O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Podatki i Czynsze tekst

Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.

            Informujemy, iż w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100,00zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – tj. do dnia 15 marca 2017 r.

            W przypadku, gdy kwota podatku przekroczy 100,00zł terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2017 przypadają na:

·         I rata - 15 marzec 2017 r.                  

·         II rata - 15 maj 2017 r.

·         III rata - 15 wrzesień 2017 r.        

·         IV rata - 15 listopad 2017 r.

            Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

           

            Na terenie Miasta Jedlina-Zdrój od 01.01.2017 r. roku nie obowiązuje opłata od posiadania psów! Osoby, które nie uregulowały opłaty od posiadania psów za lata poprzednie powinny dokonać tego niezwłocznie w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój.

 

                  Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 01.01.2017 r.

 

Grunty

Stawka

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89zł za 1m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54zł od 1ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. grunty najmowane, dzierżawione, gruntu pod budynkami mieszkalnymi)

0,47zł za 1m2

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98zł za 1m2

Budynki lub ich części

Stawka

Mieszkalne

0,73zł od 1m2

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,66zł za 1m2

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59zł za 1m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61zł za 1m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. komórki i pomieszczenia gospodarcze objęte umowami najmu)

7,62zł za 1m2

Opłaty lokalne

Stawka

Opłata uzdrowiskowa

3,50zł za każdą rozpoczętą dobę

                         Wzory deklaracji i informacji obowiązujące od 01.01.2017 r.

Podatek od nieruchomości

· Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (IN, IR, IL-1) – osoby fizyczne.

· Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – osoby prawne.

· Załączniki:

· Dane o podatnikach (ZN-1)

· Dane o nieruchomościach (ZN-2)

· Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZW-1)

 

Podatek rolny

· Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (IN, IR, IL-1) – osoby fizyczne.

· Deklaracja na podatek rolny (DR-1) – osoby prawne.

· Załączniki:

· Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1)

 

Podatek leśny

· Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (IN, IR, IL-1) – osoby fizyczne.

· Deklaracja na podatek leśny (DL-1) – osoby prawne.

· Załączniki:

· Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1)

 

Podatek od środków transportowych

· DT-1 – Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025).

· Załączniki:

·  DT-/1A – Załącznik o posiadanych środkach transportowych

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

           

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku.
Poniedziałki, środy, czwartki, w godz. 9.00-14.00 (przerwa: 10:45-11:00)
Wtorki w godz. 9:00-16:50 (przerwy: 10:45-11:00 i 13:00-13:15)

Piątki w godz. 9:00-13:50 (przerwa: 10:45-11:00)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

            Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

            Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 613 z późn. zm.)                             w art. 70, art.70a i art. 71.

I. Podatek od nieruchomości

1.Stawki:

UCHWAŁA NR XXII/124/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2016 r., poz. 5264).

 

2.Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

II. Podatek rolny

1.Stawki:
            Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 993).

 

            Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 zł za 1 dt.

·         Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (przelicznik 2,5 q żyta) wynosi 131,10 zł

·         Dla pozostałych gruntów za 1 ha (przelicznik 5 q żyta) wynosi 262,20 zł

 

2.Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia               14 listopada 2012 r., poz. 3894).

III. Podatek leśny

1.Stawki:
            Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.                         w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 996).

            Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi  – 191,01 zł za 1,00m3.

·         Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220m3 drewna) wynosi 42,02 zł

 

IV. Podatek od środków transportowych

1. Stawki:

UCHWAŁA NR XI/57/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 4552).

UCHWAŁA NR XX/116/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012 r., poz. 3998 ).

V. Opłata targowa

1.Stawki:

UCHWAŁA NR XI/59/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 4554).


VI. Opłata uzdrowiskowa

1.Stawki: wysokość opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 3,50zł

UCHWAŁA NR XXII/125/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 R. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XI/58/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2016 r., poz. 5265).

UCHWAŁA NR XVIII/98/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r.   w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2016 r., poz. 2800).

 

Osoby fizyczne


            Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                 o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 716 z późn. zm.).

 

Osoby prawne

 

            Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 • składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,

·         wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

·          

Zwrot i  przeksięgowanie nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych 

            Zwrot nadpłat powstałych w podatkach i opłatach lokalnych następuje na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Jedlinie - Zdroju  podpisanego przez właściciela lub współwłaścicieli wniosku o zwrot nadpłaty. Warunkiem takiego zwrotu jest konieczność uregulowania bieżących zobowiązań podatkowych wobec Gminy Jedlina-Zdrój.                   W innym przypadku zwrot nie będzie mógł być dokonany.

            Wniosek o przerachowanie nadpłaty powstałej w podatkach i opłatach lokalnych może złożyć właściciel lub jeden ze współwłaścicieli (przerachowanie na podstawie takiego wniosku będzie dokonane bez względu na inne zobowiązania wobec Gminy Jedlina-Zdrój                z tytułu podatków i opłat lokalnych).

            Powyższe wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta                         Jedlina-Zdrój lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój              ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd  Miasta Jedlina-Zdrój

Referat Finansów i Budżetu

Adres:

58-330 Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2                                     

pokój 4 – Biuro Obsługi Klienta

Telefon: (74) 8455 215, 8455 216 wew. 34

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.                                                                              

Wzór wniosku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 613 z późn. zm.) 


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o zwrot nadpłaty - należnego świadczenia”
2. Załączniki:  jeśli nadpłata powstała w związku z uregulowaniem podatku w kwocie wyższej niż należna - kopia dowodu wpłaty


II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
• zwolnione


III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów i Budżetu.
1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Klienta - na parterze Urzędu Miasta.
2. Załatwienie sprawy – Małgorzata Rak pokój nr  2, tel. 74 8455 215 wew. 34

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Do wniosku o zwrot nadpłaty winno być podane konto podatnika.

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

Zakres umocowania

Sposób składania

Opłata skarbowa

Podstawa prawna (przepis Ordynacji podatkowej)

Pełnomocnictwo ogólne

Upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

* w formie dokumentu elektronicznego,

* w przypadku problemów technicznych w formie pisemnej

brak

art. 138d

Pełnomocnictwo szczególne

Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu

17 zł

art. 138e

Pełnomocnictwo do doręczeń

Ustanawiane wyłącznie w celu doręczenia pism  w sprawie, w razie zaistnienia przesłanek określonych                   w ustawie.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu

17 zł

art. 138f

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Ustanawiane wyłącznie w celu podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego

17 zł

* zwolnienie od opłaty skarbowej pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie

art. 80a

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione    z opłaty skarbowej.

 

Wprowadził Administrator 17.01.2017 11:02:05
Opublikował Administrator 17.01.2017 11:02:05
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 17.01.2017 11:12:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.01.2017 11:12:32
Zaktualizował Administrator 17.01.2017 11:12:45

« powrót

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

W związku ze zmianą ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), o podatku rolnym (Dz. U. 2013 poz. 1318 z późn. zm.), o podatku leśnym (Dz. U. 2013 poz. 465 z późn. zm.)

Informujemy, iż w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100,00zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – tj. do dnia 15 marca 2016 r.

W przypadku, gdy kwota podatku przekroczy 100,00zł terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2016 przypadają na:

·         I rata - 15 marzec 2016 r.                 

·         II rata - 15 maj 2016 r.

·         III rata - 15 wrzesień 2016 r.                    

·         IV rata - 15 listopad 2016 r.

Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

 

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 01.01.2016 r.

 

Grunty

Stawka

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89zł za 1m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,58zł od 1ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. grunty najmowane, dzierżawione, gruntu pod budynkami mieszkalnymi)

0,47zł za 1m2

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,00zł za 1m2

Budynki lub ich części

Stawka

Mieszkalne

0,73zł od 1m2

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,86zł za 1m2

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68zł za 1m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63zł za 1m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. komórki i pomieszczenia gospodarcze objęte umowami najmu)

7,68zł za 1m2

Opłaty lokalne

Stawka

Opłata od posiadania psów

50,00zł za 1 psa

Opłata uzdrowiskowa

3,00zł za każdą rozpoczętą dobę

 

 

Wzory deklaracji i informacji obowiązujące od 01.01.2016 r.

Podatek od nieruchomości

· Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (IN, IR, IL-1) – osoby fizyczne.

· Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – osoby prawne.

· Załączniki:

· Dane o podatnikach (ZN-1)

· Dane o nieruchomościach (ZN-2)

· Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZW-1)

 

Podatek rolny

· Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (IN, IR, IL-1) – osoby fizyczne.

· Deklaracja na podatek rolny (DR-1) – osoby prawne.

· Załączniki:

· Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1)

 

Podatek leśny

· Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (IN, IR, IL-1) – osoby fizyczne.

· Deklaracja na podatek leśny (DL-1) – osoby prawne.

· Załączniki:

· Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1)

 

Podatek od środków transportowych

· DT-1 – Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025).

· Załączniki:

·  DT-/1A – Załącznik o posiadanych środkach transportowych

 

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok. nr 5d.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku.
Poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00-13.00 (przerwa: 10:45-11:00)
Wtorki w godz. 9:00-17:00 (przerwy: 10:45-11:00 i 14:00-14:15)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 613) w art. 70, art.70a i art. 71.

 

I. Podatek od nieruchomości

1.Stawki:

UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 4551).

UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r.   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., poz. 5381).

 

2. Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 

II. Podatek rolny

1. Stawki:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1025).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 53,75 zł za 1 dt.

·         Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (przelicznik 2,5 q żyta) wynosi 134,38 zł

·         Dla pozostałych gruntów za 1 ha (przelicznik 5 q żyta) wynosi 268,75 zł

 

2. Zwolnienia

Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 3894)

 

III. Podatek leśny

1. Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028).

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi  – 191,77 zł za 1,00m3.

·         Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220m3 drewna) wynosi 42,19 zł

 

IV. Podatek od środków transportowych

1. Stawki:

UCHWAŁA NR XI/57/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 4552).

V. Opłata od posiadania psów

1. Stawki:

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.
           

Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2016 r. wynosi 50,00 zł od jednego psa. Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

 

1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;

4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

VI. Opłata targowa

1. Stawki:

UCHWAŁA NR XI/59/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 4554).


VII. Opłata uzdrowiskowa

1. Stawki: wysokość opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 3,00zł

UCHWAŁA NR XII/65/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r.   w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., poz. 5382).

UCHWAŁA NR XI/58/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 4553).

 

Osoby fizyczne


Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.).

 

Osoby prawne

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 • składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,

 • wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

            - w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100,00zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – tj. do dnia 31 stycznia 2016 r.

            - w przypadku, gdy kwota podatku przekroczy 100,00zł płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za należy dokonywać w terminie do dnia 15-ego każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Zwrot i  przeksięgowanie nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych 

Zwrot nadpłat powstałych w podatkach i opłatach lokalnych następuje na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Jedlinie - Zdroju  podpisanego przez właściciela lub współwłaścicieli wniosku o zwrot nadpłaty. Warunkiem takiego zwrotu jest konieczność uregulowania bieżących zobowiązań podatkowych wobec Gminy Jedlina-Zdrój. W innym przypadku zwrot nie będzie mógł być dokonany.

Wniosek o przerachowanie nadpłaty powstałej w podatkach i opłatach lokalnych może złożyć właściciel lub jeden ze współwłaścicieli (przerachowanie na podstawie takiego wniosku będzie dokonane bez względu na inne zobowiązania wobec Gminy Jedlina-Zdrój z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Powyższe wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta                         Jedlina-Zdrój lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd  Miasta Jedlina-Zdrój                                                         

Referat Finansów i Budżetu                                                        

Adres:

58-330 Jedlina-Zdrój                                                                           

ul. Poznańska 2                                                                      

pokój 4 – Biuro Obsługi Klienta

Telefon: (74) 8455 215, 8455 216 wew. 34

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.                                                                               Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres

 • osobiście

 

Wzór wniosku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 613 z późn. zm.) 


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o zwrot nadpłaty - należnego świadczenia”
2. Załączniki:  jeśli nadpłata powstała w związku z uregulowaniem podatku w kwocie wyższej niż należna - kopia dowodu wpłaty

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
• zwolnione

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów i Budżetu.
1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Klienta - na parterze Urzędu Miasta.
2. Załatwienie sprawy – Marta Arendarczyk pokój nr  2, tel. 74 8455 215 wew. 34

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Do wniosku o zwrot nadpłaty winno być podane konto podatnika.

PEŁNOMOCNICTWO:

            Pełnomocnictwo musi zawierać:

 • dane mocodawcy (w tym jego identyfikator podatkowy),

 • dane pełnomocnika (w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeśli nie posiada identyfikatora podatkowego),

 • adres pełnomocnika do doręczeń w kraju,

 • w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – podany ma być także adres elektroniczny (e-mail).

 

Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany działać za stronę postępowania jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku.

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne pozwoli podatnikowi ustanowić osobę upoważnioną do reprezentowania go i podejmowania czynności w toku wszelkich postępowań podatkowych przed organami podatkowymi lub kontroli skarbowej. Nie będzie już w tym przypadku potrzebne ustanawianie pełnomocnika dla każdej sprawy podatkowej odrębnie. Pełnomocnik ogólny nie będzie mógł jednak podpisać deklaracji.

Pełnomocnictwo szczególne

 

Podatnicy mają możliwość wskazywania osoby upoważnionej do działania tylko w konkretnej sprawie poprzez dobrze znane i szeroko stosowane pełnomocnictwa szczególne. W tym przypadku takie pełnomocnictwo należy - jak do tej pory - w formie pisemnej składać do akt konkretnej sprawy podatkowej, w której podatnik zdecydował się dokonywać czynności za pośrednictwem osoby upoważnionej, czyli najczęściej poprzez pełnomocnika zawodowego (radcę, adwokata czy doradcę podatkowego). Pełnomocnictwo szczególne może być także zgłoszone ustnie do protokołu lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku pełnomocnictwa szczególnego - ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie - będzie wywierało skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

Pełnomocnictwo do doręczeń

Pełnomocnik tego typu jest niezbędny, gdy strona postępowania podatkowego nie ma ani pełnomocnika ogólnego, ani szczególnego i jednocześnie zaistniała jedna z dwóch sytuacji:

1.      strona postępowania zmieniła adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie poza UE,

2.      strona postępowania nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce lub w innym kraju UE i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

            Wymóg ustanowienia pełnomocnika do doręczeń nie dotyczy natomiast osób, którym pisma procesowe w danej sprawie są doręczane elektronicznie.

Jeżeli strona postępowania nie dopełni obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, wówczas pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona postępowania ma obowiązek wskazać organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej - a więc także uprawniającego do reprezentowania przed organami podatkowymi - podlega co do zasady, opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłata skarbowa nie jest pobierana, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wprowadził Roman Sidor 19.01.2016 09:17:50
Opublikował Roman Sidor 19.01.2016 09:17:50
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 19.01.2016 09:43:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.01.2016 09:43:44
Zaktualizował Roman Sidor 19.01.2016 09:44:43

« powrót

Odpracowanie długu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w formie świadczenia rzeczowego

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu  – pokój nr 2.

Forma załatwienia sprawy

Umowa zawarta z dłużnikiem  albo pismo o odmowie odpracowania długu w formie świadczenie rzeczowego.

Dokumenty do załatwienia sprawy

Pisemny wniosek o odpracowanie zadłużenia z tytułu  najmu lokalu/ zajmowanego lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego/ lokalu socjalnego ( załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 września 2011r.

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz  innych należności i otrzymywanych świadczeń(kserokopie).

Zaświadczenie lekarskie.

Szkolenie BHP.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi: od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia pełnomocnictwa. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju lub na konto nr 67102050950000560200112532.

Tryb odwoławczy

Brak

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

·       Umowa zawarta zgodnie z art. 43 K.C.

Podstawowe akty prawne

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 września 2011r. w sprawie Programu dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w celu umożliwienia spłaty zadłużenia wobec Gminy Jedlina-Zdrój.

Dodatkowe informacje

 

 

Wprowadził Anita Lis 13.04.2015 14:55:00
Opublikował Anita Lis 13.04.2015 14:55:00
Odpowiedzialny za treść J. Wiśniewska 13.04.2015 14:26:54
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.04.2015 14:26:54

« powrót

Podatki i opłaty lokalne w 2015r.

Przypominamy, iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2015 przypadają na:

I rata - 15 marca 2015 r.                    II rata - 15 maj 2015 r.
III rata - 15 wrzesień 2015 r.              IV rata - 15 listopad 2015 r.


Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok. nr 5d
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00-13.00
(przerwa: 10:45-11:00)
wtorki w godz. 9:00-17:00
(przerwa: 10:45-11:00 i 14:00-14:15)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________

1. Podatek od nieruchomości
Stawki:
Uchwała Nr XXXVIII/237/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/115/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta                      Jedlina-Zdrój


• Wzór deklaracji dla osób prawnych:
§ DN-1

• Wzór informacji dla osób fizycznych:
§ IN-1


Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny
Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P.2014.935).


Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
§ DR-1

o Wzory informacji dla osób fizycznych:
§ IR-1

Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 3894 ).

3. Podatek leśny
Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P.2014.955).


 

Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
§ DL-1


Wzory informacji dla osób fizycznych:
§ IL-1

INNE INFORMACJE


1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia
2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - (Dz.U.2014.849 t.j.)
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80 a §4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA.  Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012 r., poz. 3998 ).


- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych


Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

5. Opłata od posiadania psów

Stawki:

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.


Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2015 r. wynosi 50,00 zł od jednego psa.

Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

6. Opłata targowa

Stawki:

UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa

Stawki: wysokość opłaty za 1 dzień pobytu wynosi 3,00zł

Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

Zwrot i  przeksięgowanie nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych                           - informacje i druki

Zwrot nadpłat powstałych w podatkach i opłatach lokalnych następuje na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Jedlinie - Zdroju  podpisanego przez właściciela lub współwłaścicieli wniosku o zwrot nadpłaty. Warunkiem takiego zwrotu jest konieczność uregulowania bieżących zobowiązań podatkowych wobec Gminy Jedlina-Zdrój. W innym przypadku zwrot nie będzie mógł być dokonany.

Wniosek o przerachowanie nadpłaty powstałej w podatkach i opłatach lokalnych może złożyć właściciel lub jeden ze współwłaścicieli (przerachowanie na podstawie takiego wniosku będzie dokonane bez względu na inne zobowiązania wobec Gminy Jedlina-Zdrój z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Właściwość miejscowa

Powyższe wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta                         Jedlina-Zdrój lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój              ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd  Miasta Jedlina-Zdrój

Referat Finansów i Budżetu

Adres:

58-330 Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

pokój 4 – Biuro Obsługi Klienta

Telefon:

(74) 8455 215, 8455216.


Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście

 

Wniosek o zwrot nadpłaty - do pobrania >>

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o zwrot nadpłaty - należnego świadczenia
2. Załączniki:  jeśli nadpłata powstała w związku z uregulowaniem podatku w kwocie wyższej niż należna - kopia dowodu wpłaty

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
• zwolnione

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów i Budżetu.
1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Klienta - na parterze Urzędu Miasta.
2. Załatwienie sprawy – Marta Arendarczyk pokój nr  2, tel. 74 8455 215

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:
• zwolnione

Do wniosku o zwrot nadpłaty winno być podane konto podatnika.

 

 

Wprowadził Roman Sidor 14.01.2015 12:48:53
Opublikował Roman Sidor 14.01.2015 12:48:53
Odpowiedzialny za treść Magdalena Żukowicz 15.01.2015 08:14:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.01.2015 08:14:39
Zaktualizował Roman Sidor 15.01.2015 08:17:51

« powrót

Podatki i opłaty lokalne w 2014r.

Przypominamy , iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2014 przypadają na:


I rata - 15 marca 2014r. II rata- 15 maj 2014r,
III rata - 15 wrzesień 2014r., IV rata- 15 listopad 2014r.


Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00-13.00
(przerwa: 10:45-11:00)
wtorki w godz. 9:00-17:00
(przerwa: 10:45-11:00 i 14:00-14:15)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________

1. Podatek od nieruchomości


Stawki:
Uchwała Nr XX/115/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 4018 ).


• Wzór deklaracji dla osób prawnych:
 DN-1


• Wzór informacji dla osób fizycznych:
 IN-1


Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

2. Podatek rolny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (Mon. Pol. poz. 814).


Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1

 

Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012r., poz. 3894 ).3. Podatek leśny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. (Mon. Pol. poz. 828).


Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1

 

INNE INFORMACJE
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia
2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a§4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA. Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podatek od środków transportowychStawki:

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 3998 ).


- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych


Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

5. Opłata od posiadania psówStawki:

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.


Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2014r. wynosi 50,00 zł od jednego psa.

Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

6. Opłata targowaStawki:

UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa

 

Stawki: wysokość opłaty za 1 dzień pobytu wynosi 3,00zł

Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadził Roman Sidor 09.01.2014 11:19:15
Opublikował Roman Sidor 09.01.2014 11:19:15
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 09.01.2014 11:19:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.01.2014 11:19:15

« powrót

Podatki i opłaty lokalne w 2013r.

Przypominamy , iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2013 przypadają na:


I rata - 15 marca 2013r. II rata- 15 maj 2013r,
III rata - 15 wrzesień 2013r., IV rata- 15 listopad 2013r.


Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00-13.00
(przerwa: 10:45-11:00)
wtorki w godz. 9:00-17:00
(przerwa: 10:45-11:00 i 14:00-14:15)
nr tel. 074/8455-215, 074/8455-216 wew. 33

Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________

1. Podatek od nieruchomości


Stawki:
Uchwała Nr XX/115/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 4018 ).


• Wzór deklaracji dla osób prawnych:
 DN-1


• Wzór informacji dla osób fizycznych:
 IN-1


Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

2. Podatek rolny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.


Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1

 

Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012r., poz. 3894 ).3. Podatek leśny


Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r


Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1

 

INNE INFORMACJE
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia
2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a§4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA. Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podatek od środków transportowychStawki:

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 3998 ).


- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych


Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

5. Opłata od posiadania psówStawki:

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.


Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2012r. wynosi 50,00 zł od jednego psa.

Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

6. Opłata targowaStawki:

UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej.


7. Opłata uzdrowiskowa

 

Stawki: wysokość opłaty za 1 dzień pobytu wynosi 3,00zł

Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.


Wprowadził Roman Sidor 25.02.2013 08:56:21
Opublikował Roman Sidor 25.02.2013 08:56:21
Odpowiedzialny za treść D. Żmudzińska 25.02.2013 08:56:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2013 08:56:21

« powrót

Informacja o podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych obowiązującuch w roku 2012.

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI I OPŁATY LOKALNE W 2012r.
Przypominamy, iż terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2012 przypadają na:

I rata - 15 marca 2012r.
II rata- 15 maj 2012r,
III rata - 15 wrzesień 2012r
IV rata- 15 listopad 2012r.

Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli, powierzchni lokali itp.
Dostrzeżone błędy należy zgłaszać
- telefonicznie pod nr tel. 074 8455 215
- osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4 w godz. 7.30 -15.30

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)..
Wpłaty gotówkowe z tytułu podatku oraz opłat lokalnych, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat są przyjmowane w kasie Urzędu Miasta, pok nr 5d od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Dokonując wpłat w kasie nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy bankowych - będą one przyjmowane na dyspozycję ustną.

Opłat można dokonywać również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:

PKO BP I Oddział w Wałbrzychu
Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.
Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005 Nr 8 poz.60 z późn. zm.) w art. 70, art.70a i art. 71.
________________________________________


1. Podatek od nieruchomości

Stawki:

UCHWAŁA NR XII/58/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/58/11 z dnia 25 listopada 2011 r.


Zwolnienia:
Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny

Stawki:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
o Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DR-1
o Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IR-1


3. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r
Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
 DL-1

Wzory informacji dla osób fizycznych:
 IL-1


1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,


• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia a następne do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

4. Podatek od środków transportowych

Stawki:
UCHWAŁA NR XII/59/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wzory deklaracji:

- DT-1 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz 1731)

- DT-1/A - Załącznik o posiadanych środkach transportowych

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23-12-2011. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. Nr 293, poz 1731), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.


5. Opłata od posiadania psów

Stawki:
UCHWAŁA NR XI/54/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.

Wysokość rocznej opłaty od posiadania psów w 2011r. wynosi 20,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój, bądź do rąk inkasenta.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potrzebne do rejestracji oraz opłacenia opłaty od posiadania psów to:
dowód osobisty posiadacza psa.

6. Opłata targowa

Stawki:
UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

7. Opłata uzdrowiskowa
Stawki:
Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadził Roman Sidor 30.11.2012 08:03:27
Opublikował Roman Sidor 30.11.2012 08:03:27
Odpowiedzialny za treść J. Wiśniewska 30.11.2012 08:03:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.11.2012 08:03:27

« powrót

Umarzanie i udzielanie innych ulg w spłacaniu należności czynszowych pieniężnych

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu  – pokój nr 2.

Forma załatwienia sprawy

Porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności albo pismo o odmowie zawarcie porozumienia w spłacie wierzytelności.

Dokumenty do załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości czynszowych wraz z uzasadnieniem.

Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz  innych należności i otrzymywanych świadczeń(kserokopie).

Pisemne informacje dotyczące posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe).

Pisemne informacje o istniejących zobowiązaniach  finansowych (kredyty, pożyczki, inne)

Wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi (np. zaświadczenie lekarskie, rachunki z apteki itp.).

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w przypadku konieczności uzyskania opinii Urzędu Ochrony Konkurencji- do 14 dni po otrzymaniu ww. opinii.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi: od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia pełnomocnictwa. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju lub na konto nr 67102050950000560200112532.

Tryb odwoławczy

Brak

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

·       Analiza zadłużenia.

W     W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w razie konieczności-opinia Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

Podstawowe akty prawne

Podstawa prawna Nr XXXVII/191/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlina-Zdrój lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawionych.

Dodatkowe informacje

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do przedłożenia:

- wniosku o udzielenie pomocy de minimis,

- zaświadczeń o pomocy de minimis wydane przez organy uprawnione do udzielenia pomocy ze środków publicznych potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku  kalendarzowego, w którym występiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,

Informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

-formularza informacji , którego wzór zawiera załącznik Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez ubiegające o pomoc de minimis (Dz.U.10.53.311),

-pełnomocnictwo-jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej właścicieli lub prokurenta).

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 12:20:28
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 12:20:28
Odpowiedzialny za treść J. Wiśniewska 13.04.2015 15:04:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.04.2015 15:04:13
Zaktualizował Anita Lis 13.04.2015 15:09:23

« powrót

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, tel. 74 8455 215, 74 8455216

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu

Forma załatwienia sprawy

Sprawa zostaje rozpatrzona w formie wydanego zaświadczenia, bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie lub zaświadczenia o treści żądanej przez podatnika.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Jedlina- Zdrój.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł podlega zapłacie na rachunek bankowy Gminy Jedlina -Zdrój nr 67102050950000560200112532 w dniu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia podania o jego wydanie.

Podstawowe akty prawne

Art. 236, 306a, 306b, 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374 z późn. zm.)

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 11:05:47
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 11:05:47
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 16.06.2008 11:05:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2008 11:05:47

« powrót

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, tel. 74 8455 215, 74 8455216

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu

Forma załatwienia sprawy

Sprawa zostaje rozpatrzona w formie wydanego zaświadczenia, bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez podatnika.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa w wysokości 21zł (od każdego egzemplarza) podlega zapłacie na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój nr 67102050950000560200112532 w dniu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia podania o jego wydanie.

Podstawowe akty prawne

Art. 306a, 306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374 z późn. zm.).

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 11:04:17
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 11:04:17
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 16.06.2008 11:04:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2008 11:04:17

« powrót

Rozpatrywanie podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych.

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, tel. 74 8455 215, 74 8455216

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu

Forma załatwienia sprawy

Sprawa zostaje rozpatrzona w drodze decyzji

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do podania winny dostarczyć:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów podatnika oraz osób z nim zamieszkujących (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego oraz zaświadczenie o prawie lub braku prawa do zasiłku),

 2. dokumenty potwierdzające bieżące wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (kserokopie ostatnich rachunków za energię elektryczną, dostawy gazu, wody, wywóz śmieci, odcinek wpłaty czynszu za mieszkanie),

 3. dokumenty potwierdzające wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału),

 4. dokumenty potwierdzające stan zdrowia, o ile podatnik powołuje się w podaniu np. na fakt przebywania w szpitalu,

 5. zasadne jest również wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym. Jeżeli w podaniu podatnik powołuje się na nietypowe okoliczności np. kradzież, pożar i inne – winien w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zdarzenia, o których mowa we wniosku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poza wszelkimi w/w dokumentami określonymi powyżej winny bezwzględnie:

 1. wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym i dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 2. ponadto muszą być dostarczone kserokopie: ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do składania w/w deklaracji – należy dostarczyć dokumenty księgowe potwierdzające wysokość przychodów, kosztów i dochodu wg. stanu na koniec poprzedniego miesiąca), aktualnego sprawozdania F-01 składanego w urzędzie statystycznym (o ile podatnik ma obowiązek jego składania).

Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej wraz z wnioskiem winny złożyć:

 1. ostatnio złożone w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8,

 2. aktualną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2,

 3. sprawozdanie F-1,

 4. przedsiębiorcy winni ponadto dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 5. w nietypowych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty, o dostarczenie których podatnik zostanie poproszony w trakcie postępowania podatkowego.

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Powinno ono nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, którym jest dzień złożenia podania w Urzędzie Miejskim.

Podstawowe akty prawne

Artykuł 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 11:02:39
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 11:02:39
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 16.06.2008 11:02:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2008 11:02:39

« powrót

Rozpatrywanie podań w sprawie rozłożenia zapłaty podatku na raty, składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych.

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrójl, ul. Poznańska 2, tel. 74 8455 215, 74 8455216

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu

Forma załatwienia sprawy

Sprawa zostaje rozpatrzona w drodze decyzji

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do podania winny dostarczyć:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów podatnika oraz osób z nim zamieszkujących (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego oraz zaświadczenie o prawie lub braku prawa do zasiłku),

 2. dokumenty potwierdzające bieżące wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (kserokopie ostatnich rachunków za energię elektryczną, dostawy gazu, wody, wywóz śmieci, odcinek wpłaty czynszu za mieszkanie),

 3. dokumenty potwierdzające wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału),

 4. dokumenty potwierdzające stan zdrowia, o ile podatnik powołuje się w podaniu np. na fakt przebywania w szpitalu,

 5. zasadne jest również wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym. Jeżeli w podaniu podatnik powołuje się na nietypowe okoliczności np. kradzież, pożar i inne – winien w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zdarzenia, o których mowa we wniosku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poza wszelkimi w/w dokumentami określonymi powyżej winny bezwzględnie:

 1. wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym i dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 2. ponadto muszą być dostarczone kserokopie: ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do składania w/w deklaracji – należy dostarczyć dokumenty księgowe potwierdzające wysokość przychodów, kosztów i dochodu wg. stanu na koniec poprzedniego miesiąca), aktualnego sprawozdania F-01 składanego w urzędzie statystycznym (o ile podatnik ma obowiązek jego składania).

Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej wraz z wnioskiem winny złożyć:

 1. ostatnio złożone w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8,

 2. aktualną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2,

 3. sprawozdanie F-1,

 4. przedsiębiorcy winni ponadto dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 5. w nietypowych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty, do dostarczenia których podatnik zostanie wezwany w trakcie postępowania podatkowego.

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Powinno ono nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, którym jest dzień złożenia podania w Urzędzie Miejskim.

Podstawowe akty prawne

Artykuł 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:55:48
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:55:48
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 16.06.2008 10:55:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2008 10:55:48

« powrót

Rozpatrywanie podań w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrójl, ul. Poznańska 2, tel. 74 8455 215, 74 8455216

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu

Forma załatwienia sprawy

Sprawa zostaje rozpatrzona w drodze decyzji

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do podania winny dostarczyć:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów podatnika oraz osób z nim zamieszkujących (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego oraz zaświadczenie o prawie lub braku prawa do zasiłku),

 2. dokumenty potwierdzające bieżące wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (kserokopie ostatnich rachunków za energię elektryczną, dostawy gazu, wody, wywóz śmieci, odcinek wpłaty za mieszkanie),

 3. dokumenty potwierdzające wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału),

 4. dokumenty potwierdzające stan zdrowia, o ile podatnik powołuje się w podaniu np. na fakt przebywania w szpitalu,

 5. zasadne jest również wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym. Jeżeli w podaniu podatnik powołuje się na nietypowe okoliczności np. kradzież, pożar i inne – winien w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zdarzenia, o których mowa we wniosku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poza wszelkimi w/w dokumentami określonymi powyżej winny bezwzględnie:

 1. wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym i dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 2. ponadto muszą być dostarczone kserokopie: ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do składania w/w deklaracji – należy dostarczyć dokumenty księgowe potwierdzające wysokość przychodów, kosztów i dochodu wg. stanu na koniec poprzedniego miesiąca), aktualnego sprawozdania F-01 składanego w urzędzie statystycznym (o ile podatnik ma obowiązek jego składania).

Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej wraz z wnioskiem winny złożyć:

 1. ostatnio złożone w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8,

 2. aktualną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2,

 3. sprawozdanie F-1,

 4. przedsiębiorcy winni ponadto dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 5. w nietypowych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty, do dostarczenia których podatnik zostanie wezwany w trakcie postępowania podatkowego.

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Powinno ono nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, którym jest dzień złożenia podania w Urzędzie Miejskim.

Podstawowe akty prawne

Artykuł 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:55:09
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:55:09
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 16.06.2008 10:55:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2008 10:55:09

« powrót

Rozpatrywanie podań w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych.

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, tel. 74 8455 215, 74 8455216

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu

Forma załatwienia sprawy

Sprawa zostaje rozpatrzona w drodze decyzji

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do podania winny dostarczyć:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów podatnika oraz osób z nim zamieszkujących (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego oraz zaświadczenie o prawie lub braku prawa do zasiłku),

 2. dokumenty potwierdzające bieżące wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (kserokopie ostatnich rachunków za energię elektryczną, dostawy gazu, wody, wywóz śmieci, odcinek wpłaty czynszu za mieszkanie),

 3. dokumenty potwierdzające wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału),

 4. dokumenty potwierdzające stan zdrowia, o ile podatnik powołuje się w podaniu np. na fakt przebywania w szpitalu,

 5. zasadne jest również wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym. Jeżeli w podaniu podatnik powołuje się na nietypowe okoliczności np. kradzież, pożar i inne – winien w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zdarzenia, o których mowa we wniosku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poza wszelkimi w/w dokumentami określonymi powyżej winny bezwzględnie:

 1. wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym i dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 2. ponadto muszą być dostarczone kserokopie: ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do składania w/w deklaracji – należy dostarczyć dokumenty księgowe potwierdzające wysokość przychodów, kosztów i dochodu wg. stanu na koniec poprzedniego miesiąca), aktualnego sprawozdania F-01 składanego w urzędzie statystycznym (o ile podatnik ma obowiązek jego składania).

Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej wraz z wnioskiem winny złożyć:

 1. ostatnio złożone w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8,

 2. aktualną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2,

 3. sprawozdanie F-1,

 4. przedsiębiorcy winni ponadto dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 5. w nietypowych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty, do dostarczenia których podatnik zostanie wezwany w trakcie postępowania podatkowego.

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Powinno ono nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, którym jest dzień złożenia podania w Urzędzie Miejskim.

Podstawowe akty prawne

Artykuł 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:54:25
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:54:25
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 16.06.2008 10:54:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2008 10:54:25

« powrót

Rozpatrywanie podań w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, składanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z terenu Gminy Jedlina-Zdrój w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości,od środków transportowych.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, tel. 74 8455 215, 74 8455216

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu

Forma załatwienia sprawy

Sprawa zostaje rozpatrzona w drodze decyzji

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do podania winny dostarczyć:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów podatnika oraz osób z nim zamieszkujących (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego oraz zaświadczenie o prawie lub braku prawa do zasiłku),

 2. dokumenty potwierdzające bieżące wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (kserokopie ostatnich rachunków za energię elektryczną, dostawy gazu, wody, wywóz śmieci, odcinek wpłaty za mieszkanie),

 3. dokumenty potwierdzające wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału),

 4. dokumenty potwierdzające stan zdrowia, o ile podatnik powołuje się w podaniu np. na fakt przebywania w szpitalu,

 5. zasadne jest również wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym. Jeżeli w podaniu podatnik powołuje się na nietypowe okoliczności np. kradzież, pożar i inne – winien w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zdarzenia, o których mowa we wniosku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poza wszelkimi w/w dokumentami określonymi powyżej winny bezwzględnie:

 1. wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym i dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 2. ponadto muszą być dostarczone kserokopie: ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do składania w/w deklaracji – należy dostarczyć dokumenty księgowe potwierdzające wysokość przychodów, kosztów i dochodu wg. stanu na koniec poprzedniego miesiąca), aktualnego sprawozdania F-01 składanego w urzędzie statystycznym (o ile podatnik ma obowiązek jego składania).

Osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej wraz z wnioskiem winny złożyć:

 1. ostatnio złożone w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8,

 2. aktualną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2,

 3. sprawozdanie F-1,

 4. przedsiębiorcy winni ponadto dostarczyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy oraz udzielić na piśmie informacji na temat pomocy publicznej nieudokumentowanej zaświadczeniami, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy (obliczonej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz o jej formach i przeznaczeniu,

 5. w nietypowych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty, do dostarczenia których podatnik zostanie wezwany w trakcie postępowania podatkowego.

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Powinno ono nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, którym jest dzień złożenia podania w Urzędzie Miejskim.

Podstawowe akty prawne

Artykuł 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:48:01
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.06.2008 10:48:01
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 16.06.2008 10:48:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2008 10:48:01

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1430985
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl