O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Nieruchomości tekst

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości

 

 

Ustalenie numeru porządkowego

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 , Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Burmistrz Miasta ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi , w tym w szczególności budynków: biurowych ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej , wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,  na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 1. USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA BUDYNKU

1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego;

2) załączniki:

 1. dokument potwierdzający własność lub władanie  nieruchomości
 2. załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego z zaznaczeniem wejść głównych do budynku oraz z zaznaczeniem wjazdów na nieruchomość, dla którego ma być ustalony numer - kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 3. załącznik graficzny obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy , dla których mają być ustalone numery - kopię ostatecznej decyzji
  o pozwoleniu na budowę lub  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  z załączonym  projektem  zagospodarowania działki lub terenu.
 1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym;
 • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty

1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku opłaty skarbowej nie pobiera się ,

2. Od żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego
    pobiera się opłatę skarbową  w wysokości 17 zł ,

3. Od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego
    nieruchomości pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł od  pełnej lub zaczętej strony dokumentu.

4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

5. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój lub w kasie Urzędu Miasta.
Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy

Skargę na zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, stosownie do art. 52 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2012 r., poz. 270 ze zm.) po uprzednim wezwaniu na piśmie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do usunięcia naruszenia prawa – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć
o podjęciu czynności.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.
Przydatne druki
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego do pobrania w Biurze Obsługi Klienta.
Podstawowe akty prawne

art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520  z późn. zm.).

rozporządzenie Ministra Administracji  i Cyfryzacji  z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości , ulic i adresów  (Dz. U. z 2012r. poz. 125)

 

Druki do pobrania:
 
 
sporządziła: M. Magoń
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.03.2014 09:21:06
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.03.2014 09:21:06
Odpowiedzialny za treść M. Magoń 05.04.2016 09:48:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 09:48:56
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 09:51:22

« powrót

Podział nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Wniosek osoby, która ma w tym interes prawny.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

- Wniosek
- Załączniki:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej,
3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
4) pozwolenie, wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
5) wstępny projekt podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów niezależnie od ustaleń planu miejscowego
6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
7) wykaz zmian gruntowych, a w przypadku różnicy oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i księdze wieczystej również wykaz synchronizacyjny- minimum 5 egzemplarzy
8) mapa z projektem podziału- minimum 5 egzemplarzy
9) postanowienie zawierające opinię o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,

10) rzuty kondygnacji budynku z zaznaczonymi odcinkami granicy wewnątrz budynku.
 

Opłaty

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Wałbrzych ulica Dmowskiego nr 22).

Przydatne druki

Nie obowiązują.

Podstawowe akty prawne

- art. 92 - 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23).

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 11:41:46
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 11:41:46
Odpowiedzialny za treść M. Magoń i D. Pająk 05.04.2016 10:06:14
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 10:06:14
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 10:06:55

« powrót

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Miejsce załatwienia sprawy                                                                               
Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 4
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Wniosek:
1) osoby fizycznej i prawnej będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 13 października 2005 roku,
2) osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami lokali w dniu 13 października 2005 r., których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz osób, które udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.,
3) spółdzielni mieszkaniowej będącej właścicielem budynków mieszkalnych lub garaży,
4) osoby fizycznej i prawnej będącej następcą prawnym osoby wymienionej w pkt. 1, 2 i 3.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

- Wniosek

- Załączniki:
1) Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkownika wieczystego, a w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w której zostały wyodrębnionego lokale, również odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych lokali.
2) Pełny wypis z rejestru gruntów,

Opłaty
 Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.
Odwołania
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Wałbrzych ulica Dmowskiego nr 22) za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.
Przydatne druki
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do pobrania w Biurze Obsługi Klienta.
Podstawowe akty prawne

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., Tom 1, poz. 83).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 
Druki do pobrania:
Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 11:11:35
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 11:11:35
Odpowiedzialny za treść M. Magoń i D. Pająk 05.04.2016 09:53:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 09:53:07
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 09:54:02

« powrót

Wprowadził Rafał Gumułka 30.11.2012 13:12:20
Opublikował Rafał Gumułka 30.11.2012 13:12:20
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 07.10.2016 08:52:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 08:52:38
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 08:53:19

« powrót

Zawarcie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 4

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Wniosek osoby zainteresowanej dzierżawą, najmem nieruchomości gminnych (komórki, garaże, ogródki przydomowe, lokale użytkowe itp.)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • Wniosek o wydzierżawienie, wynajęcie nieruchomości gminnej (komórki , garaże, ogródki przydomowe, lokale użytkowe, itp.)

 • Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu (przedłużenie) nieruchomości gminnej.

  Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 4 oraz na stronie www.bip.um.jedina.pl

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

W przypadku dzierżawy nieruchomości po raz pierwszy konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem jej pomiaru oraz ustalenia ogólnego stanu zagospodarowania nieruchomości. Następnie sporządza się wykaz nieruchomości, który podany jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni a w przypadku zawarcia umowy w trybie przetargowym po upływie 21 dni sporządza się ogłoszenie o przetargu i podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Umowa dzierżawy zawierana jest w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 4) w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (tj. wyłonienia dzierżawcy, najemcy nieruchomości gminnej).

Odwołania

Nie przysługuje

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016  poz. 380)

 • Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz 446)

 • uchwała nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu z późniejszymi zmianami

 •  
 • Uchwała nr V/26/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jedlina-Zdrój

 

Druki do pobrania:

 

Wprowadził Marta Czarnik 30.11.2012 12:38:53
Opublikował Marta Czarnik 30.11.2012 12:38:53
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 07.10.2016 08:53:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 08:53:33
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 08:53:57

« powrót

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
Zaprasza:


1.Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz ich następców prawnych;
2. Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi tych osób;
3.Osoby fizyczne i prawne będące w dniu wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., Tom 1, poz. 83) tj. 13 października 2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi tych osób i osoby, które udział w tym prawie uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy
do składania wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (wnioski do pobrania w Biurze Obsługi Klienta tut. Urzędu Miasta – pokój nr 4).
Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę obniża się o 50%.
Na wniosek użytkownika wieczystego opłatę rozkłada się na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Nieuiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski i podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

Wprowadził Marta Czarnik 03.04.2012 08:21:51
Opublikował Marta Czarnik 03.04.2012 08:21:51
Odpowiedzialny za treść Danuta Pająk 03.04.2012 08:21:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.04.2012 08:21:51

« powrót

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • Wniosek

 • Załącznik:

operat szacunkowy wartości nieruchomości gruntowej wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wnioskodawca może w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Wałbrzych aleja Wyzwolenia nr 24).

Przydatne druki

Nie obowiązują.

Podstawowe akty prawne

art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:18:48
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:18:48
Odpowiedzialny za treść M. Magoń i D. Pająk 05.04.2016 10:01:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 10:01:37
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 10:02:19

« powrót

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 4

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Wniosek użytkownika wieczystego (osoba fizyczna) złożony w terminie do 15 marca roku kalendarzowego, za który bonifikata ma być udzielona.

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udziela się jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

- Wniosek
- Załącznik do wniosku:
dochód brutto za ostatni rok poprzedzający rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste .

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • do 31 marca każdego roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata,

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

Nie obowiązują

Podstawowe akty prawne

 • art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:17:51
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:17:51
Odpowiedzialny za treść M. Magoń i D. Pająk 05.04.2016 10:02:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 10:02:50
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 10:03:43

« powrót

Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu

 

Miejsce załatwienia sprawy
Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 4
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości. W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
Wniosek
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Do 6 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Przydatne druki
Nie obowiązują.
Podstawowe akty prawne
 - art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),
- Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z 29 października 1999 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu z późn. zm.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:16:30
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:16:30
Odpowiedzialny za treść M. Magoń i D. Pająk 05.04.2016 10:04:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 10:04:51
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 10:05:20

« powrót

Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • Wniosek

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Do 31 marca danego roku kalendarzowego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

Nie obowiązuje.

Podstawowe akty prawne

 • art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:09:33
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:09:33
Odpowiedzialny za treść M. Magoń i D. Pająk 05.04.2016 10:07:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 10:07:21
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 10:07:40

« powrót

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • Wniosek

 • dokumenty na poparcie faktu iż nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Wałbrzych ulica Dmowskiego nr 22).

Przydatne druki

Nie obowiązuje.

Podstawowe akty prawne

 • art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:08:52
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:08:52
Odpowiedzialny za treść M. Magoń i D. Pająk 09.03.2015 10:44:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.03.2015 10:44:00
Zaktualizował Anita Lis 09.03.2015 10:47:20

« powrót

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI


dotyczy właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału.
Właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości, dokonując jej podziału, musi liczyć się z możliwością ustalenia opłaty adiacenckiej w okresie 3 lat licząc od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna.
Ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonuje się w drodze decyzji burmistrza na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu z późn. zm.
W Gminie Jedlina-Zdrój obowiązuje stawka procentowa opłaty adiacenckiej w wysokości 30% "wzrostu wartości nieruchomości".
Wzrost wartości nieruchomości to różnica pomiędzy wartością nieruchomości po podziale, a jej wartością przed podziałem, określoną na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
Na wniosek właściciela nieruchomości opłata może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat.
Opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:06:36
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2012 09:06:36
Odpowiedzialny za treść Małgorzta Magoń 05.04.2016 10:05:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 10:05:44
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 10:05:59

« powrót

Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Miejsce załatwienia sprawy
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Wniosek osoby uprawnionej do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej między innymi:
1) osoby, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2) osoby, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
3) użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej,
4) użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości przyległej, na poprawienie warunków zagospodarowania,
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

- Wniosek

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Do 6 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Przydatne druki
- wniosek o wykup lokalu mieszkalnego,
- wniosek o wykup lokalu użytkowego,
do pobrania w Biurze Obsługi Klienta.
Podstawowe akty prawne
- art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
- Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892),
- Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z 29 października 1999 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu z późn. zm.,
- Uchwała Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych z późn. zm.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.

2. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego. 

Wprowadził Marta Czarnik 02.04.2012 09:06:02
Opublikował Marta Czarnik 02.04.2012 09:06:02
Odpowiedzialny za treść Małgorzta Magoń i Danuta Pająk 05.04.2016 09:46:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 09:46:17
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 09:48:08

« powrót

Kiedy następuje obowiązek zwrotu bonifikaty przy zbyciu lokalu mieszkalnego?

  

Zakup przez najemcę mieszkania komunalnego z bonifikatą wiąże się z pewnymi ograniczeniami dla jego nabywcy. Jeżeli nabywca mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od daty zakupu lokalu mieszkalnego od Gminy Jedlina-Zdrój, dokona jego zbycia (np. w drodze sprzedaży, darowizny lub innego tytułu prawnego, który powoduje przeniesienie własności na osobę trzecią) lub wykorzysta lokal na cele inne niż te, które uzasadniały udzielenie bonifikaty (np. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej), będzie zobowiązany do zwrotu udzielonej bonifikaty z uwzględnieniem jej waloryzacji.
Obowiązek zwrotu bonifikaty obejmuje zarówno pierwszego nabywcę mieszkania komunalnego, jak i osobę dla niego bliską, która po nabyciu lokalu od pierwotnego właściciela, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, zanim upłynie okres pięciu lat, licząc od dnia nabycia, tj. od wykupu mieszkania przez pierwotnego nabywcę.
Zwrot bonifikaty następuje na żądanie właściwego organu, tj. Burmistrza Miasta, który jest zobowiązany do dochodzenia należności z tego tytułu.
Od powyższej zasady istnieją wyjątki, które pozwalają właścicielowi lokalu mieszkalnego wykupionego ze zniżką, zachować prawo do bonifikaty w przypadku jego zbycia w okresie pięciu lat od daty zakupu.
Dotyczy to następujących sytuacji:
1) zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej, jednakże krąg tych osób jest ograniczony do: zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoby pozostającej ze sprzedającym we wspólnym pożyciu.
2) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystaną na cele mieszkaniowe;
3) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli pieniądze, które nabywca uzyska z jego sprzedaży, przeznaczy w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Powyższe zasady reguluje art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

 

Wprowadził Marta Czarnik 02.04.2012 09:00:43
Opublikował Marta Czarnik 02.04.2012 09:00:43
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Magoń 05.04.2016 10:04:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2016 10:04:18
Zaktualizował Roman Sidor 05.04.2016 10:04:30

« powrót

Stawki czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój, dnia 1.10.2008 r.
 
Informacja dotycząca wysokości obowiązujących stawek czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój


Lp.
Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy
Stawka rocznego czynszu dzierżawnego
za 1 m²
1
Cele warzywnicze oraz ogrody przydomowe
do 100 m²
 0,13 zł/m² + VAT
od 101 m² - do 1000 m²
 0,06 zł/m² + VAT
powyżej 1000 m²
  0,02 zl/m² + VAT
2
Cele handlowe i usługowe
dla strefy urbanistycznej     A i B
42,00 zł/m² + VAT
dla pozostałych stref
28,01 zł/m² + VAT
3
 Objazdowa działalność artystyczna i kulturalno - rozrywkowa
0,06 zł/m² + VAT – dziennie
4
Cele rekreacyjne i sportowo - turystyczne
0,70 zł/m² + VAT
5
 Cele związane z działalnością oświatowo - wychowawczą
0,01 zł/m² + VAT
6
 Cele składowe, magazynowe i przemysłowe
1,38 zł/m² + VAT
7
 Parkingi
1,38 zł/m² + VAT
 
Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku

Lp.
Przeznaczenie nieruchomości do najmu
Stawka miesięcznego czynszu najmu
za 1 m²
1
 Grunty zabudowane garażami stanowiącymi własność Gminy Jedlina - Zdrój
1,75 zł/m² + VAT
2
Grunty zabudowane garażami wybudowanymi z własnych środków
0,94 zł/m² + VAT
3
Grunty zabudowane komórkami stanowiącymi własność Gminy Jedlina - Zdrój
0,82 zł/m² + VAT
4
Grunty zabudowane komórkami wybudowanymi z własnych środków
0,45 zł/m² + VAT
5
Grunty zabudowane obiektami przeznaczonymi na cele handlowo –usługowe
dla strefy urbanistycznej       A i B
2,96 zł/m² + VAT
dla pozostałych stref
1,97 zł/m² + VAT

Czynsz najmu płatny jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry
 
Wyżej wymieniowe stawki czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 03.10.2008 09:48:50
Opublikował Andżelika Sobusiak 03.10.2008 09:48:50
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 03.10.2008 09:48:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.10.2008 09:48:50

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431051
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl