O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ogłoszenia i wiadomości tekst
Wprowadził Administrator 12.10.2017 11:04:54
Opublikował Administrator 12.10.2017 11:04:54
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 12.10.2017 11:03:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.10.2017 11:03:10

« powrót

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2018 r.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu o dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które działają na terenie Gminy Jedlina – Zdrój, nie działają w celu osiągnięcia zysku i realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały.

II. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2018 roku.
III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 15 września 2017 roku o godz. 14,00.
2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Jedlina - Zdrój w 2018 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku, który jest dostępny w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój pok. Nr 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój (www.bip.jedlinazdroj.eu).
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w pok. 3 Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58 -330 Jedlina – Zdrój.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
1) aktualny Statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.
1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.
2. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Burmistrza Miasta jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój.

Sporządziła: K. Szemiel

Wniosek do pobrania


 

Wprowadził Administrator 14.09.2017 09:45:42
Opublikował Administrator 14.09.2017 09:45:42
Odpowiedzialny za treść Administrator 14.09.2017 09:44:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.09.2017 09:44:18

« powrót

Ogłoszenie o treningu z okazji - 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

BURMISTRZ MIASTA   JEDLINA - ZDRÓJ

podaje do publicznej wiadomości:

 

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń   i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów       w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) informuję, że zgodnie           z  Zarządzeniem Wojewody  Dolnośląskiego w dniu:

 

 1 sierpnia 2017 roku

 

zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, polegający na wyemitowaniu sygnału akustycznego - modulowanego dźwięku syreny w okresie 3 minut.

 

  godz. 17:00 „Ogłoszenie alarmu”

 

Trening ma na celu uczczenie

 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców. 

 

 

                                              Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

 

                                                                              /-/ Leszek Orpel

Jedlina-Zdrój, 31 lipca 2017 r.

Wprowadził Administrator 31.07.2017 14:16:30
Opublikował Administrator 31.07.2017 14:16:30
Odpowiedzialny za treść B. Laskowska 31.07.2017 14:21:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.07.2017 14:21:07
Zaktualizował Administrator 31.07.2017 14:21:31

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 20.07.2017 13:44:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 20.07.2017 13:44:11
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 20.07.2017 13:38:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.07.2017 13:38:41

« powrót

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój, dnia 10 lipca 2017 roku

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój uchwały nr XXVIII/167/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

Obszar opracowania zmiany planu miejscowego obejmuje działki ewidencyjne nr 174 i 190 w obrębie Jedlina-Zdrój.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój lub w wersji elektronicznej, opatrzone tematem „wniosek do mpzp Jedlina 174 i 190”, na adres: kielarm@jedlinazdroj.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, w pokoju nr 4.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. na piśmie na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, lub:
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do mpzp Jedlina 174 i 190” na adres: kielarm@jedlinazdroj.eu , lub:
 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.

 

 

 

Wprowadził Administrator 10.07.2017 07:28:04
Opublikował Administrator 10.07.2017 07:28:04
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 10.07.2017 07:37:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.07.2017 07:37:15
Zaktualizował Administrator 10.07.2017 07:37:31

« powrót

Konsultacje społecznych ws. nowego wzoru karty do głosowania w wyborach samorządowych

INFORMACJA O DNIU OTWARTYM

 W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU

PRZY UL. ADAMA PŁUGA 12

W DNIU 21 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 9:00 – 15:00

 

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego wzoru karty do głosowania w wyborach samorządowych.

 

W tym dniu będzie można również uzyskać informacje na temat sposobu głosowania, ważności oddanego głosu, praw wyborców wynikających
z przepisów Kodeksu wyborczego, a także uprawnień wyborców niepełnosprawnych.

 

 

                                                                                  p.o. Dyrektora Delegatury

                                                                                   /-/ Joanna Kazanowicz

Wprowadził Administrator 16.06.2017 09:38:29
Opublikował Administrator 16.06.2017 09:38:29
Odpowiedzialny za treść A.Sobusiak 16.06.2017 09:37:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.06.2017 09:37:23

« powrót

Wprowadził Administrator 11.05.2017 07:43:51
Opublikował Administrator 11.05.2017 07:43:51
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 11.05.2017 07:42:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.05.2017 07:42:09

« powrót

Wprowadził Administrator 18.04.2017 11:20:25
Opublikował Administrator 18.04.2017 11:20:25
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 18.04.2017 11:19:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.04.2017 11:19:02

« powrót

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego.

Uprzejmie prosimy osoby, którym upływa bądź upłynął termin ważności dowodu osobistego o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w tut. Urzędzie Miasta w celu złożenia wniosku o wymianę dowodu. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie, a czas oczekiwania wynosi ok. 4 tygodnie. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w siedzibie dowolnej gminy. Nie jest możliwe złożenie wniosku przez pełnomocnika. Po odbiór dowodu osobistego należy się zgłosić także osobiście.

Wprowadził Administrator 21.03.2017 10:57:01
Opublikował Administrator 21.03.2017 10:57:01
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 21.03.2017 10:55:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2017 10:55:26

« powrót

Odznaczenia dla Jubilatów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju informuje, że do 15 kwietnia 2017r. można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Odznaczenie to przysługuje parom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój i gminy Walim obchodzącym w 2017 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli dotyczy par które zawarły związek małżeński w 1967 roku.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 2 lub telefonicznie pod nr tel. 74/8455215 wew.17, podając imiona i nazwiska Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

Wprowadził Administrator 21.03.2017 10:55:19
Opublikował Administrator 21.03.2017 10:55:19
Odpowiedzialny za treść Dorota Żmudzińska 21.03.2017 10:51:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2017 10:51:00

« powrót

Wprowadził Administrator 20.03.2017 13:08:52
Opublikował Administrator 20.03.2017 13:08:52
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 20.03.2017 13:06:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.03.2017 13:06:34

« powrót

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jedlina-Zdrój

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jedlina-Zdrój


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały
Nr XVIII/99/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zmienionej uchwałą Nr XIX/111/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, obejmującej obszar miasta Jedlina w granicach obowiązującego obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój uchwalonego uchwałą Nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój w terminie do dnia 27 marca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój. W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres email: kielarm@jedlinazdroj.eu), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 r. 

Wprowadził Administrator 06.03.2017 07:56:45
Opublikował Administrator 06.03.2017 07:56:45
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 06.03.2017 07:56:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.03.2017 07:56:50
Zaktualizował Administrator 06.03.2017 07:57:25

« powrót

Wprowadził Administrator 20.02.2017 10:59:18
Opublikował Administrator 20.02.2017 10:59:18
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Mazur 20.02.2017 10:55:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.02.2017 10:55:16

« powrót

Wprowadził Administrator 10.01.2017 17:10:09
Opublikował Administrator 10.01.2017 17:10:09
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Mazur 10.01.2017 17:05:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.01.2017 17:05:31

« powrót

Wprowadził Administrator 21.11.2016 08:55:09
Opublikował Administrator 21.11.2016 08:55:09
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.11.2016 08:53:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.11.2016 08:53:25

« powrót

Wprowadził Administrator 26.10.2016 08:55:21
Opublikował Administrator 26.10.2016 08:55:21
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Magoń 26.10.2016 08:53:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.10.2016 08:53:47

« powrót

Wprowadził Administrator 19.09.2016 12:41:18
Opublikował Administrator 19.09.2016 12:41:18
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Mazur 19.09.2016 12:39:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.09.2016 12:39:00

« powrót

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2017 r.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu o dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które działają na terenie Gminy Jedlina – Zdrój, nie działają w celu osiągnięcia zysku i realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały.

II. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2017 roku.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

      1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 15 września 2016 roku o godz. 15,30.
2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Jedlina - Zdrój w 2017 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku, który jest dostępny w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój pok. Nr 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój (www.bip.jedlinazdroj.eu).
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w pok. 3 Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58 -330 Jedlina – Zdrój.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
1) aktualny Statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.
1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.
2. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Burmistrza Miasta jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój.

Sporządziła: K. Szemiel

Wniosek do pobrania


 

Wprowadził Administrator 30.08.2016 08:24:56
Opublikował Administrator 30.08.2016 08:24:56
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 30.08.2016 08:39:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.08.2016 08:39:53
Zaktualizował Administrator 30.08.2016 08:40:06

« powrót

72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

        1 sierpnia o godzinie 17.00 i 17.10

zostaną  wyemitowane sygnały alarmowe , które symbolizują rocznicę wybuchu Powstania  Warszawskiego, heroicznego czynu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i mieszkańców stolicy Polski.

Po wielu latach od tamtych dni pamiętajmy o Bohaterach tragicznej walki o godność i honor, wolność, niezależność i demokrację. Zatrzymajmy się na chwilę w czasie dźwięku syreny, by w milczeniu i zadumie uczcić pamięć wszystkich walczących o wolność stolicy i naszej Ojczyzny.

 

                                                         Burmistrz Miasta

                                                      Leszek Orpel

 

                                                 Przewodnicząca Rady Miasta

                                                       Maja Drapich

 

 

Jedlina-Zdrój, 1 sierpnia 2016 roku

Wprowadził Administrator 01.08.2016 07:30:09
Opublikował Administrator 01.08.2016 07:30:09
Odpowiedzialny za treść Beata Laskowska 01.08.2016 07:31:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.08.2016 07:31:05
Zaktualizował Administrator 01.08.2016 07:32:05

« powrót

Wprowadził Administrator 29.07.2016 15:17:22
Opublikował Administrator 29.07.2016 15:17:22
Odpowiedzialny za treść Beata Laskowska 29.07.2016 15:15:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.07.2016 15:15:05

« powrót

Wprowadził Administrator 21.07.2016 07:40:42
Opublikował Administrator 21.07.2016 07:40:42
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Mazur 21.07.2016 07:40:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.07.2016 07:40:49
Zaktualizował Administrator 21.07.2016 07:40:59

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 08.04.2016 14:43:54
Opublikował Roman Sidor 08.04.2016 14:43:54
Odpowiedzialny za treść Ośrodek Pomocy Społecznej 29.04.2016 20:33:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.04.2016 20:33:35
Zaktualizował Roman Sidor 29.04.2016 20:35:44

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 10.03.2016 08:45:46
Opublikował Roman Sidor 10.03.2016 08:45:46
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 10.03.2016 08:42:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.03.2016 08:42:07

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 29.02.2016 13:12:26
Opublikował Roman Sidor 29.02.2016 13:12:26
Odpowiedzialny za treść Aleksander Lis 29.02.2016 13:10:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.02.2016 13:10:08

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 18.01.2016 10:26:19
Opublikował Roman Sidor 18.01.2016 10:26:19
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Zapart 10.02.2016 12:25:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.02.2016 12:25:51
Zaktualizował Roman Sidor 10.02.2016 12:27:26

« powrót

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ

z dnia 26 listopada 2015 r.

 

o podjęciu przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój uchwały (nr X/53/15 z dn. 30 września 2015 r.) w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Podstawa prawna: art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).

Informacje na temat aktualnie prowadzonych prac nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

 

Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój

Wprowadził Roman Sidor 01.12.2015 09:41:17
Opublikował Roman Sidor 01.12.2015 09:41:17
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 01.12.2015 09:38:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.12.2015 09:38:25

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 23.11.2015 09:13:37
Opublikował Roman Sidor 23.11.2015 09:13:37
Odpowiedzialny za treść Zarząd Województwa Dolnośląskiego 23.11.2015 09:11:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.11.2015 09:11:55

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.09.2015 13:11:43
Opublikował Roman Sidor 28.09.2015 13:11:43
Odpowiedzialny za treść Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 28.09.2015 13:09:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.09.2015 13:09:51

« powrót

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2016 r.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu o dotację mogą  ubiegać się kluby sportowe, które działają na terenie Gminy Jedlina – Zdrój, nie działają w celu osiągnięcia zysku i realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały.

II. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2016 roku.
III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 15 września 2015 roku o godz. 15,30.
2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Jedlina - Zdrój w 2016 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku, który jest dostępny w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój pok. Nr 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój (www.bip.jedlinazdroj.eu).
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w pok. 3 Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58 -330 Jedlina – Zdrój.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
1) aktualny Statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
IV. Tryb rozpatrywania wniosków.
1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.
2. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Burmistrza Miasta jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój. 

Sporządziła: K. Szemiel 

WNIOSEK DO POBRANIA >>

 

 

Wprowadził Roman Sidor 09.09.2015 10:12:36
Opublikował Roman Sidor 09.09.2015 10:12:36
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 09.09.2015 10:09:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.09.2015 10:09:02

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 27.08.2015 14:25:57
Opublikował Roman Sidor 27.08.2015 14:25:57
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 27.08.2015 14:23:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.08.2015 14:23:35

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 19.08.2015 11:34:35
Opublikował Roman Sidor 19.08.2015 11:34:35
Odpowiedzialny za treść Marszałek Województwa Dolnośląskiego 19.08.2015 11:30:28
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.08.2015 11:30:28

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 13.08.2015 12:01:01
Opublikował Roman Sidor 13.08.2015 12:01:01
Odpowiedzialny za treść Zarząd Województwa Dolnośląskiego 13.08.2015 11:57:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.08.2015 11:57:01

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 16.07.2015 11:44:17
Opublikował Roman Sidor 16.07.2015 11:44:17
Odpowiedzialny za treść Beata Laskowska 16.07.2015 11:40:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.07.2015 11:40:56

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 14.07.2015 08:40:57
Opublikował Roman Sidor 14.07.2015 08:40:57
Odpowiedzialny za treść Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14.07.2015 08:23:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.07.2015 08:23:49

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 24.06.2015 08:14:44
Opublikował Roman Sidor 24.06.2015 08:14:44
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 24.06.2015 08:08:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.06.2015 08:08:17

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 19.05.2015 12:48:41
Opublikował Roman Sidor 19.05.2015 12:48:41
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 19.05.2015 12:44:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.05.2015 12:44:10

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 09.03.2015 11:04:44
Opublikował Roman Sidor 09.03.2015 11:04:44
Odpowiedzialny za treść ARIMR 09.03.2015 10:58:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.03.2015 10:58:46

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 05.03.2015 09:50:56
Opublikował Roman Sidor 05.03.2015 09:50:56
Odpowiedzialny za treść Danuta Pająk 05.03.2015 09:53:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2015 09:53:17
Zaktualizował Roman Sidor 05.03.2015 09:53:54

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 23.02.2015 10:31:01
Opublikował Roman Sidor 23.02.2015 10:31:01
Odpowiedzialny za treść PKP S.A. 23.02.2015 10:27:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.02.2015 10:27:27

« powrót

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

 

Szanowni Państwo,

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

"Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" to postępowanie oceniające wpływ zaplanowanych w Strategii ZIT dla AW działań, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Prognoza taka polega na weryfikacji zapisanych w ww. Strategii przedsięwzięć  na środowisko i uzyskaniu wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. W postępowaniu tym musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa.

 

Przedstawiona Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje ogólne w zakresie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, dane o metodach sporządzania prognozy i propozycje metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. Prognoza przedstawia również informacje o aktualnym i przewidywanym stanie środowiska oraz problemy związane        z ochroną środowiska. Zawiera zbiór oddziaływań krótko- i długoterminowych na środowisko, jak i rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań wynikających z projektowanego dokumentu.

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków  przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: kielarm@jedlinazdroj.eu lub dostarczyć do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, pok. Nr 4 w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).


Osoba koordynująca: Marta Oniszko-Kielar, tel. 748455215

 

Do pobrania:

 

Wprowadził Roman Sidor 16.01.2015 12:31:20
Opublikował Roman Sidor 16.01.2015 12:31:20
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 16.01.2015 12:27:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.01.2015 12:27:50

« powrót

Wprowadził Anita Lis 02.12.2014 09:00:24
Opublikował Anita Lis 02.12.2014 09:00:24
Odpowiedzialny za treść Anita Lis 02.12.2014 08:56:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2014 08:56:11

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 09.09.2014 08:33:45
Opublikował Roman Sidor 09.09.2014 08:33:45
Odpowiedzialny za treść PKP S.A. 09.09.2014 08:29:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.09.2014 08:29:44

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.08.2014 11:23:30
Opublikował Roman Sidor 28.08.2014 11:23:30
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 28.08.2014 11:20:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.08.2014 11:20:47

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 31.07.2014 13:35:55
Opublikował Roman Sidor 31.07.2014 13:35:55
Odpowiedzialny za treść Beata Laskowska 31.07.2014 13:33:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.07.2014 13:33:47

« powrót

Karta Dużej Rodziny

16 czerwca br. weszły w życie przepisy, wprowadzające ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą  składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, która będzie dokumentem uprawniającym do ulg.

Wniosek o wydanie karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11, w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30.  Liczba instytucji i podmiotów które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

 

 Wniosek do pobrania tutaj >>

Wprowadził Roman Sidor 17.06.2014 13:55:05
Opublikował Roman Sidor 17.06.2014 13:55:05
Odpowiedzialny za treść OPS 17.06.2014 13:55:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.06.2014 13:55:05

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.04.2014 07:37:40
Opublikował Roman Sidor 28.04.2014 07:37:40
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 28.04.2014 07:37:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.04.2014 07:37:40

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 19.03.2014 10:41:36
Opublikował Roman Sidor 19.03.2014 10:41:36
Odpowiedzialny za treść D. Pająk 19.03.2014 10:41:36
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.03.2014 10:41:36

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.02.2014 14:08:05
Opublikował Roman Sidor 03.02.2014 14:08:05
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 03.02.2014 14:08:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.02.2014 14:08:05

« powrót

Trening systemu wczesnego ostrzegania

23 października 2013 r. na terenie całego Województwa Dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządził Wojewoda Dolnośląski zgodnie z pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji na podstawie stosownego rozporządzenia RM.

Szczegóły w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Wprowadził Roman Sidor 23.10.2013 07:42:21
Opublikował Roman Sidor 23.10.2013 07:42:21
Odpowiedzialny za treść B. Laskowska 23.10.2013 07:42:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.10.2013 07:42:21

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 15.10.2013 11:24:37
Opublikował Roman Sidor 15.10.2013 11:24:37
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko - Kielar 15.10.2013 11:24:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.10.2013 11:24:37

« powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2014 r.

Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2014 r.


I.Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu o dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które działają na terenie Gminy Jedlina – Zdrój, nie działają w celu osiągnięcia zysku i realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały.

II. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2014 roku.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 16 września 2013 roku o godz. 15,30.
2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Jedlina - Zdrój w 2014 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku, który jest dostępny w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój pok. Nr 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój (www.bip.jedlinazdroj.eu).
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w pok. 3 Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58 -330 Jedlina – Zdrój.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
1) aktualny Statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
IV. Tryb rozpatrywania wniosków.
1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.
2. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Burmistrza Miasta jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój.

Do pobrania:

Wprowadził Roman Sidor 21.08.2013 12:13:29
Opublikował Roman Sidor 21.08.2013 12:13:29
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 21.08.2013 12:13:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.08.2013 12:13:29

« powrót

Trening systemu ostrzegania i alarmowania

BURMISTRZ MIASTA
JEDLINA - ZDRÓJ
podaje do publicznej wiadomości:

 

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96) informuję, iż na polecenie Wojewody Dolnośląskiego w dniu:

1 sierpnia 2013 roku, o godz. 17:00

zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania, poprzez uruchomienie akustycznego podsystemu ostrzegania i wyemitowanie 3 minutowego, modulowanego dźwięku syreny „ ogłoszenie alarmu”.

Trening ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
/-/ Leszek Orpel

 

Uprzejmie przepraszamy mieszkańców za utrudnienia i zakłócenie ciszy.

Wprowadził Roman Sidor 30.07.2013 12:00:57
Opublikował Roman Sidor 30.07.2013 12:00:57
Odpowiedzialny za treść B. Laskowska 30.07.2013 12:00:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.07.2013 12:00:57

« powrót

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedlina Zdrój

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedlina Zdrój

* Przygotowany przez ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. - 11.07.2013r.

W zakresie niesegregowanych odpadów komunalnych.

Poniedziałek:

Ulice: Zamkowa, Partyzantów, Długa, Jasna, al. Czynu Społecznego, Warszawska, Kościelna, Wałbrzyska, pl. Zdrojowy, Piękna, Chałubińskiego, Chojnowska, Lipowa, Akacjowa, Sienkiewicza, Poznańska, Piastowska, pl. Zwycięstwa, pl. Niepodległości,, Kłodzka, Włościańska, Górnicza, Krótka, Pokrzywianka, Zagórska, , Jana Pawła II, Mostowa,

Czwartek:

Ulice: Dolna, Łąkowa, Górna, Dąbrowskiej, Reymonta, Kamienna, Ogrodowa, Zakopiańska, Moniuszki, Sikorskiego, Kochanowskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Tuwima, Norwida, Fredry, Herberta, Miłosza, Brzozowa, Chrobrego, Andersa, Boczna, Barbary, Noworudzka, Hoża, Świdnicka, Północna, Prusa, Cmentarna, Leśna, Południowa, Chopina, Reja, Dworcowa, Narutowicza, Bloki Kolejowe, Dzika

W zakresie odpadów biodegradowalnych:

Środa:

Ulice: Zamkowa, Partyzantów, Długa, Jasna, al. Czynu Społecznego, Warszawska, Kościelna, Wałbrzyska, pl. Zdrojowy, Piękna, Chałubińskiego, Chojnowska, Lipowa, Akacjowa, Sienkiewicza, Poznańska, Piastowska, pl. Zwycięstwa, pl. Niepodległości,, Kłodzka, Włościańska, Górnicza, Krótka, Pokrzywianka, Zagórska, , Jana Pawła II, Mostowa,

Piątek:

Ulice: Dolna, Łąkowa, Górna, Dąbrowskiej, Reymonta, Kamienna, Ogrodowa, Zakopiańska, Moniuszki, Sikorskiego, Kochanowskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Tuwima, Norwida, Fredry, Herberta, Miłosza, Brzozowa, Chrobrego, Andersa, Boczna, Barbary, Noworudzka, Hoża, Świdnicka, Północna, Prusa, Cmentarna, Leśna, Południowa, Chopina, Reja, Dworcowa, Narutowicza, Bloki Kolejowe, Dzika.

Wprowadził Roman Sidor 11.07.2013 10:10:44
Opublikował Roman Sidor 11.07.2013 10:10:44
Odpowiedzialny za treść ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. 11.07.2013 10:10:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.07.2013 10:10:44

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 08.07.2013 08:36:58
Opublikował Roman Sidor 08.07.2013 08:36:58
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 08.07.2013 08:36:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.07.2013 08:36:58

« powrót

Konsultacje społeczne dokumentu pn. ”Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”

Informujemy, iż w ramach porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej przygotowano dokument pn.: ”Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”.

 

Uwagi i opinie do ww. dokumentu można kierować na adres email: urzad@jedlinazdroj.eu do dnia 16.07.2013 r. Dokument w formacie pdf znajduje się w załączniku poniżej.

Wstępny Program Działań ZIT>>>

red. A.Sobusiak

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 17.06.2013 09:21:17
Opublikował Andżelika Sobusiak 17.06.2013 09:21:17
Odpowiedzialny za treść A.Sobusiak 17.06.2013 09:21:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.06.2013 09:21:17

« powrót

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju oraz o przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

                                                                                         Jedlina-Zdrój, 26.02.2013 r.

                    OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój uchwały Nr V/29/11 z dnia 1 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju oraz uchwały nr XXI/135/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie–Zdroju.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, w pokoju nr 5.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2013 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. na piśmie na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2 ;
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wniosek do planu”, poprzez platformę e–PUAP na stronie internetowej www.jedlinazdroj.eu ;
3. osobiście do protokołu w pokoju nr 5, Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godzinach otwarcia Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 26.02.2013 16:31:46
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 26.02.2013 16:31:46
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 26.02.2013 16:31:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.02.2013 16:31:46

« powrót

Obwieszczenie o umorzeniu wszczętego w dniu 14 stycznia 2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Leśne trasy szlaku wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Wałbrzyskiej i zagospodarowaniem kamieniołomu wraz z podświetleniem skał – dz. nr 375/8, 43/2, 43/6, 3/2, 64, 38/2, 38/1, 44/6, 44/7, 44/10, 282/1, 380 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”

Jedlina-Zdrój, 21.02.2013 r.

GMI.6220.3.2013OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój Decyzją z dnia 21 lutego 2013 r., umorzył wszczęte w dniu 14 stycznia 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Leśne trasy szlaku wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Wałbrzyskiej i zagospodarowaniem kamieniołomu wraz z podświetleniem skał – dz. nr 375/8, 43/2, 43/6, 3/2, 64, 38/2, 38/1, 44/6, 44/7, 44/10, 282/1, 380 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2 (pokój nr 4), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Inwestor
2. Tablica ogłoszeń UM - w miejscu
3. BIP UM
4. GMI-a/a

Sporządziła: M. Oniszko-Kielar

Wprowadził Roman Sidor 21.02.2013 13:13:33
Opublikował Roman Sidor 21.02.2013 13:13:33
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 21.02.2013 13:13:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.02.2013 13:13:33

« powrót

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji terenu centrum pomiędzy przystankami Szlaku ul. Jana Pawła II a Promenadą uzdrowiskową, dz. nr 211, 213, 216, 423, 424, 237/7, 237/6, 237/3, 217/11, 163/2, 167/2, 422, 146/9, 145/1 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”

Jedlina-Zdrój, 13.02.2013 r.

GMI.6220.1.2013

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój Decyzją z dnia 13 lutego 2013 r., umorzył wszczęte w dniu 14 stycznia 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji terenu centrum pomiędzy przystankami Szlaku ul. Jana Pawła II a Promenadą uzdrowiskową, dz. nr 211, 213, 216, 423, 424, 237/7, 237/6, 237/3, 217/11, 163/2, 167/2, 422, 146/9, 145/1 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”
Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2 (pokój nr 4), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wprowadził Roman Sidor 13.02.2013 13:12:16
Opublikował Roman Sidor 13.02.2013 13:12:16
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-kielar 13.02.2013 13:12:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.02.2013 13:12:16

« powrót

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Leśne trasy szlaku wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Wałbrzyskiej i zagospodarowaniem kamieniołomu wraz z podświetleniem skał – dz. nr 375/8, 43/2, 43/6, 3/2, 64, 38/2, 38/1, 44/6, 44/7, 44/10, 282/1, 380 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”


Jedlina-Zdrój, 18.01.2013 r.


GMI.6220.3.2013OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów opiniującychNa podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zawiadamia, że na wniosek Gminy Jedlina-Zdrój z siedzibą przy ul. Poznańskiej 2 w Jedlinie-Zdroju z dnia 14 stycznia 2013 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Leśne trasy szlaku wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Wałbrzyskiej i zagospodarowaniem kamieniołomu wraz z podświetleniem skał – dz. nr 375/8, 43/2, 43/6, 3/2, 64, 38/2, 38/1, 44/6, 44/7, 44/10, 282/1, 380 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wystąpi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Strony mogą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia składać w ww. sprawie ewentualne wnioski lub wyjaśnienia osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w tut. Urzędzie Miasta.

W związku z powyższym informuję, że z dokumentami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2 (pokój nr 4),
w godzinach urzędowania. Nie wniesienie we wskazanym terminie uwag lub ewentualnych wniosków do ww. sprawy spowoduje, że zostanie ona rozpoznana w oparciu o posiadane dokumenty.


Rozdzielnik:
1. Tablica ogłoszeń UM - w miejscu
2. BIP UM
3. GMI-a/a

Sporządziła: M. Oniszko-Kielar

Wprowadził Roman Sidor 18.01.2013 13:38:40
Opublikował Roman Sidor 18.01.2013 13:38:40
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 18.01.2013 13:38:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.01.2013 13:38:40

« powrót

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji terenu centrum pomiędzy przystankami Szlaku ul. Jana Pawła II a Promenadą uzdrowiskową, dz. nr 211, 213, 216, 423, 424, 237/7, 237/6, 237/3, 217/11, 163/2, 167/2, 422, 146/9, 145/1 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”

Jedlina-Zdrój, 18.01.2013 r.

GMI.6220.1.2013

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów opiniującychNa podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zawiadamia, że na wniosek Gminy Jedlina-Zdrój z siedzibą przy ul. Poznańskiej 2 w Jedlinie-Zdroju z dnia 14 stycznia 2013 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji terenu centrum pomiędzy przystankami Szlaku ul. Jana Pawła II a Promenadą uzdrowiskową, dz. nr 211, 213, 216, 423, 424, 237/7, 237/6, 237/3, 217/11, 163/2, 167/2, 422, 146/9, 145/1 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju.”
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wystąpi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Strony mogą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia składać w ww. sprawie ewentualne wnioski lub wyjaśnienia osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w tut. Urzędzie Miasta.

W związku z powyższym informuję, że z dokumentami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2 (pokój nr 4),
w godzinach od 7.30 do 15.30. Nie wniesienie we wskazanym terminie uwag lub ewentualnych wniosków do ww. sprawy spowoduje, że zostanie ona rozpoznana w oparciu o posiadane dokumenty.


Rozdzielnik:
1. Tablica ogłoszeń UM - w miejscu
2. BIP UM
3. GMI-a/a

Sporządziła: M. Oniszko-Kielar

Wprowadził Roman Sidor 18.01.2013 10:23:03
Opublikował Roman Sidor 18.01.2013 10:23:03
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 18.01.2013 10:23:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.01.2013 10:23:03

« powrót

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach przedterminowych Rady Powiatu Wałbrzyskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach przedterminowych Rady Powiatu Wałbrzyskiego .

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach przedterminowych Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Wydane na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). W związku
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 853) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) działając w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym
w Wałbrzychu,

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, na podstawie liczby mieszkańców powiatu, z wyłączeniem Miasta Wałbrzycha według stanu w ewidencji ludności na koniec miesiąca poprzedzającego zarządzenie o wyborach, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r. w liczbie 17 radnych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
/ - /
Aleksander Marek Skorupa

Wprowadził Roman Sidor 11.01.2013 08:16:21
Opublikował Roman Sidor 11.01.2013 08:16:21
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 11.01.2013 08:16:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.01.2013 08:16:21

« powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.

Jedlina-Zdrój, 10.01.2013 r.

GMI.6220.5.2012

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2013 r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wydał Decyzję 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2 w Jedlinie-Zdroju w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku powiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.Rozdzielnik:
1. Tablica ogłoszeń UM - w miejscu, wywieszono w dniu 10.01.2013 r.
2. BIP UM – umieszczono w dniu 10.01.2013 r.
3. GMI-a/a

Sporządziła: M. Oniszko-Kielar

Wprowadził Roman Sidor 10.01.2013 14:56:12
Opublikował Roman Sidor 10.01.2013 14:56:12
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 10.01.2013 14:56:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.01.2013 14:56:12

« powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.

Jedlina-Zdrój 10.01.2013 r.

GMI.6220.5.2012


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 10 stycznia 2013 r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wydał na wniosek Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A. z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1 w Szczawnie-Zdroju, Decyzję 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.
Z treścią Decyzji oraz dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 10.01.2013 r.


Sporządziła: M. Oniszko-Kielar

Wprowadził Roman Sidor 10.01.2013 14:53:40
Opublikował Roman Sidor 10.01.2013 14:53:40
Odpowiedzialny za treść m. Oniszko-Kielar 10.01.2013 14:53:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.01.2013 14:53:40

« powrót

Ogłoszenie w sprawie nabycia lokali mieszkalnych z bonifikatą

SZANOWNI NAJEMCY LOKALI MIESZKALNYCH
UWAGA!
Jeszcze tylko do 31 maja 2013 r.
można kupić mieszkanie za 1%, albo 5%

do 31 MAJA 2013 r. można składać wnioski o nabycie lokalu mieszkalnego z bonifikatą:

95 % jeżeli nabywca wpłaca całość ceny jednorazowo;
99 % w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lub
pozostałych lokali (lokalu) w budynku.
(Warunek równoczesnej sprzedaży uważa się za spełniony, jeżeli umowy sprzedaży w formie aktów notarialnych zostały zawarte w tym samym dniu).

od 1 czerwca 2013 r. obowiązują niższe bonifikaty:

90% w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lub pozostałych lokali (lokalu) w budynku, jeżeli nabywca wpłaca cenę jednorazowo.
(Warunek równoczesnej sprzedaży uważa się za spełniony, jeżeli umowy sprzedaży w formie aktów notarialnych zostały zawarte w tym samym dniu).
85% jeżeli nabywca wpłaca całość ceny jednorazowo, a nie jest to ostatni lokal (ostatnie lokale);
70% jeżeli cena lokalu będzie rozłożona na raty.

Informacje dodatkowe:
telefon: 74 8455 215 w. 23
e-mail: nieruchomości@jedlinazdroj.eu

 

Wprowadził Roman Sidor 07.01.2013 13:03:14
Opublikował Roman Sidor 07.01.2013 13:03:14
Odpowiedzialny za treść M. Magoń 07.01.2013 13:03:14
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.01.2013 13:03:14

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 07.01.2013 12:14:42
Opublikował Roman Sidor 07.01.2013 12:14:42
Odpowiedzialny za treść Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 07.01.2013 12:14:42
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.01.2013 12:14:42

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 20.12.2012 12:15:15
Opublikował Roman Sidor 20.12.2012 12:15:15
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 20.12.2012 12:15:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.12.2012 12:15:15

« powrót

Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.

 

Jedlina-Zdrój, 19.12.2012 r.GMI.6220.5.2012
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wydał w trybie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 41a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”.

Z treścią niniejszego postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2 w Jedlinie-Zdroju w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku powiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.Rozdzielnik:
1. Tablica ogłoszeń UM - w miejscu, wywieszono w dniu 19.12.2012 r.
2. BIP UM – umieszczono w dniu 19.12.2012 r.
3. GMI-a/a

Sporządziła: M. Oniszko-Kielar

Wprowadził Roman Sidor 19.12.2012 14:34:28
Opublikował Roman Sidor 19.12.2012 14:34:28
Odpowiedzialny za treść m. Oniszko-Kielar 19.12.2012 14:34:28
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.12.2012 14:34:28

« powrót

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju

Jedlina – Zdrój, dnia 04 grudnia 2012 roku


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jedlina – Zdrój uchwały nr VIII/38/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina–Zdrój – Jedlinka w Jedlinie–Zdroju oraz uchwały nr XX/123/12 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój, 58 – 330 Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 2. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina–Zdrój – Jedlinka w Jedlinie–Zdroju.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój, 58 – 330 Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 2, w pokoju nr 5.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2013 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. na piśmie na adres: Urząd Miasta Jedlina – Zdrój, 58 – 330 Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 2 ;
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wniosek do planu”, poprzez platformę e–PUAP na stronie internetowej www.jedlinazdroj.eu ;
3. osobiście do protokołu w pokoju nr 5, Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój, w godzinach otwarcia Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.


Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój

Wprowadził Roman Sidor 04.12.2012 09:43:16
Opublikował Roman Sidor 04.12.2012 09:43:16
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko- Kielar 04.12.2012 09:43:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.12.2012 09:43:16

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 29.11.2012 07:42:50
Opublikował Roman Sidor 29.11.2012 07:42:50
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 29.11.2012 07:42:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.11.2012 07:42:50

« powrót

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej

UWAGA MIESZKAŃCY !
KOMUNIKAT

Głównego Inspektora Sanitarnego

 

W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne. Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.


W związku z powyższym w dniu 16 września br. GIS wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.


Zgodnie z informacją na godz.10.00 13.09.2012 w wyniku spożycia alkoholu (metylowego ) niewiadomego pochodzenia w ostatnich dniach w Republice Czeskiej odnotowano 17 przypadków śmiertelnych, oraz ponad 30 ciężkich zatruć. Według informacji z dnia 17.09.2012 r, przesłanych z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa , również w Polsce odnotowano śmiertelne przypadki zatrucia alkoholem imitującym oryginalna wódkę„Helsinki”, która zawierała metanol.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o bieżące śledzenie informacji i komunikatów w powyższej sprawie oraz szczególną rozwagę .
UWAGA !!!


W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

 

Dokumentacja wizualna >>

 

 

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ
/-/ Leszek Orpel
Jedlina-Zdrój, 17 września 2012 r.

Wprowadził Roman Sidor 18.09.2012 08:27:39
Opublikował Roman Sidor 18.09.2012 08:27:39
Odpowiedzialny za treść B. Laskowska 18.09.2012 08:27:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.09.2012 08:27:39

« powrót

68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Sygnał alarmowy, który będzie wyemitowany dziś 
1 sierpnia o godz. 17.00  zbiega się z 68 rocznicą wybuchu Powstania  Warszawskiego, heroicznego czynu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i mieszkańców stolicy Polski.


                                                        Burmistrz Miasta
                                                           Leszek Orpel
Wprowadził Rafał Gumułka 01.08.2012 13:40:39
Opublikował Rafał Gumułka 01.08.2012 13:40:39
Odpowiedzialny za treść B. Laskowska 01.08.2012 13:40:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.08.2012 13:40:39

« powrót

U W A G A zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012r. zmieniającym Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Jedlina- Zdrój, od 7 maja 2012r. Urząd Miasta będzie czynny w dni robocze w następujących godzinach:


w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00


Zmiany są efektem oczekiwań klientów Urzędu Miasta i pozwalają na łatwiejszy dostęp do załatwianych spraw.

Wprowadził Roman Sidor 02.05.2012 08:48:09
Opublikował Roman Sidor 02.05.2012 08:48:09
Odpowiedzialny za treść I.K. Darmetko 02.05.2012 08:48:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.05.2012 08:48:09

« powrót

Informacja

W dniu 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243).


Informujemy, iż osoby uprawnione, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy mogą skorzystać z usług Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój wykorzystując następujące formy komunikacji:
1. informację oraz załączone wnioski i formularze znajdujące się na stronie: www.bip.um.jedlina.pl w linku ”Informator Interesanta”,
2. przesyłając wniosek, podanie, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, (bezpośrednio z platformy ePuap, lub za pośrednictwem strony: bip.um.jedlina.pl - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany)
3. zgłoszenia wniosku, podania lub zapytania za pomocą poczty elektronicznej: urzad@jedlinazdroj.eu,
4. zgłoszenia wniosku, podania lub zapytania za pomocą faxu: 74/8855269,
5. komunikacji telefonicznej za pomocą osoby przybranej, tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną, na nr 74/8455 215, 74/8455 216,
6. komunikacji za pomocą osoby posługującej się językiem migowym.
Jeżeli w celu załatwienia Państwa sprawy zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy osoby posługującej się językiem migowym, to należy zgłosić taki wniosek wysyłając e-mail lub faks, co pozwoli na odpowiednio sprawne i szybsze zorganizowanie Państwa wizyty i udzielenie pomocy w podstawowym zakresie.


W tym celu należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia do tut. Urzędu co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
- krótkie określenie sprawy,
- propozycję terminu wizyty w Urzędzie Miasta, celem załatwienia sprawy,
- kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.


Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności pracownika posługującego się językiem migowym, a w razie jego nieobecności - tłumacza.


O terminie i możliwości zgłoszenia sprawy za pomocą tłumacza języka migowego w Urzędzie Miasta osoba zainteresowana zostanie poinformowana w formie podanej w zgłoszeniu.

Wprowadził Roman Sidor 19.04.2012 07:33:27
Opublikował Roman Sidor 19.04.2012 07:33:27
Odpowiedzialny za treść I. K. Darmetko 19.04.2012 07:33:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.04.2012 07:33:27

« powrót

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Jedlina-Zdrój

Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój informuje, że w dniach 16 kwietnia do 8 maja 2012r. będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Jedlina-Zdrój zgodnie z poniższym harmonogramem:

ul. Warszawska - plac przy remizie -
od godz.10 16.04.÷17.04.2012 r do godz.10

Plac Zdrojowy – parking Plac Zdrojowy 6 –
od godz 10 17.04÷18.04.2012 r do godz.10

ul. Piastowska 16-18 – parking Piastowska -
od godz 10 18.04.÷ 19.04.2012r. do godz.10

ul. Południowa – skrzyżowanie z ul. Cmentarną –
od godz 10 19.04÷20.04.2012r. do godz 10

ul. B. Chrobrego – Plac skrzyżowanie ul. B. Chrobrego – Słowackiego – Brzozowa – Partyzantów -
od godz 10 23.04÷25.04.2012 r do godz 10

ul. Kamienna – Parking przy Pawilonie –
od godz 10 25.04÷26.04.2012 r. do godz 10

ul. Pokrzywianki – skrzyżowanie z ul. Kłodzką –
od godz 10 26.04.÷27.04.2012r.do godz 10

ul. Noworudzka – Plac na skrzyżowaniu ul. Kłodzkiej, Noworudzkiej i Świdnickiej
od godz 10 7.05.÷8.05.2012r. do godz 10

Wprowadził Roman Sidor 02.04.2012 07:23:48
Opublikował Roman Sidor 02.04.2012 07:23:48
Odpowiedzialny za treść A. Lis 02.04.2012 07:23:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.04.2012 07:23:48

« powrót

Wykaz Zarządców Nieruchomości obsługujących budynki, w których Gmina posiada udziały

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
 podaje do publicznej wiadomości
 
Wykaz Zarządców Nieruchomości
obsługujących budynki, w których Gmina posiada udziały
 
 
 
Licencjonowane Zarządzanie Nieruchomościami
DOMMED Sp. z o. o.         
        ul. J. Słowackiego 12/4
        58-300 Wałbrzych
Tel. (74) 842 25 24, Fax (74) 843 42 24   
 
 
„TWÓJ DOM” Sp. z o. o. 
ul. Wysockiego 26
58-304 Wałbrzych 
Tel. (74) 842 20 35, Fax (74) 842 39 74
    
 
        ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
        Grażyna Zywar
ul. Poselska 21/12
     58-316 Wałbrzych  
Tel. (74) 841 89 37
        
 
        AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI I USŁUG KONSULTINGOWYCH
        „ZARZĄDCA”   Bogumiła Harazińska- Pilch
        ul. B. Chrobrego 8/5
     58-300 Wałbrzych  
        Tel./Fax (74) 842 67 31
 
 
 
            DOMAG ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Piotr Gezela            
ul. Osiedle Górnicze 50
58-308 Wałbrzych 
Tel. (74) 847 37 36, Fax (74) 847 37 36    
 
 
 Miejski Zarząd Budynków Sp.z o.o.
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
Tel.(74) 842 42 00
Sekretariat Zarządu 
ul. Sygietyńskiego 19    
Wałbrzych 58-301 ( Nowe Miasto )
Tel.(74) 887 05 34  
 
 
Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych
"ZUMiK" Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca
Tel. (74) 845 63 84, Fax (74) 845 62 33

ul. Polna 3/2
Tel. (74) 845 68 72
 
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
PARTNER
ul. B. Chrobrego 13
58-300 Wałbrzych
Tel. (74) 665 03 50
Wprowadził Roman Sidor 12.03.2012 09:11:55
Opublikował Roman Sidor 12.03.2012 09:11:55
Odpowiedzialny za treść M. Sobańska 12.03.2012 09:11:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.03.2012 09:11:55

« powrót

Uwaga użytkownicy wieczyści nieruchomości

Uwaga użytkownicy wieczyści nieruchomości

przypominam, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wnosi się przez cały okres użytkowania w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok - bez dodatkowego wezwania, na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I O/Wałbrzych nr 67102050950000560200112532

W celu ułatwienia użytkownikom wieczystym wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przewiduje:

 • w art. 74 - 50% bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla osób fizycznych których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Wniosek o udzielenie 50 proc. bonifikaty dla osób o niskich dochodach należy składać do właściwego organu co roku. Prawo do bonifikaty z lat ubiegłych nie przechodzi na lata następne.
 • w art. 71 ust. 4 - ustalenie na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (obecnie do 16.03.2012r.), innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie przekraczającego danego roku kalendarzowego.

  Sporządziła: M. Magoń
Wprowadził Roman Sidor 24.02.2012 14:05:30
Opublikował Roman Sidor 24.02.2012 14:05:30
Odpowiedzialny za treść M. Magoń 24.02.2012 14:05:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.02.2012 14:05:30

« powrót

Ogłoszenie o przeznaczeniu do zagospodarowania na prowadzenie działalności handlowo-usługowej obiektu o powierzchni 50 m² położonego w Jedlinie -Zdroju u zbiegu ulic Południowej i Chopina.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój informuje, że został przeznaczony do zagospodarowania na prowadzenie działalności handlowo-usługowej obiekt o powierzchni 50 m² położony w Jedlinie -Zdroju u zbiegu ulic Południowej i Chopina.

W związku z powyższym zapraszam do tutejszego Urzędu Miasta (pokój nr 4 – Biuro Obsługi Klienta) osoby zainteresowane celem przedstawienia propozycji zagospodarowania przedmiotowego obiektu.

W celu uzyskania bliższych informacji w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 74-84-55-215 wew. 23

Wprowadził Roman Sidor 05.01.2012 09:54:19
Opublikował Roman Sidor 05.01.2012 09:54:19
Odpowiedzialny za treść M. Tomasik 05.01.2012 09:54:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.01.2012 09:54:19

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 22.12.2011 09:42:11
Opublikował Roman Sidor 22.12.2011 09:42:11
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 22.12.2011 09:42:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.12.2011 09:42:11

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 13.12.2011 12:32:21
Opublikował Roman Sidor 13.12.2011 12:32:21
Odpowiedzialny za treść Alba Group 13.12.2011 12:32:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.12.2011 12:32:21

« powrót

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2012 r.
  I.Warunki ubiegania się o dotację.
  Zgodnie z § 3 Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu o dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które działają na terenie Gminy Jedlina – Zdrój, nie działają w celu osiągnięcia zysku i realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały.
  II. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2012roku.
  III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.
  1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 21 listopada 2011 roku o godz. 15,30.
  2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Jedlina - Zdrój w 2012 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku, który jest dostępny w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój pok. Nr 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój (www.bip.jedlinazdroj.eu).
  3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w pok. 3 Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58 -330 Jedlina – Zdrój.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
  4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
  5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
  1) aktualny Statut klubu sportowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujacych.
  7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
  IV. Tryb rozpatrywania wniosków.
  1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.
  2. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  3. Decyzja Burmistrza Miasta jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
  4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
  5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój.
Sporządziła: K. Szemiel


Wprowadził Roman Sidor 14.11.2011 13:50:58
Opublikował Roman Sidor 14.11.2011 13:50:58
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 14.11.2011 13:50:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.11.2011 13:50:58

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 10.11.2011 08:17:11
Opublikował Roman Sidor 10.11.2011 08:17:11
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 10.11.2011 08:17:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.11.2011 08:17:11

« powrót

Elektrośmieci – Oddaj do punktu zbierania

Elektrośmieci to nieużywane lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika! Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Postępując w ten sposób, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. (ustawa o ZSEE).

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać do specjalnie utworzonych punktów zbierania.

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępna jest na stronie: www.elektrosmieci.pl

Elektrośmieci można także zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.

Z punktów zbierania oraz sklepów zużyte urządzenia trafiają do zakładów przetwarzania. Tam są demontowane, a zawarte w nich niebezpieczne substancje po wydzieleniu przekazywane są do unieszkodliwienia. Elementy i surowce odzyskane z elektrośmieci przewożone są do recyklera, który ponownie wykorzystuje je do wytworzenia nowych produktów.

Gdzie można oddać elektrośmieci?

Punkt zbierania zużytego sprzętu:

Alba Dolny Śląsk Wałbrzych
ul. Piasta 16,
58-304 Wałbrzych
Telefon: 74 8478475
Adres email: wojciech.paczka@alba.com.pl
Osoba kontaktowa: Wojciech Pączka
Godziny otwarcia: pon. - pt. 8:00-15:00


Przygotowano na podstawie ulotki „Elektrośmieci?” – ElektroEko, Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Wprowadził Roman Sidor 05.10.2011 13:20:22
Opublikował Roman Sidor 05.10.2011 13:20:22
Odpowiedzialny za treść Marek Piniek 05.10.2011 13:20:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.10.2011 13:20:22

« powrót

Odpracuj swój dług

UWAGA MIESZKAŃCY !

 

Już po raz drugi rusza w naszym mieście akcja pn. „Odpracuj swój dług”
Dnia 12.09.2011r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podpisał zarządzenie nr 61/2011 w sprawie Programu dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w celu umożliwienia spłaty zadłużenia wobec Gminy Jedlina-Zdrój. Program umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom odpracowanie długu za czynsz (zajmowanie lokalu mieszkalnego oraz najem lokalu socjalnego) poprzez wykonywanie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy w formie: różnych prac porządkowych, remontowo-budowlanych, dozoru obiektów, drobnych prac administracyjnych w jednostkach organizacyjnych oraz usług opiekuńczych.
Odpracowaniu nie podlegają opłaty za media tj. dostawę zimnej wody oraz wywóz nieczystości stałych.

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą zmniejszenia zaległości czynszowych prosimy o zgłaszanie się w celu udzielenia bliższych wyjaśnień do Urzędu Miasta, pok. nr 4.

Zarządzenie nr 61/2011

Załączniki

Wprowadził Roman Sidor 28.09.2011 08:17:00
Opublikował Roman Sidor 28.09.2011 08:17:00
Odpowiedzialny za treść M. Wróbel 28.09.2011 08:17:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.09.2011 08:17:00

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 16.09.2011 09:13:20
Opublikował Marta Czarnik 16.09.2011 09:13:20
Odpowiedzialny za treść Jacek Ciura 16.09.2011 09:13:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.09.2011 09:13:20

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 16.09.2011 09:09:23
Opublikował Marta Czarnik 16.09.2011 09:09:23
Odpowiedzialny za treść Jacek Ciura 16.09.2011 09:09:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.09.2011 09:09:23

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 13.07.2011 08:45:58
Opublikował Roman Sidor 13.07.2011 08:45:58
Odpowiedzialny za treść ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. 13.07.2011 08:45:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.07.2011 08:45:58

« powrót

Wybory ławników - W bieżącym roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. Kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2011 – 2015 można zgłaszać do 30 czerwca br.

Wybory ławników - W bieżącym roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. Kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2011 – 2015 można zgłaszać do 30 czerwca br.

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy określił, że Rada Miasta w Jedlinie – Zdroju winna wybrać do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu:
- Wydział Rodzinny i Nieletnich – 2 ławników
- Wydział Pracy – 2 ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawowie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskiei korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sadach oraz prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Zgłoszenia kandydatów na ławnikó dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego. Jej wzór znajduje się na stronie internetowej: www.ms.gov.pl. Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1.trzy aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne;
4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.

Stosowne dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 30 czerwca 2011 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta u Pani Krystyny Szemiel, tel. 74 8455 215 lub 74 8455 216.

Wprowadził Roman Sidor 08.06.2011 07:40:49
Opublikował Roman Sidor 08.06.2011 07:40:49
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 08.06.2011 07:40:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.06.2011 07:40:49

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 08.12.2010 09:25:57
Opublikował Roman Sidor 08.12.2010 09:25:57
Odpowiedzialny za treść Kamila Sławetna 08.12.2010 09:25:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.12.2010 09:25:57

« powrót

Wprowadził Radosław Łysień 17.09.2010 09:13:49
Opublikował Radosław Łysień 17.09.2010 09:13:49
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 17.09.2010 09:13:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.09.2010 09:13:49

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.05.2010 09:22:39
Opublikował Roman Sidor 28.05.2010 09:22:39
Odpowiedzialny za treść A. Lis 28.05.2010 09:22:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.05.2010 09:22:39

« powrót

Dowody osobiste bez opłat - 28.12.09 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 r., wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2009 r. nr 39 poz. 306/, na podstawie, której opłaty za wydanie dowodu osobistego i wymianę nie będą pobierane.
Wprowadził Marta Czarnik 28.12.2009 08:10:30
Opublikował Marta Czarnik 28.12.2009 08:10:30
Odpowiedzialny za treść Mirosława Woźniakowska 28.12.2009 08:10:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.12.2009 08:10:30

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:39:25
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:39:25
Odpowiedzialny za treść Magdalena Sobańska 30.09.2009 13:39:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2009 13:39:25

« powrót

Informacja dotycząca ulepszenia lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrój - 14.01.09 r.

Jedlina-Zdrój 14.01.2009r.

GMI.0306-2/09

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

przypomina   Najemcom lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój, iż zgodnie z art. 6d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.):

   Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.Sporządziła: M. Sobańska

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:34:16
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:34:16
Odpowiedzialny za treść Magdalena Sobańska 30.09.2009 13:34:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2009 13:34:16

« powrót

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - 14.01.09 r.

Jedlina-Zdrój 2008-01-12

MNR.0306-8/09AKTUALIZACJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE


BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

informuje   użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, iż zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – z późn. zm.) ze względu na zmianę wartości nieruchomości, wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest aktualizowana.

   Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.


Sporządziła: D.Pająk

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:33:12
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:33:12
Odpowiedzialny za treść Danuta Pająk 30.09.2009 13:33:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2009 13:33:12

« powrót

Komunikat dotyczący likwidacji grobów na Cmentarzu Komunalnym w Jedlinie-Zdroju - 16.01.07 r.

KOMUNIKAT
 
dotyczący likwidacji grobów na Cmentarzu Komunalnym 
w Jedlinie – Zdroju
 
Urząd Miasta w Jedlinie – Zdroju
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina – Zdrój
 
   Zarządca Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju informuje, że w oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298, Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) likwiduje groby takie, w których pochówku dokonano przed dwudziestu laty, a dysponent grobu nie dokonał opłaty przedłużającej termin przed upływem, którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.
    Z chwilą likwidacji grobu, na którym istnieje nagrobek jego elementy przechodzą na własność Zarządcy Cmentarza jako mienie porzucone (dotychczas wytypowane do likwidacji groby są przeważnie grobami ziemnymi, bez nagrobków lub z nagrobkami lastrykowymi, z których nie zostaną odzyskane żadne elementy).
 
Wszelkie informacje udzielane są
w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju
tel. 074 8455215, 074 8455216
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:13:05
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2009 13:13:05
Odpowiedzialny za treść Jacek Ciura 30.09.2009 13:13:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2009 13:13:05

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1327432
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl