O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej tekst

Przyznanie świadczenia wychowawczego

Miejsce złożenia wniosku

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul.Piastowska 11, pok. nr 2

2. Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 4

Miejsce załatwienia sprawy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. nr 2:

 1. Inspektor – Halina Urbaniak - tel. 74 – 84-55-270
 2. Starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych – Beata Prokopów - tel. 74 – 84-55-270

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

 1. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest w formie decyzji administracyjnej.
 3. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest w formie pieniężnej i przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy lub wypłacane gotówką w kasie Urzędu Miasta.
 4. O świadczenie wychowawcze można ubiegać się przez cały okres świadczeniowy.

Dokumenty wskazane do załatwienia sprawy

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
 3. Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.
 4. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym do osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.)
 5. Oświadczenie członka rodziny rozliczajęcego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 6. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniwych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 7. Postanowienie Sądu o przyznanych alimentach.
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności - umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 9. Dokument potwiedzający utratę bądź uzyskanie dochodu po roku roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 10. Zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie zatrudnienia.
 11. Zaświadczenie z ZUS  o wysokości odprowadzanie składki zdrowotnej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Opłaty skarbowe

 • Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

1. Dla wniosków złożonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. - rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

2 . Dla wniosków złożonych po dniu 1 lipca 2016 r. - rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Tryb  odwoławczy

Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przydatne  druki

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju, w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój oraz do pobrania na stronie internetowej www.opsjedlina.pl w zakładce Program "Rodzina 500+"

Podstawowe  akty  prawne

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 3. Uchwała Nr XVI/88/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.
 4. Zarządzenie Nr 18/2016  Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

Sporządziła: A. Jarosz

 

 

Wprowadził Roman Sidor 06.04.2016 13:42:22
Opublikował Roman Sidor 06.04.2016 13:42:22
Odpowiedzialny za treść OPS Jedlina-Zdrój 06.04.2016 13:46:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.04.2016 13:46:32
Zaktualizował Roman Sidor 06.04.2016 13:46:47

« powrót

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista do spraw świadczeń rodzinnych- Grażyna Stuczeń - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju,
ul. Piastowska 11, pok. Nr 5, tel. 74 48 55 270
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana jest na wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
2.     Jednorazowa zapomoga przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego.
3.     O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
2.     Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość rodziców dziecka.
3.     Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.
4.     Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską (od 01.01.2012 r. wymagane od 10 tygodnia ciąży).
5.     W przypadku gdy drugi rodzic nie jest zameldowany na terenie gminy Jedlina-Zdrój, należy dołączyć zaświadczenie z gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania, potwierdzające, że jednorazowa zapomoga nie została już pobrana.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.bip.um.jedlina.plw linku: Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz.992 z późn. zm.).
2.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2005 r Nr 105, poz. 881 z późn. zm.)
3.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 września 2009 r w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (Dz. U. z 2009 r Nr 163, poz. 1305).

 

 Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:23:22
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:23:22
Odpowiedzialny za treść Grażyna Stuczeń 15.04.2011 12:23:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.04.2011 12:23:22

« powrót

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

 

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista do spraw świadczeń rodzinnych- Grażyna Stuczeń - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju,
ul. Piastowska 11, pok. Nr 5, tel. 74 48 55 270
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.     Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
2.     Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego.
3.     O świadczenie pielęgnacyjne można ubiegać się przez cały okres zasiłkowy.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
2.     Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.
3.     Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka. 
4.     Akt potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego.
5.     Orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
6.     Zaświadczenie z Urzędu Pracy.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegodostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.bip.um.jedlina.plw linku: Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2005 r Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

 

 Druki do pobrania >>

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:20:41
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:20:41
Odpowiedzialny za treść Grażyna Stuczeń 15.04.2011 12:20:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.04.2011 12:20:41

« powrót

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego 

 

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista do spraw świadczeń rodzinnych- Grażyna Stuczeń - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju,
ul. Piastowska 11, pok. Nr 5, tel. 74 48 55 270
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.     Zasiłek pielęgnacyjny przyznawamy jest na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
2.     Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego.
3.     O zasiłek pielęgnacyjny można ubiegać się przez cały okres zasiłkowy.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
2.     Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
3.     Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnegodostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.bip.um.jedlina.plw linku: Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.     Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. z 2009 r Nr 219, poz.1706).
3.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005 r Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

 

 Druki do pobrania >>

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pięlęgnacyjnego.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:07:30
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:07:30
Odpowiedzialny za treść Grażyna Stuczeń 15.04.2011 12:07:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.04.2011 12:07:30

« powrót

Przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista do spraw świadczeń rodzinnych- Grażyna Stuczeń - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju,
ul. Piastowska 11, pok. Nr 5, tel. 74 48 55 270
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.     Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznawany jest na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.
2.     Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego.
3.     O zasiłek rodzinny wraz z dodatkami można ubiegać się przez cały okres zasiłkowy.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
2.     Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.
3.     Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.
4.     Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzjącym okres zasiłkowy.
5.     Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
6.     Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
7.     Postanowienie sądu o przyznanych alimentach.
8.     Orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
9.     Dokument potwierdzający utratę bądź uzyskanie dochodu.
10.Zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie zatrudnienia.
11.Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego.
12.Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.bip.um.jedlina.plw linku: Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2005 r Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
3.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiący podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r Nr 129, poz. 1058).

 

 Druki do pobrania >>

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:04:32
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.04.2011 12:04:32
Odpowiedzialny za treść Grażyna Stuczeń 15.04.2011 12:04:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.04.2011 12:04:32

« powrót

Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
 Specjalista- Beata Prokopów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 5, tel. 
 74 48 55 270
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
 1. Fundusz alimentacyjny przyznawany jest na wniosek złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.
 2. Przyznanie w drodze decyzji administracyjnej funduszu alimentacyjnego lub wydanie decyzji odmownej.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.       Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2.       Zaświadczenie organu prowdzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
3.       Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
4.       Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu z roku poprzedzającego okres świadczeniowy.
 
5.       Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzajacego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
6.       Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
7.       Odpis skrócony aktu urodzenia.
8.       Dokument stwierdzający wiek soby uprawnionej.
Opłaty skarbowe
·         Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.Przydatne druki
Przydatne druki
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.bip.um.jedlina.pl w linku: Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe akty prawne
1.       Ustawa z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz.
7 z późn. zm.).
2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.).
3.       Art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz. 992
z późn. zm.).
4.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r w sprawie wzoru
kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika
alimentacyjnego ( Dz. U. z 2008 r Nr 78, poz.469).
5.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r w sprawie sposobu i trybu
postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. z 2010 r Nr 123, poz. 836).

Druki do pobrania:
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 28.03.2011 10:28:59
Opublikował Andżelika Sobusiak 28.03.2011 10:28:59
Odpowiedzialny za treść Beata Prokopów 28.03.2011 10:28:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.03.2011 10:28:59

« powrót

Dodatki mieszkaniowe

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Referent do spraw dodatków mieszkaniowych-Halina Urbaniak- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju,
ul. Piastowska 11, pok. Nr 5, tel. 74 48 55 270
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.       Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2.       Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy.
3.       Przyznanie w drodze decyzji administracyjnej dodatku mieszkaniowego lub wydanie decyzji odmownej.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.       Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2.       Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu (oryginał do wglądu).
3.       Zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku).
4.       Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pobieranej emerytury/renty (lub odcinki emerytury/renty z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku).
5.       Kserokopia decyzji przyznanego zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (oryginał do wglądu).
6.       Kserokopia faktury za opłatę prądu (oryginał do wglądu).
7.       Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dziecka powyżej 16-go roku życia.
8.       Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
Opłaty skarbowe
·         Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.Przydatne druki
Przydatne druki
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.bip.um.jedlina.pl w linku: Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe akty prawne
1.       Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r w sprawie wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r Nr 156, poz.1828).

Druki do pobrania:
Wprowadził Andżelika Sobusiak 28.03.2011 10:21:15
Opublikował Andżelika Sobusiak 28.03.2011 10:21:15
Odpowiedzialny za treść Henryka Tatuśko 28.03.2011 10:21:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.03.2011 10:21:15

« powrót

Przyznanie zasiłku stałego

Przyznanie zasiłku stałego

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul.Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista pracy socjalnej- Bogusława Nawrat- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul.Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Specjalista pracy socjalnej- Zuzanna Sobieska- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Pracownik socjalny – Monika Maciak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1 tel. 74 84 55 356
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
 1. Zasiłek stały przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie decyzji administracyjnej.
 2. Zasiłek stały przyznany jest w formie świadczenia pieniężnego.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 1. Zaświadczenie z Urzędu pracy.
 2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.
 3. Zaświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc w wysokości netto (np. decyzja lub zaświadczenie o wysokości renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczce alimentacyjnej, o wysokości zarobków z zakładu pracy, decyzja dodatku mieszkalnego itp.).
 4. Inne dokumenty np. dowody opłat np. czynsz, energia, gaz, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kserokopie wycenionych recept.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Protokół zgłoszenia o udzielenie pomocy (dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 1)
 
Podstawowe akty prawne
 
1.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).
 

 
Wprowadził Roman Sidor 28.02.2011 09:21:55
Opublikował Roman Sidor 28.02.2011 09:21:55
Odpowiedzialny za treść M. Burek 28.02.2011 09:21:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.02.2011 09:21:55

« powrót

Przyznanie zasiłku okresowego

Przyznanie zasiłku okresowego

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul.Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista pracy socjalnej- Bogusława Nawrat- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul.Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Specjalista pracy socjalnej- Zuzanna Sobieska- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Pracownik socjalny – Monika Maciak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1 tel. 74 84 55 356
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
 1. Zasiłek okresowy przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie decyzji   administracyjnej. 
 2. Zasiłek okresowy przyznany jest w formie świadczenia pieniężnego lub w formie bonów żywnościowych.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.
 3. Zaświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc w wysokości netto (np. decyzja lub zaświadczenie o wysokości renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczce alimentacyjnej, o wysokości zarobków z zakładu pracy, decyzja dodatku mieszkalnego itp.).
 4. Inne dokumenty np. dowody opłat np. czynsz, energia, gaz, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kserokopie wycenionych recept.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Protokół zgłoszenia o udzielenie pomocy (dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 1)
 
Podstawowe akty prawne
 
1.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).
 

 
Wprowadził Roman Sidor 28.02.2011 09:20:59
Opublikował Roman Sidor 28.02.2011 09:20:59
Odpowiedzialny za treść M. Burek 28.02.2011 09:20:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.02.2011 09:20:59

« powrót

Przyznanie zasiłku celowego specjalnego

 
Przyznanie zasiłku celowego specjalnego

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul.Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista pracy socjalnej- Bogusława Nawrat- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul.Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Specjalista pracy socjalnej- Zuzanna Sobieska- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Pracownik socjalny – Monika Maciak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1 tel. 74 84 55 356
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej przyznany w formie decyzji administracyjnej.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.
 3. Zaświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc w wysokości netto (np. decyzja lub zaświadczenie o wysokości renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczce alimentacyjnej, o wysokości zarobków z zakładu pracy, decyzja dodatku mieszkalnego itp.).
 4. Inne dokumenty np. dowody opłat np. czynsz, energia, gaz, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kserokopie wycenionych recept.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Protokół zgłoszenia o udzielenie pomocy (dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 1)
 
Podstawowe akty prawne
 
1.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).
 

 
Wprowadził Roman Sidor 28.02.2011 09:20:02
Opublikował Roman Sidor 28.02.2011 09:20:02
Odpowiedzialny za treść M. Burek 28.02.2011 09:20:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.02.2011 09:20:02

« powrót

Usługi opiekuńcze

 
Usługi opiekuńcze

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul.Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista pracy socjalnej- Bogusława Nawrat- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Specjalista pracy socjalnej- Zuzanna Sobieska- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Pracownik socjalny – Monika Maciak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1 tel. 74 84 55 356
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
 1. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie decyzji
     administracyjnej.
 2. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 1. Decyzja ZUS lub odcinek renty bądź emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Protokół zgłoszenia o udzielenie pomocy (dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 1)
 
Podstawowe akty prawne
 
1.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).
 

 
 
Wprowadził Roman Sidor 28.02.2011 09:18:50
Opublikował Roman Sidor 28.02.2011 09:18:50
Odpowiedzialny za treść M. Burek 28.02.2011 09:18:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.02.2011 09:18:50

« powrót

Domy pomocy społecznej.

 
Domy Pomocy Społecznej

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul.Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista pracy socjalnej- Bogusława Nawrat- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul.Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Specjalista pracy socjalnej- Zuzanna Sobieska- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Pracownik socjalny – Monika Maciak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1 tel. 74 84 55 356
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie         funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej w formie decyzji administracyjnej.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 1. Dokumenty do Domu Pomocy Społecznej zbiera Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej:
-         wywiad środowiskowy (część pierwsza)
-         poświadczenie dochodu (decyzja ZUS/KRUS/OPS o wysokości świadczenia lub odcinek renty, emerytury)
-         zgoda na przetwarzanie danych osobowych
-         zaświadczenie lekarskie
-         opinia dot. sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
-         wniosek osoby zainteresowanej o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
-         zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osób chorych psychicznie)
-         zaświadczenie psychologa (w przypadku osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie)
        2.   Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do wybranego Domu i decyzję o odpłatności, które są  
              podstawą dla PCPR-u do wydania decyzji o umieszczeniu w DPS-e.  
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Protokół zgłoszenia o udzielenie pomocy (dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 1).
 
Podstawowe akty prawne
 
1.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).

 
Wprowadził Roman Sidor 28.02.2011 09:18:01
Opublikował Roman Sidor 28.02.2011 09:18:01
Odpowiedzialny za treść M. Burek 28.02.2011 09:18:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.02.2011 09:18:01

« powrót

Przyznanie zasiłku celowego

 
Przyznanie zasiłku celowego

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 7 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11
Miejsce załatwienia sprawy
Starszy specjalista pracy socjalnej- Bogusława Nawrat- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Specjalista pracy socjalnej- Zuzanna Sobieska- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1, tel. 74 84 55 356
Pracownik socjalny – Monika Maciak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 1 tel. 74 84 55 356
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
 W szczególności uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie może być przyznany zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej w formie decyzji administracyjnej.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.        Zaświadczenie z Urzędu Pracy.
2.        Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.
3.        Zaświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc w wysokości netto (np. decyzja lub zaświadczenie o wysokości renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczce alimentacyjnej, o wysokości zarobków z zakładu pracy, decyzja dodatku mieszkalnego itp.).
4.        Inne dokumenty np. dowody opłat np. czynsz, energia, gaz, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kserokopie wycenionych recept.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej .
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Protokół zgłoszenia o udzielenie pomocy (dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 1)
 
Podstawowe akty prawne
 
1.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).
 

 
 
 
Wprowadził Roman Sidor 28.02.2011 09:16:57
Opublikował Roman Sidor 28.02.2011 09:16:57
Odpowiedzialny za treść M. Burek 28.02.2011 09:16:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.02.2011 09:16:57

« powrót

Przyznanie zaliczki alimentacyjnej

Przyznanie zaliczki alimentacyjnej

Miejsce złożenia wniosku
1. Komornik właściwy wierzyciela.
2. Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 – Ośrodek Pomocy Społecznej, Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11 (w przypadku dłużnika na stałe zamieszkującego za granicą).
Miejsce załatwienia sprawy
1.     Beata Prokopów - pok. Nr 5, tel. 074 – 84-55-270.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.    Zaliczka alimentacyjna przyznawana jest na wniosek złożony u komornika,
2.     Przyznanie w drodze decyzji administracyjnej zaliczki alimentacyjnej lub wydanie decyzji odmownej.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     wniosek o przyznanie zaliczki alimentacyjnej,
2.     zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach ( za rok poprzedzający przyznanie świadczenia),
3.     oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych,
4.     zaświadczenie o sytuacji zawodowej,
5.     odpis aktu urodzenia,
6.     kserokopia dowodu osobistego.
7.    zaświadczenie o bezskutecznosci prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
8.     wyrok o zasądzonych alimentach.
Opłaty skarbowe
 • Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.Przydatne druki
Wniosek o przyznanie zaliczki alimentacyjnej dostępny w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.bip.um.jedlina.pl w linku:  Jednostki organizacyjne : Ośrodek Pomocy Społecznej
1.    Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.),
2.    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
3.    Rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.08.2008 12:30:44
Opublikował Andżelika Sobusiak 05.08.2008 12:30:44
Odpowiedzialny za treść Beata Prokopów 05.08.2008 12:30:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.08.2008 12:30:44

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431049
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl