O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
O BIP-ie tekst

O BIP-ie

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych.

Informacja publiczna
Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Każda osoba ma prawo dostępu do informacji publicznej, bez obowiązku wykazywania interesu prawnego lub faktycznego.
Uprawnienie to obejmuje:
- uzyskiwanie informacji publicznej,
- wgląd do dokumentów urzędowych,
- dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Sposoby udostępniania informacji publicznej
Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
1.ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
2.wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, oraz przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
3.informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego (pisemny lub ustny),
4.wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, na których zarejestrowano te posiedzenia.
Termin udostępnienia informacji publicznej:
Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej:
Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej na mocy art. 8 ustawy tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.
Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
- organy władzy publicznej,
- organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
- podmioty reprezentujące Skarb Państwa,
- podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne, osoby prawne samorządu terytorialnego,
- inne państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego,
- inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym,
- osoby prawne - spółki, w których Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, gospodarczego lub zawodowego mają dominującą pozycję,
- związki zawodowe i ich organizacje,
- partie polityczne.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:
- przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i służbowa),
- prywatność osoby fizycznej wynikającą z Kodeksu Cywilnego,
- tajemnicę przedsiębiorcy,
- ochronę danych osobowych,
- tajemnicę skarbową,
- tajemnicę statystyki publicznej.
Zawarcie na dokumencie odpowiedniej klauzuli tajności, powoduje, że jego udostępnianie jest wyłączone z pod wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odbywa się w oparciu o przepisy szczególne.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej nie obejmuje:
- informacji o osobach pełniących funkcje publiczne związanych z pełnieniem tych funkcji,
- informacji o osobach fizycznych i przedsiębiorcach, którzy rezygnują z przysługujących im praw do ochrony prywatności.

Nie można ograniczyć dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwowymi, a w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych pomiotów wykonujących zadania publiczne bądź osób pełniących funkcje publiczne.
Ww ograniczenia nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, a przede wszystkim o czasie, trybie, miejscu i kolejności rozpatrywania spraw.

Zakres udostępnianych informacji:
- polityka wewnętrzna i zagraniczna,
- informacje o podmiotach publicznych,
- informacje o zasadach funkcjonowania podmiotów,
- dane publiczne,
- informacje o majątku publicznym.

Nowelizacja niektórych ustaw oraz innych aktów prawnych wprowadziła obowiązek udostępniania kolejnych informacji publicznych, których nie wymieniono w ustawie zasadniczej tj. w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

1.Ustawa prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu publicznym; zamawiający może także udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia i treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz inne informacje określone w art. 38 ustawy a także w rozdziale 3 dotyczącym trybów udzielania zamówień. Art. 92 zobowiązuje również do podania do publicznej wiadomości informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto art. 192 zawiera zapis mówiący o tym, że Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

2.Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, m.in.: radnych, wójtów, burmistrzów, starostów, sekretarzy i skarbników gmin oraz powiatów. Zapisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

3.Art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych wprowadził obowiązek umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru.

4.Na mocy art. 19 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U.01 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, głównie wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wprowadził Roman Sidor 04.06.2014 14:07:31
Opublikował Roman Sidor 04.06.2014 14:07:31
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 04.06.2014 14:07:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.06.2014 14:07:31

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431178
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl