O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Oświata tekst

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – czyli stypendia szkolne według nowych zasad

Przypominamy, że do 15 września br. (a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2016 r.)  można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego nastąpi  po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach                          z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2016r. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł. netto.

W tym roku zmieniają się zasady przyznania stypendium. Po pobraniu wniosku z Ośrodka Pomocy Społecznej należy udać się do szkoły i uzgodnić z wychowawcą/ nauczycielem zakres niezbędnej pomocy potrzebnej uczniowi. Zgodnie bowiem z art. 90b ust.2 ustawy z dnia 9 września 1990r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) „Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 66/2016 w dniu 23 sierpnia 2016r. sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia pomoc służy pokryciu przede wszystkim:

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: muzycznych, komputerowych, artystycznych.

 

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach poza szkołą, w szczególności:
 1. nauce języków obcych -  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.
 2. zajęciach sportowych,  nauki pływania, itp.
 3. w kursach komputerowych,
 4. nauki prowadzenia pojazdów mechanicznych - jeżeli jest to wymagane przez szkołę.

 

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach współorganizowanych przez szkołę poza jej siedzibą, w szczególności:
 1. wyjście całej klasy do kina, teatru, muzeum, filharmonii, wystawę  lub na inną zorganizowaną imprezę kulturalną,
 2. wyjazd uczniów z danej klasy na tzw. „zieloną szkołę” lub wycieczkę szkolną.
 3. wyjazd na obóz  naukowy

 

 1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz pomocy naukowych, komputera, abonamentu internetowego itp. W przypadkach kiedy zakup jest niezbędny do realizacji zadań edukacyjnych.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego i dodatkowe  informacje  w sprawie powyższego świadczenia można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej (I piętro, pok. Nr 2  w godz. od 7,30 do 15,30, tel. 748455 270).

 

 

Załączniki:

 1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 66/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój wraz z Załącznikiem.
 2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

 

Sporz.

K.Kacprzyk

Spr.

Wprowadził Administrator 02.09.2016 11:05:44
Opublikował Administrator 02.09.2016 11:05:44
Odpowiedzialny za treść Karolina Kacprzyk 02.09.2016 11:09:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.09.2016 11:09:59
Zaktualizował Administrator 02.09.2016 11:10:08

« powrót

STYPENDIA POMOSTOWE DLA AMBITNYCH MATURZYSTÓW

Jak sfinansować pierwszy rok studiów?

Najlepiej pozyskać stypendium „na start”. Taką pomoc oferuje Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia, która ogłasza nabór wniosków w XIV Konkursie o Stypendia Pomostowe. Ambitni, młodzi Dolnoślązacy z małych miejscowości mogą zyskać aż 5000 zł stypendium na rok akademicki 2016-2017. Wnioski należy składać do 29 lipca 2016.

Stypendia finansowane są ze środków zgromadzonych przez FEM oraz ogólnopolskiego organizatora Konkursu Stypendiów Pomostowych - Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Pierwszym etapem na drodze zyskania stypendium jest złożenie „Wniosku o uzyskanie rekomendacji” do FEM. Wnioski wytypowanych przez FEM osób będą rozpatrywane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, która ostatecznie przyzna stypendia.

Warunkiem niezbędnym jest rozpoczęcie przez kandydatów studiów dziennych na polskiej uczelni państwowej, na której można realizować studia jednolite lub dwustopniowe, uzyskując tytuł magistra. Największe szanse na Stypendia Pomostowe mają tegoroczni maturzyści, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w nauce, a pochodzą z dolnośląskich miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Przy ocenie wniosku będzie również brany pod uwagę dochód na jednego członka rodziny kandydata.

Zasady konkursu oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.fem.org.pl/pomost

FEM funduje 25% każdego stypendium z 1% odpisów podatkowych na jej rzecz oraz ze środków Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk", finansowanego z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Pozostałą kwotę przekazuje ogólnopolski organizator, czyli FEP, a pochodzą one od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji oraz Fundacji Wspomagania Wsi.

Informacje dla pasy: Agnieszka Grędysa, Kierownik projektu

tel. 071 782 26 26, gredysa@fem.org.pl

Wprowadził Administrator 14.07.2016 17:09:28
Opublikował Administrator 14.07.2016 17:09:28
Odpowiedzialny za treść Administrator 14.07.2016 17:08:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.07.2016 17:08:21

« powrót

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2015r.  poz. 938)

Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” obejmuje 3 grupy uczniów:

 1. uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 2. uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum;
 3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących;    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tymz zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z programem, uczniowie niepełnosprawni mają prawo do dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku przez ministra edukacji. Dofinansowanie może także dotyczyć zakupu materiałów edukacyjnych – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawyz dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj.  574 zł.
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne  (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie); 
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód


Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, który przekazuje informację o uczniach uprawnionych do objęcia programem do organu prowadzącego szkołę. Dotację otrzymuje gmina, która następnie przekazuje środki na rachunek bankowy szkoły.

 

W zależności od rodzaju klasy i rodzaju niepełnosprawności, wysokość dofinansowania w roku 2015 wyniesie na jednego ucznia od 225 zł do 770 zł.

 • Więcej na stronie www.men.gov.pl

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 58/2015 z 17 sierpnia br. termin przyjmowania wniosków przez Dyrektorów Szkół mija 4 września 2015r.

Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 

 

Sporz. K.Kacprzyk

Wprowadził Roman Sidor 19.08.2015 13:10:10
Opublikował Roman Sidor 19.08.2015 13:10:10
Odpowiedzialny za treść Karolina Kacprzyk 19.08.2015 13:08:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.08.2015 13:08:56

« powrót

Wyprawka szkolna 2014

Zgodnie z realizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, programem objęci są uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego i klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą objęci także uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dofinansowanie w 2014 r. będzie wynosić:
• kl. II - III szkoły podstawowej - do kwoty 225,00 zł
• kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł
• uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł
• kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł
• kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445,00 zł
• w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie) z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

Pomoc może być przyznania uczniowi, u którego dochód na osobę w rodzinie, obliczane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 539 zł netto. 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji burmistrza. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują pomoc bez względu na kryterium dochodowe.

Wnioski w tej sprawie przyjmuje dyrektor szkoły, w której uczeń będzie realizował obowiązek zkolny w roku szkolnym 2014/2015.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 64/2014 z 13 sierpnia br. termin przyjmowania wniosków przez Dyrektorów Szkół mija 5 września 2014r.

Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Wprowadził Roman Sidor 29.08.2014 13:43:28
Opublikował Roman Sidor 29.08.2014 13:43:28
Odpowiedzialny za treść K. Kacprzyk 29.08.2014 13:42:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.08.2014 13:42:45

« powrót

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne

Przypominamy, że do 15 września br. (a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2014 r.) można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015.

Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego nastąpi po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2014r.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł.

Pomoc można przeznaczyć na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz pomocy naukowych, stroju gimnastycznego, a także na dodatkowe zajęcia edukacyjne, wycieczki, zielone szkoły, dojazdy do szkoły. O wskazanie na co wydać te środki warto zapytać szkolnego pedagoga, wychowawcę bądź Dyrektora Szkoły.

Wnioski o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego i dodatkowe informacje w sprawie powyższego świadczenia można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej (II piętro, pok. Nr 5 w godz. od 7,30 do 15,30, tel. 748455 270)

Wprowadził Roman Sidor 29.08.2014 13:42:42
Opublikował Roman Sidor 29.08.2014 13:42:42
Odpowiedzialny za treść K. Kacprzyk 29.08.2014 13:42:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.08.2014 13:42:18

« powrót

Dożywianie od września

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczony na posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, świadczonych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju, wyłoniona została firma „Smakuś” Usługi Gastronomiczne.  W ramach zawartej umowy, Wykonawca zobowiązał się do przygotowania, dowozu i wydania posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach oraz przygotowania i wydania posiłku osobom dorosłym w nowo wyremontowanym pomieszczeniu stołówki w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Piastowskiej 11.

Dania wydawane będą od poniedziałku do piątku, przez pięć dni w tygodniu w postaci jednego gorącego posiłku. Usługa dotyczy osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z listą osób uprawnionych) z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i należytą dbałością o estetykę podawanych posiłków.
Cena brutto za jeden posiłek wynosi 5,85 zł. W okresie tygodniowym wydawane będą posiłki typu :
1) 2 posiłki – ziemniaki, kasza lub ryż, mięso surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel;
2) 1 posiłek – ziemniaki, ryba, surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel;
3) 1 posiłek – danie mączne, kompot lub kisiel;
4) 1 posiłek – zupa z wkładką, chleb.

Posiłki dla podopiecznych Ośrodka, będą przygotowywane i wydawane w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej - od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 15.00. Natomiast dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II, posiłki będą dowożone i podawane w pomieszczeniach szkolnych, wskazanych przez Dyrektorów obu placówek w wyznaczonych godzinach tj. między godz. 11.30 a 15.00.

Wykonawca zobowiązany został się do podawania tygodniowego jadłospisu w miejscu widocznym w pomieszczeniu stołówki i w szkołach.

Osoby zainteresowane, korzystające z pomocy OPS, bądź spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej, oraz osoby dorosłe chcące skorzystać z posiłków w Stołówce, jak i rodziców dzieci zainteresowanych posiłkami, które wydawane będą w Szkołach, prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia stosownych dokumentów.

Wprowadził Roman Sidor 29.08.2014 13:42:02
Opublikował Roman Sidor 29.08.2014 13:42:02
Odpowiedzialny za treść E. Zapart 29.08.2014 13:41:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.08.2014 13:41:16

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 04.04.2014 10:36:49
Opublikował Roman Sidor 04.04.2014 10:36:49
Odpowiedzialny za treść I.K. Darmetko 04.04.2014 10:36:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.04.2014 10:36:49

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.03.2014 12:51:38
Opublikował Roman Sidor 03.03.2014 12:51:38
Odpowiedzialny za treść MSP 03.03.2014 12:51:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.03.2014 12:51:38

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.03.2014 12:49:27
Opublikował Roman Sidor 03.03.2014 12:49:27
Odpowiedzialny za treść MSP 03.03.2014 12:49:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.03.2014 12:49:27

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.03.2014 12:41:20
Opublikował Roman Sidor 03.03.2014 12:41:20
Odpowiedzialny za treść MSP 03.03.2014 12:41:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.03.2014 12:41:20

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.03.2014 12:38:31
Opublikował Roman Sidor 03.03.2014 12:38:31
Odpowiedzialny za treść MSP 03.03.2014 12:38:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.03.2014 12:38:31

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.03.2014 12:36:58
Opublikował Roman Sidor 03.03.2014 12:36:58
Odpowiedzialny za treść MSP 03.03.2014 12:36:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.03.2014 12:36:58

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 31.10.2013 13:47:58
Opublikował Roman Sidor 31.10.2013 13:47:58
Odpowiedzialny za treść Miejska Szkoła Podstawowa 31.10.2013 13:47:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.10.2013 13:47:58

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 31.10.2013 13:45:34
Opublikował Roman Sidor 31.10.2013 13:45:34
Odpowiedzialny za treść Gimnazjum Miejskie 31.10.2013 13:45:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.10.2013 13:45:34

« powrót

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD DOŻYWIANIA REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Dowóz i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Jedlina-Zdrój oraz dowóz i wydawanie posiłków osobom dorosłym w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Piastowskiej 11”.


W wyniku przetargu wyłoniona została firma „ Catermed” S.A. z siedzibą w Krakowie. W dniu 20 sierpnia 2013r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju podpisana została umowa dotycząca współpracy. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązał się do dowozu i podawania w szkołach oraz w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, w budynku przy ulicy Piastowskiej 11, przez pięć dni w tygodniu jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i należytą dbałością o estetykę podawanych posiłków.


Cena brutto za 1 posiłek wynosi 5,40 zł. W okresie tygodniowym wydawane będą posiłki typu :
1) 2 posiłki – ziemniaki, kasza lub ryż, mięso surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel
2) 1 posiłek – ziemniaki, ryba, surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel,
3) 1 posiłek – danie mączne, kompot lub kisiel,
4) 1 posiłek – zupa z wkładką, chleb.

Posiłki dla osób dorosłych wydawane będą w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej - od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 15.00. Natomiast dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II posiłki będą dowożone i podawane w szkołach, w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektorów szkół, w wyznaczonych godzinach tj. między godz. 11.30 a 15.00.


Wykonawca zobowiązany został do podawania tygodniowego jadłospisu w miejscu widocznym w pomieszczeniu stołówki i w szkołach.
Osoby zainteresowane, korzystające z pomocy Ośrodka bądź spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej zarówno dorosłych jak i rodziców dzieci zainteresowanych posiłkami w szkołach prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia stosownych dokumentów.

Wprowadził Roman Sidor 29.08.2013 10:09:50
Opublikował Roman Sidor 29.08.2013 10:09:50
Odpowiedzialny za treść E. Zapart 29.08.2013 10:09:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.08.2013 10:09:50

« powrót

Stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014

Do 15 września br. (a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2013r.) można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014.


Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego nastąpi po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2013r.


Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł.
Pomoc można przeznaczyć na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz pomocy naukowych, stroju gimnastycznego, a także na dodatkowe zajęcia edukacyjne, wycieczki, zielone szkoły, dojazdy do szkoły. O wskazanie na co wydać te środki warto zapytać szkolnego pedagoga, wychowawcę bądź Dyrektora Szkoły.


Wnioski o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego i dodatkowe informacje w sprawie powyższego świadczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej (II piętro, pok. Nr 7 w godz. od 7,30 do 15,30).
Wprowadził Roman Sidor 29.08.2013 10:07:56
Opublikował Roman Sidor 29.08.2013 10:07:56
Odpowiedzialny za treść I.K. Darmetko 29.08.2013 10:07:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.08.2013 10:07:56

« powrót

Wyprawka szkolna 2013

Zgodnie z realizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).


5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.


Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
• kl. I - III - do kwoty 225 zł
• kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
• kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
• kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.


Wnioski w tej sprawie przyjmuje dyrektor szkoły, w której uczeń będzie realizował obowiązek szkolny w roku szkolnym 2013/2014.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 43/2013 z 30 lipca br. termin przyjmowania wniosków przez Dyrektorów Szkół mija 6 września 2013r.

Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Wprowadził Roman Sidor 29.08.2013 10:03:40
Opublikował Roman Sidor 29.08.2013 10:03:40
Odpowiedzialny za treść I.K. Darmetko 29.08.2013 10:03:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.08.2013 10:03:40

« powrót

Uwaga pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

UWAGA PRACODAWCY

ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zmienią się także warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ustawy o systemie oświaty dodano ust. 11, który dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311)

wzór formularza i instrukcja wypełniania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miasta, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Red. I.K.Darmetko

Wprowadził Rafał Gumułka 14.08.2012 10:18:03
Opublikował Rafał Gumułka 14.08.2012 10:18:03
Odpowiedzialny za treść I.K. Darmetko 14.08.2012 10:18:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.08.2012 10:18:03

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 15.03.2012 13:32:19
Opublikował Roman Sidor 15.03.2012 13:32:19
Odpowiedzialny za treść Sekretarz Miasta 15.03.2012 13:32:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.03.2012 13:32:19

« powrót

Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego

 

Miejsce załatwienia sprawy                                                                               
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 4
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków
 
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 1. Wniosek
 2. Załączniki:
 • potwierdzona kopia dokumentu (dyplom, świadectwo, zaświadczenie) potwierdzające iż, pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • potwierdzona kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • potwierdzona kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • potwierdzona kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdanie egzaminu przez młodocianego.
Opłaty
 Opłata skarbowa:
 1) bez opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z KPA
Odwołania
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Wałbrzych ul. Dmowskiego nr 22) za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.
Przydatne druki
WNIOSEK
Podstawowe akty prawne
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 1502 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 232 ze zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
DODATKOWE INFORMACJE
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
 1) w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania, określone w ust. 2, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.
 
UWAGI
Wniosek powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

 

Wprowadził Roman Sidor 12.01.2011 11:04:29
Opublikował Roman Sidor 12.01.2011 11:04:29
Odpowiedzialny za treść I.K.Darmetko 25.04.2016 11:36:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.04.2016 11:36:38
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 25.04.2016 11:39:53

« powrót

Przyznanie sytpendium motywacyjnego

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Klienta - pok. Nr 4 - Urząd Miasta Jedlina-Zdrójl, ul. Poznańska 2.
Miejsce załatwienia sprawy
1.     Inspektor Iwona Kupiec-Darmetko - pok. Nr 6, tel. 8455215/216.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.     Stypendium przyznawane są na wniosek (ucznia, rodzica lub pełnoprawnego opiekuna, wychowawcy, dyrekcji szkoły) uczniowi, który spełnia warunki określone w Regulaminie.
2.     Wnioski składane są do 30 czerwca danego roku.
3.     Wnioski są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta, która  przyznaje stypendia.
4.     Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     wniosek o przyznanie stypendium,
2.     potwierdzona przez dyrektora szkoły kopia ostatniego świadectwa szkolnego,
3.     potwierdzona kopie dyplomów dokumentujących osiągnięcia ucznia (w nauce, sporcie bądź w innych dziedzinach artystycznych).
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Lista uczniów, którym przyznano stypendia zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta do 25 sierpnia danego roku.
Przydatne druki
Wniosek o przyznanie stypendium/zał. do uchwały/ dostępny na stronie www.bip.um.jedlina.pl
Podstawowe akty prawne
1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
2.      Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój oraz Uchwała Nr XXXVII/202/06 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina – Zdrój (dostępne na stronie www.bip.um.jedlina.pl w zakładce akty prawne – Uchwały 2005 i 2006).

Druki do pobrania:

 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 09.06.2009 09:47:21
Opublikował Andżelika Sobusiak 09.06.2009 09:47:21
Odpowiedzialny za treść Iwona Kupiec-Darmetko 09.06.2009 09:47:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.06.2009 09:47:21

« powrót

Przyznanie zasiłku szkolnego

Miejsce złożenia wniosku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11 - Kancelaria ogólna.
Miejsce załatwienia sprawy
1.     Beata Prokopów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, tel. 8455270.
2.     Inspektor Iwona Kupiec-Darmetko - Urząd Miasta - pok. Nr 6, tel.8455215/216.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.     Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2.     Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
3.     O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Dokument potwierdzający zaistnienie danego zdarzenia losowego, bądź oświadczenie z uzasadnieniem wniosku.
2.     Zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, bądź z właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, lub ostatni odcinek renty, emerytury;
3.     Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych;
4.     Oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego przez członków rodziny;
5.     Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
6.     Postanowienie sądu o przyznanych alimentach;
7.     Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / zasiłku szkolnego (dostępny w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej, w Miejskiej Szkole Podstawowej, Gimnazjum Miejskim, oraz na stronie www.bip.um.jedlina.pl w linku Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
2.     Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 2703 z późn. zmianami).
3.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
4.     Uchwała Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina – Zdrój oraz Uchwała
Nr XLII/224/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój. (dostępne na stronie
www.bip.um.jedlina.pl w linku akty prawne - Uchwały 2005 i 2006).

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / zasiłku szkolnego.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.09.2008 14:31:03
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.09.2008 14:31:03
Odpowiedzialny za treść Iwona Kupiec-Darmetko 15.09.2008 14:31:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.09.2008 14:31:03

« powrót

Przyznanie stypendium szkolnego

 

Miejsce złożenia wniosku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11 - Kancelaria ogólna.
Miejsce załatwienia sprawy
1.     Beata Prokopów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pok. Nr 5, tel. 8455270.
2.     Inspektor Iwona Kupiec-Darmetko - Urząd Miasta - pok. Nr 6, tel. 8455215/216.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
1.     Stypendium przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
2.     Stypendia przyznaje się na cały rok szkolny, w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, dyrektora, a także pełnoletniego ucznia.
3.     Wnioski dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych składa się do 15 września danego roku, a dla słuchaczy Kolegiów do 15 października danego roku (na kolejny rok szkolny).
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, bądź z właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, lub ostatni odcinek renty, emerytury;
2.     Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych;
3.     Oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego przez członków rodziny;
4.     Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
5.     Postanowienie sądu o przyznanych alimentach;
6.     Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Opłaty skarbowe
·       Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z k.p.a. – 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / zasiłku szkolnego (dostępny w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej, w Miejskiej Szkole Podstawowej, Gimnazjum Miejskim, oraz na stronie www.bip.um.jedlina.pl w linku Informator Interesanta - Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Podstawowe akty prawne
1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
2.     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 2703 z późn. zmianami).
3.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
4.     Uchwała Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina - Zdrój oraz Uchwała Nr XLII/224/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój. (dostępne na stronie www.bip.um.jedlina.pl w linku akty prawne (Uchwały 2005 i 2006).

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / zasiłku szkolnego.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.09.2008 14:20:21
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.09.2008 14:20:21
Odpowiedzialny za treść Iwona Kupiec-Darmetko 15.09.2008 14:20:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.09.2008 14:20:21

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1327428
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl