O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego tekst

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Miejsce złożenia dokumnetów

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 4 bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

 • Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2,  58-330 Jedlina Zdrój,
e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu.

Miejsce załatwienia sprawy

Komórka organizacyjna właściwa merytorycznie do załatwienia sprawy.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla która  informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego  w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój - http://www.bip.um.jedlina.pl
 • udostępniona w serwisie internetowym - http://www.jedlinazdroj.eu
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego  wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • poinformowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępnione lub przekazywane informacje.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznego udostępnianych na wniosek

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lut 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miasta Jedlina-Zdrój.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój,
 • została udostępniona w inny sposób inny niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponownego wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lut 2016 r. o ponownym  wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miasta Jedlina-Zdrój o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Urząd:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw,
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Ograniczenie prawa ponownego wykorzystania

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Opłaty

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

   Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do opłat za udostępnienie informacji publicznej stosuje się Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.  

   Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

   Urząd Miasta Jedlina-Zdrój umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w j systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponownego wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w ustawowym terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, urząd zawiadamia wnioskodawcę jakie są przyczyny opóźnienia oraz wskazuje nowy termin rozpatrzenia, nie dłuższy niż 2 m-ce od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6.

 

Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę

.

Przydatne druki

Sugerowany wzór Wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. (Dz.U. poz. 352)

Druki do pobrania:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Wprowadził Administrator 07.10.2016 10:15:01
Opublikował Administrator 07.10.2016 10:15:01
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.10.2016 10:25:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 10:25:41
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 10:31:01

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431044
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl