O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko tekst
Wprowadził Administrator 02.11.2016 14:23:43
Opublikował Administrator 02.11.2016 14:23:43
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 02.11.2016 14:21:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.11.2016 14:21:27

« powrót

Wprowadził Administrator 07.10.2016 14:10:31
Opublikował Administrator 07.10.2016 14:10:31
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 07.10.2016 14:05:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 14:05:22

« powrót

Wprowadził Administrator 25.08.2016 10:23:25
Opublikował Administrator 25.08.2016 10:23:25
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 25.08.2016 10:18:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.08.2016 10:18:27

« powrót

Wprowadził Administrator 28.07.2016 14:04:13
Opublikował Administrator 28.07.2016 14:04:13
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 28.07.2016 14:02:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.07.2016 14:02:45

« powrót

Wprowadził Administrator 28.07.2016 14:02:29
Opublikował Administrator 28.07.2016 14:02:29
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 28.07.2016 14:00:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.07.2016 14:00:38

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 22.10.2014 19:56:15
Opublikował Roman Sidor 22.10.2014 19:56:15
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 22.10.2014 19:54:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.10.2014 19:54:41

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.10.2014 12:20:28
Opublikował Roman Sidor 03.10.2014 12:20:28
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 03.10.2014 12:18:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.10.2014 12:18:59

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 16.05.2014 12:16:10
Opublikował Roman Sidor 16.05.2014 12:16:10
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 16.05.2014 12:16:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.05.2014 12:16:10

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 28.04.2014 07:38:37
Opublikował Roman Sidor 28.04.2014 07:38:37
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 28.04.2014 07:38:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.04.2014 07:38:37

« powrót

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia

Miejsce złożenia wniosku

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach za zgodą strony, może być przeniesiona na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu w szczególności dane określone w art. 3 ust. 1 pkt  5 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Raport – rozumie się przez to dokument, który powinien zawierać dane określone w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Załączniki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, należy złożyć razem z wnioskiem.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1.     Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami określonymi w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko

2.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 205 zł, a za jej przeniesienie na rzecz innej osoby 105 zł.

Termin załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnień od organów ochrony środowiska określonych w art. 77 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r., co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Miejskiej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy

Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przydatne druki

 Nie dotyczy

Sporządził:  M. Kielar

Wprowadził Roman Sidor 02.04.2013 14:50:17
Opublikował Roman Sidor 02.04.2013 14:50:17
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 24.11.2016 11:02:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.11.2016 11:02:56
Zaktualizował Administrator 24.11.2016 11:03:15

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1327398
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl