Zdrój na I półrocze 2003 rok.

   Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Jedlina Zdrój stanowiącego Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 31 maja 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1999r. Nr 21, poz.951 późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala co następuje:
    

   § 1.

   Przyjąć przedłożony plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina Zdrój na I półrocze 2003 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 2.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:38:32
   Opublikował Andżelika Sobusiak 10.08.2004 08:38:32
   Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 10.08.2004 08:38:32
   Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.08.2004 08:38:32

   « powrót

   Dla słabowidzących
   BIP strona główna www.bip.gov.pl
   Wyszukiwarka
   Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
   Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
   Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
   Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
   Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
   Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
   Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
   Ilość odwiedzin: 1431180
   strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl