O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Podatki i opłaty tekst
Wprowadził Administrator 05.09.2017 07:38:16
Opublikował Administrator 05.09.2017 07:38:16
Odpowiedzialny za treść Magdalena Gawron-Seidel 05.09.2017 07:35:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.09.2017 07:35:58

« powrót

Wprowadził Administrator 18.05.2017 10:27:33
Opublikował Administrator 18.05.2017 10:27:33
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 18.05.2017 10:26:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.05.2017 10:26:01

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.02.2016 14:37:37
Opublikował Roman Sidor 03.02.2016 14:37:37
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 03.02.2016 14:36:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.02.2016 14:36:08

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 26.10.2015 09:22:06
Opublikował Roman Sidor 26.10.2015 09:22:06
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 26.10.2015 09:17:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.10.2015 09:17:11

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 27.05.2015 11:05:41
Opublikował Roman Sidor 27.05.2015 11:05:41
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 27.05.2015 11:02:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.05.2015 11:02:46

« powrót

Podatki i połaty lokalne w 2015r.

Przypominamy, iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2015 przypadają na:

I rata - 15 marca 2015 r.                    II rata - 15 maj 2015 r.
III rata - 15 wrzesień 2015 r.              IV rata - 15 listopad 2015 r.


Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok. nr 5d
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00-13.00
(przerwa: 10:45-11:00)
wtorki w godz. 9:00-17:00
(przerwa: 10:45-11:00 i 14:00-14:15)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________

1. Podatek od nieruchomości
Stawki:
Uchwała Nr XXXVIII/237/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/115/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta                      Jedlina-Zdrój


• Wzór deklaracji dla osób prawnych:
§ DN-1

• Wzór informacji dla osób fizycznych:
§ IN-1


Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny
Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P.2014.935).


Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
§ DR-1

o Wzory informacji dla osób fizycznych:
§ IR-1

Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 3894 ).

3. Podatek leśny
Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P.2014.955).


 

Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
§ DL-1


Wzory informacji dla osób fizycznych:
§ IL-1

INNE INFORMACJE


1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia
2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - (Dz.U.2014.849 t.j.)
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80 a §4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA.  Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012 r., poz. 3998 ).


- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych


Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

5. Opłata od posiadania psów

Stawki:

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.


Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2015 r. wynosi 50,00 zł od jednego psa.

Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

6. Opłata targowa

Stawki:

UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa

Stawki: wysokość opłaty za 1 dzień pobytu wynosi 3,00zł

Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

Zwrot i  przeksięgowanie nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych                           - informacje i druki

Zwrot nadpłat powstałych w podatkach i opłatach lokalnych następuje na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Jedlinie - Zdroju  podpisanego przez właściciela lub współwłaścicieli wniosku o zwrot nadpłaty. Warunkiem takiego zwrotu jest konieczność uregulowania bieżących zobowiązań podatkowych wobec Gminy Jedlina-Zdrój. W innym przypadku zwrot nie będzie mógł być dokonany.

Wniosek o przerachowanie nadpłaty powstałej w podatkach i opłatach lokalnych może złożyć właściciel lub jeden ze współwłaścicieli (przerachowanie na podstawie takiego wniosku będzie dokonane bez względu na inne zobowiązania wobec Gminy Jedlina-Zdrój z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Właściwość miejscowa

Powyższe wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta                         Jedlina-Zdrój lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój              ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd  Miasta Jedlina-Zdrój

Referat Finansów i Budżetu

Adres:

58-330 Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

pokój 4 – Biuro Obsługi Klienta

Telefon:

(74) 8455 215, 8455216.


Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście

 

Wniosek o zwrot nadpłaty - do pobrania >>

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o zwrot nadpłaty - należnego świadczenia
2. Załączniki:  jeśli nadpłata powstała w związku z uregulowaniem podatku w kwocie wyższej niż należna - kopia dowodu wpłaty

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
• zwolnione

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów i Budżetu.
1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Klienta - na parterze Urzędu Miasta.
2. Załatwienie sprawy – Marta Arendarczyk pokój nr  2, tel. 74 8455 215

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:
• zwolnione

Do wniosku o zwrot nadpłaty winno być podane konto podatnika.

 

 

Wprowadził Roman Sidor 14.01.2015 12:45:56
Opublikował Roman Sidor 14.01.2015 12:45:56
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 15.01.2015 08:18:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.01.2015 08:18:04
Zaktualizował Roman Sidor 15.01.2015 08:18:24

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 26.11.2014 12:09:57
Opublikował Roman Sidor 26.11.2014 12:09:57
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 26.11.2014 12:10:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.11.2014 12:10:48
Zaktualizował Roman Sidor 26.11.2014 12:10:59

« powrót

Podatki i opłaty lokalne w 2014r.

Przypominamy , iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2014 przypadają na:


I rata - 15 marca 2014r. II rata- 15 maj 2014r,
III rata - 15 wrzesień 2014r., IV rata- 15 listopad 2014r.


Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00-13.00
(przerwa: 10:45-11:00)
wtorki w godz. 9:00-17:00
(przerwa: 10:45-11:00 i 14:00-14:15)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________

1. Podatek od nieruchomości


Stawki:
Uchwała Nr XX/115/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 4018 ).


• Wzór deklaracji dla osób prawnych:
 DN-1


• Wzór informacji dla osób fizycznych:
 IN-1


Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

2. Podatek rolny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (Mon. Pol. poz. 814).


Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1

 

Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012r., poz. 3894 ).3. Podatek leśny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. (Mon. Pol. poz. 828).


Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1

 

INNE INFORMACJE
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia
2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a§4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA. Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podatek od środków transportowychStawki:

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 3998 ).


- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych


Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

5. Opłata od posiadania psówStawki:

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.


Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2014r. wynosi 50,00 zł od jednego psa.

Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

6. Opłata targowaStawki:

UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa

 

Stawki: wysokość opłaty za 1 dzień pobytu wynosi 3,00zł

Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadził Roman Sidor 09.01.2014 11:21:10
Opublikował Roman Sidor 09.01.2014 11:21:10
Odpowiedzialny za treść D Żmudzińska 09.01.2014 11:21:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.01.2014 11:21:10

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.05.2013 11:38:02
Opublikował Roman Sidor 28.05.2013 11:38:02
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 28.05.2013 11:38:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.05.2013 11:38:02

« powrót

Podatki i opłaty lokalne w 2013r.

Przypominamy , iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2013 przypadają na:


I rata - 15 marca 2013r. II rata- 15 maj 2013r,
III rata - 15 wrzesień 2013r., IV rata- 15 listopad 2013r.


Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00-13.00
(przerwa: 10:45-11:00)
wtorki w godz. 9:00-17:00
(przerwa: 10:45-11:00 i 14:00-14:15)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________

1. Podatek od nieruchomości


Stawki:
Uchwała Nr XX/115/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 4018 ).


• Wzór deklaracji dla osób prawnych:
 DN-1


• Wzór informacji dla osób fizycznych:
 IN-1


Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

2. Podatek rolny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.


Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1

 

Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012r., poz. 3894 ).3. Podatek leśny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r


Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1

 

INNE INFORMACJE
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia
2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a§4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA. Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podatek od środków transportowychStawki:

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 3998 ).


- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych


Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

5. Opłata od posiadania psówStawki:

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.


Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2012r. wynosi 50,00 zł od jednego psa.

Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

6. Opłata targowaStawki:

UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa

 

Stawki: wysokość opłaty za 1 dzień pobytu wynosi 3,00zł

Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadził Roman Sidor 25.02.2013 09:05:00
Opublikował Roman Sidor 25.02.2013 09:05:00
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 25.02.2013 09:05:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2013 09:05:00

« powrót

Informacja o podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych obowiązującuch w roku 2012.

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI I OPŁATY LOKALNE W 2012r.
Przypominamy, iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2012 przypadają na:

I rata - 15 marca 2012r.
II rata- 15 maj 2012r,
III rata - 15 wrzesień 2012r
IV rata- 15 listopad 2012r.

Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli, powierzchni lokali itp.
Dostrzeżone błędy należy zgłaszać
- telefonicznie pod nr tel. 074 8455 215
- osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4 w godz. 7.30 -15.30

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)..
Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:

PKO BP I Oddział w Wałbrzychu
Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.
Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005 Nr 8 poz.60 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________


1. Podatek od nieruchomości

Stawki:

UCHWAŁA NR XII/58/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.


Zwolnienia:
Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny

Stawki:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1


3. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r
Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1


1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,


• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia a następne do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

4. Podatek od środków transportowych

Stawki:
UCHWAŁA NR XII/59/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wzory deklaracji:

- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23-12-2011. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. Nr 293, poz 1731), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.


5. Opłata od posiadania psów

Stawki:
UCHWAŁA NR XI/54/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.

Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2011r. wynosi 20,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój, bądź do rąk inkasenta.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potrzebne do rejestracji oraz opłacenia opłaty od posiadania psów to:
dowód osobisty posiadacza psa.

6. Opłata targowa

Stawki:
UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

7. Opłata uzdrowiskowa
Stawki:
Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadził Roman Sidor 30.11.2012 08:02:43
Opublikował Roman Sidor 30.11.2012 08:02:43
Odpowiedzialny za treść J. Wiśniewska 30.11.2012 08:02:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.11.2012 08:02:43

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 18.07.2012 12:38:47
Opublikował Roman Sidor 18.07.2012 12:38:47
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 18.07.2012 12:38:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2012 12:38:47

« powrót

Informacja o podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych obowiązującuch w roku 2011.

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI I OPŁATY LOKALNE W 2011r.


Przypominamy,  iż terminy płatności  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2011 przypadają na:
 
 I rata - 15 marca 2011r.
 II rata-  15 maj 2011r,
III rata - 15 wrzesień 2011r
IV rata- 15 listopad 2011r.
 
Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.


Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli, powierzchni lokali itp.
Dostrzeżone błędy należy zgłaszać
- telefonicznie pod nr tel. 074 8455 215
- osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4 w godz. 7.30 -15.30

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)..
Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:

PKO BP I Oddział w Wałbrzychu
Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.
Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005 Nr 8 poz.60 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________


1. Podatek od nieruchomości

Stawki:

Uchwała Nr XXXIX/206/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2010r., Nr 234, poz. 3908 ).

UCHWAŁA NR IV/18/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/206/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

 

Zwolnienia:
Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny

Stawki:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.
Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1


3. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r
Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,


• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

4. Podatek od środków transportowych

Stawki:
Uchwała Nr XXXIX/207/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wzory deklaracji:

- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2005 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 232, poz. 1969)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.


5. Opłata od posiadania psów

Stawki:
Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.
Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2010r. wynosi 18,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój, bądź do rąk inkasenta.
Na inkasenta opłaty od posiadania psów wyznaczono Panią Renatę Banach.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potrzebne do rejestracji oraz opłacenia opłaty od posiadania psów to:
dowód osobisty posiadacza psa.

6. Opłata targowa

Stawki:
Uchwała Nr XXIX/156/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa
Stawki:
Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadził Roman Sidor 07.02.2012 13:37:32
Opublikował Roman Sidor 07.02.2012 13:37:32
Odpowiedzialny za treść M. Wróbel 07.02.2012 13:37:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.02.2012 13:37:32

« powrót

Informacja o podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych obowiązującuch w roku 2010.

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI I OPŁATY LOKALNE W 2010r.


Przypominamy, iż termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2010 upłynął dnia 15 marca 2010r.
Termin płatności kolejnych rat przypada:
- 15 maj 2010r,
- 15 wrzesień 2010r i 15 listopad 2010r.

Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.


Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli, powierzchni lokali itp.
Dostrzeżone błędy należy zgłaszać
- telefonicznie pod nr tel. 074 8455 215
- osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4 w godz. 7.30 -15.30

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Ponadto przypominamy, że opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu należy wnosić bez wezwania w terminie do 31 marca . Opłata za rok bieżący pozostaje niezmieniona w stosunku do poprzedniego roku, o ile w 2009 roku nie nastąpiło pisemne wypowiedzenie dotychczasowej opłaty oraz ustalenie jej nowej wysokości.Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:

PKO BP I Oddział w Wałbrzychu
Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.
Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005 Nr 8 poz.60 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________


1. Podatek od nieruchomości

Stawki:

Uchwała Nr XXIX/155/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2009r., Nr 205, poz. 3665 ).

Wzór deklaracji dla osób prawnych:
 DN-1

Wzór informacji dla osób fizycznych:
 IN-1

Zwolnienia:
Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny

Stawki:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r.
Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1


3. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r
Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,


• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

4. Podatek od środków transportowych

Stawki:
Uchwała Nr XXIX/157/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wzory deklaracji:

- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2005 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 232, poz. 1969)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.


5. Opłata od posiadania psów

Stawki:
Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.
Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2010r. wynosi 18,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój, bądź do rąk inkasenta.
Na inkasenta opłaty od posiadania psów wyznaczono Panią Renatę Banach.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potrzebne do rejestracji oraz opłacenia opłaty od posiadania psów to:
dowód osobisty posiadacza psa.

6. Opłata targowa

Stawki:
Uchwała Nr XXIX/156/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa
Stawki:
Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadził Roman Sidor 07.02.2012 13:34:31
Opublikował Roman Sidor 07.02.2012 13:34:31
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 07.02.2012 13:34:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.02.2012 13:34:31

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 31.05.2011 13:58:18
Opublikował Roman Sidor 31.05.2011 13:58:18
Odpowiedzialny za treść J. Wiśniewska 31.05.2011 13:58:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.05.2011 13:58:18

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 25.05.2010 09:57:37
Opublikował Roman Sidor 25.05.2010 09:57:37
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 25.05.2010 09:57:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.05.2010 09:57:37

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 29.05.2009 13:41:49
Opublikował Marta Czarnik 29.05.2009 13:41:49
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 29.05.2009 13:41:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.05.2009 13:41:49

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 17.04.2009 09:23:47
Opublikował Andżelika Sobusiak 17.04.2009 09:23:47
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 17.04.2009 09:23:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.04.2009 09:23:47

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.05.2008 13:37:26
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.05.2008 13:37:26
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 30.05.2008 13:37:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.05.2008 13:37:26

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 23.01.2008 13:49:46
Opublikował Andżelika Sobusiak 23.01.2008 13:49:46
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 23.01.2008 13:49:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.01.2008 13:49:46

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.09.2007 10:45:13
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.09.2007 10:45:13
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Rak 18.09.2007 10:45:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.09.2007 10:45:13

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.05.2007 15:13:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.05.2007 15:13:11
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 10.05.2007 15:13:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.05.2007 15:13:11

« powrót

Wykaz udzielonych ulg i pomocy publicznej w 2005 roku

                                                                     Jedlina-Zdrój, 2006-04-26
 
            Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zgodnie z art. 14 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 )
podaje do publicznej wiadomości
za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.:
 
 
            1/ wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
 

Lp.
Imię i nazwisko (firma)
Kwota w zł
Rodzaj ulgi
1.
Wiktor Januszkiewicz
105,00
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
2.
Wiesława Mordak
125,00
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
3.
Adam Link, Zbigniew Link
200,80
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
4.
Krystyna Pitek
170,20
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
5.
Justyna Liszyk
626,70
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
6.
Wiesława Krzemińska
458,30
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
         Razem:                                        1.686,00

 
 
            2/ wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
 

Lp.
Imię i nazwisko (firma)
Kwota w zł
Rodzaj ulgi
1.
Stanisław Karwowski
     578,10
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
2.
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 
72.667,01
Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości
        Razem:                                         73.245,11

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.05.2006 11:53:58
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.05.2006 11:53:58
Odpowiedzialny za treść A. Wiśniewska 25.05.2006 11:53:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.05.2006 11:53:58

« powrót

Podatki i opłaty na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/119/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXIV/120/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/123/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 

Uchwała Nr XXIV/124/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr XXIV/125/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.03.2006 09:56:34
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.03.2006 09:56:34
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 06.03.2006 09:56:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.03.2006 09:56:34

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.03.2006 09:44:29
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.03.2006 09:44:29
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 06.03.2006 09:44:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.03.2006 09:44:29

« powrót

Podatki i opłaty na 2006 r.

Uchwała Nr XXXIV/179/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój. 

Uchwała Nr XXXIV/180/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIV/181/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIV/182/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie określenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny.

Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.03.2006 09:32:04
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.03.2006 09:32:04
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 06.03.2006 09:32:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.03.2006 09:32:04

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414138
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl