O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Konsultacje społeczne tekst

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Jedlina-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Jedlina–Zdrój, dnia 4 września 2017 roku

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Jedlina-Zdrój

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się                 z projektem Programu Ochrony Środowiska Gminy Jedlina-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania                         na środowisko w dniach od 4 do 29 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój,                              ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.um.jedlina.pl

 

Uwagi na podstawie art. 39. ust. 1 pkt 3 w związku z art. 30 i 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz               o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, lub:
  2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu, lub:
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „Uwaga do POŚ” na adres: mazura@jedlinazdroj.eu

 

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY JEDLINA – ZDRÓJNA LATA 2018 – 2021

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY JEDLINA – ZDRÓJ na lata 2018 – 2021

                                                                                                                            

 

 

 

Wprowadził Administrator 04.09.2017 13:50:48
Opublikował Administrator 04.09.2017 13:50:48
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Mazur 04.09.2017 14:24:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.09.2017 14:24:11
Zaktualizował Administrator 04.09.2017 14:28:56

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 10.03.2016 08:46:36
Opublikował Roman Sidor 10.03.2016 08:46:36
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 10.03.2016 08:46:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.03.2016 08:46:03

« powrót

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Szanowni Państwo,

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania „Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice oraz Gminy Walim.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

 

PGN wspiera realizację działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczający osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.:

• zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,

• zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%),

• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej jest dokumentem maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki na obszarze funkcjonalnym AW dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020.

Posiadanie ww. strategii może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonych formularzy (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: kielarm@jedlinazdroj.eu lub dostarczyć do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, pok. 4 w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).

Osoba koordynująca:Marta Oniszko-Kielar., tel. 748455215

 

Do pobrania:

 

Wprowadził Roman Sidor 19.01.2015 14:52:42
Opublikował Roman Sidor 19.01.2015 14:52:42
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 19.01.2015 14:45:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.01.2015 14:45:03

« powrót

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

 

Szanowni Państwo,

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

"Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" to postępowanie oceniające wpływ zaplanowanych w Strategii ZIT dla AW działań, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Prognoza taka polega na weryfikacji zapisanych w ww. Strategii przedsięwzięć  na środowisko i uzyskaniu wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. W postępowaniu tym musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa.

 

Przedstawiona Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje ogólne w zakresie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, dane o metodach sporządzania prognozy i propozycje metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. Prognoza przedstawia również informacje o aktualnym i przewidywanym stanie środowiska oraz problemy związane        z ochroną środowiska. Zawiera zbiór oddziaływań krótko- i długoterminowych na środowisko, jak i rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań wynikających z projektowanego dokumentu.

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków  przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: kielarm@jedlinazdroj.eu lub dostarczyć do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, pok. Nr 4 w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).


Osoba koordynująca: Marta Oniszko-Kielar, tel. 748455215

 

Do pobrania:

 

Wprowadził Roman Sidor 16.01.2015 12:32:56
Opublikował Roman Sidor 16.01.2015 12:32:56
Odpowiedzialny za treść Marta Oniszko-Kielar 16.01.2015 12:32:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.01.2015 12:32:02

« powrót

OGŁOSZENIE o Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Gminy Jedlina-Zdrój, sporządzonego na okres 10 lat.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Gminy Jedlina-Zdrój, sporządzonego na okres 10 lat.

 

     Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn.zm) informuję, że w dniu  20 marca 2014 r w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój w pokoju nr 4, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów  nie stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Gminy Jedlina-Zdrój, sporządzony na okres 10 lat.

     W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

     W każdy piątek na okres wyłożenia projektu  w godz od 1200  do 1400  w miejscu wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasów, wykonawca  planu tj. Biuro Techniczne Leśnictwa mgr inż Marek Urbaniak , w ramach konsultacji społecznych będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia zapisów zawartych w wyłożonym planie.

     Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Sporządziła: K. Sławetna-Gulka

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 19.03.2014 14:25:53
Opublikował Andżelika Sobusiak 19.03.2014 14:25:53
Odpowiedzialny za treść K. Sławetna-Gulka 19.03.2014 14:25:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.03.2014 14:25:53

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 11.09.2012 11:30:00
Opublikował Roman Sidor 11.09.2012 11:30:00
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 11.09.2012 11:30:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.09.2012 11:30:00

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 11.09.2012 11:26:40
Opublikował Roman Sidor 11.09.2012 11:26:40
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 11.09.2012 11:26:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.09.2012 11:26:40

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431005
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl