O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komisje Rady Miasta tekst

Komisja Spraw Społecznych kadencja 2014-2018

Urszula Węcławik- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Monika Świderska- Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Członkowie:

Robert Kubiak

Katarzyna Biziewska

Przemysław Klimek

Zygmunt Żyłak

Janina Malecha

Jerzy Górnicki

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są sprawy:

1) polityki oświatowej, edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,  

2) prowadzenia działalności kulturalnej, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,                                                                         

3) sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym urządzeń rekreacyjnych i urządzeń sportowych,                                                                                                                  

4) ochrony zdrowia i wdrażania programów prozdrowotnych,                            

5) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,                  

6) gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,                                                                                      

7) współdziałania w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,                                                                                            

8) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,                                         

9) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wprowadził Anita Lis 02.12.2014 11:23:21
Opublikował Anita Lis 02.12.2014 11:23:21
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 02.12.2014 11:20:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2014 11:20:03

« powrót

Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018

Marek Resiak- Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Grażyna Marcinów- Wiceprzewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej

Członkowie:

Katarzyna Biziewska

Marek Ilczuk

Przemysław Klimek

Henryk Zieliński

Kamila Hrabia

Sławomir Łysień

Przedmiotem działania Komisji Uzdrowiskowej, będącej organem opiniodawczo – doradczym Rady w sprawach dotyczących uzdrowiska są sprawy:

 1. opiniowanie projektu operatu uzdrowiskowego,

 2. opiniowanie projektu statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej,

 3. opiniowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych,

 4. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,

 5. opiniowanie projektów programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących obszaru uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Wprowadził Anita Lis 02.12.2014 11:19:37
Opublikował Anita Lis 02.12.2014 11:19:37
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 02.12.2014 11:15:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2014 11:15:56

« powrót

Komisja Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji kadencja 2014-2018

Marek Ilczuk- Przewodniczący Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Kamila Hrabia- Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Członkowie:

Henryk Zieliński

Monika Świderska

Przemysław Klimek

Marek Resiak

Janina Malecha

Urszula Węcławik

Przedmiotem działania Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji są sprawy:

1) budżetu i majątkowe Miasta,     

2) podatków i opłat lokalnych,                                                                                     

3) herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,                                                                                                                     

4) honorowego obywatelstwa,                                                                                    

5) promocji Miasta,                                                                                                     

6) wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,                                                                    

7) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 

8) statutu gminy, statutów gminnych jednostek organizacyjnych oraz zmiany tych statutów.

Wprowadził Anita Lis 02.12.2014 11:15:15
Opublikował Anita Lis 02.12.2014 11:15:15
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 02.12.2014 11:15:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2014 11:15:22
Zaktualizował Anita Lis 02.12.2014 11:15:40

« powrót

Komisja Spraw Gospodarczych kadencja 2014-2018

Janina Malecha- Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych

Jerzy Górnicki- Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych

Członkowie:

Grażyna Marcinów

Sławomir Łysień

Robert Kubiak

Urszula Węcławik

Zygmunt Żyłak

Kamila Hrabia

Przedmiotem działania Komisji Spraw Gospodarczych są sprawy:

1) strategii rozwoju gminy i programów gospodarczych,     

2) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,                                                                                                                      

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) działalności w zakresie telekomunikacji,                                                          

5) lokalnego transportu zbiorowego,                                                                      

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym,                                                                     

7) targowisk i hal targowych,                                                                                    

8) zieleni gminnej i zadrzewień,                                                                               

9) cmentarzy gminnych,                                                                                             

10) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,                                                                                   

11) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,                               

12) utrzymania porządku i czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,                                                        

13) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Wprowadził Anita Lis 02.12.2014 11:10:01
Opublikował Anita Lis 02.12.2014 11:10:01
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 02.12.2014 11:05:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2014 11:05:44

« powrót

Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018

Henryk Zieliński- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Łysień- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie:

Zygmunt Żyłak

Katarzyna Biziewska

 

Zadania komisji :

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:

  1. legalności,

  2. gospodarności,

  3. rzetelności,

  4. celowości,
   oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

 

5. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

 2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

 3. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

Wprowadził Anita Lis 02.12.2014 11:01:35
Opublikował Anita Lis 02.12.2014 11:01:35
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 02.12.2014 11:02:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2014 11:02:22
Zaktualizował Anita Lis 02.12.2014 11:02:42

« powrót

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Spraw Społecznych

Maria Drapich - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Urszula Węcławik- Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Członkowie:

Danuta Kopciuch,

Janina Malecha,

Grażyna Marcinów,

Krzysztof Mazurek,

Stanisław Słoniewski,

Zygmunt Żyłak.

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są sprawy:

1) polityki oświatowej, edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,  

2) prowadzenia działalności kulturalnej, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,                                                                         

3) sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym urządzeń rekreacyjnych i urządzeń sportowych,                                                                                                                  

4) ochrony zdrowia i wdrażania programów prozdrowotnych,                            

5) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,                  

6) gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,                                                                                      

7) współdziałania w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,                                                                                            

8) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,                                         

9) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wprowadził Roman Sidor 29.10.2012 11:44:11
Opublikował Roman Sidor 29.10.2012 11:44:11
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 29.10.2012 11:44:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.10.2012 11:44:11

« powrót

Komisja Uzdrowiskowa

Komisja Uzdrowiskowa:

Marek Resiak - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Krzysztof Mazurek - Wiceprzewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Członkowie:

Krzysztof Białas,

Stanisław Guzik,

Marek Ilczuk,

Danuta Kopciuch,

Stanisław Słoniewski,

Romauld Wysocki.

Przedmiotem działania Komisji Uzdrowiskowej, będącej organem opiniodawczo – doradczym Rady w sprawach dotyczących uzdrowiska są sprawy:

 1. opiniowanie projektu operatu uzdrowiskowego,

 2. opiniowanie projektu statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej,

 3. opiniowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych,

 4. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,

 5. opiniowanie projektów programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących obszaru uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej.


Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.10.2012 11:36:01
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.10.2012 11:36:01
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 29.10.2012 11:36:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.10.2012 11:36:01

« powrót

Komisja Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Komisja Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Marek Ilczuk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Danuta Kopciuch - Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Członkowie:

Stanisław Guzik,

Janina Malecha,

Marek Resiak,

Urszula Węcławik,

Henryk Zieliński,

Zygmunt Żyłak.

Przedmiotem działania Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji są sprawy:

1) budżetu i majątkowe Miasta,     

2) podatków i opłat lokalnych,                                                                                     

3) herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,                                                                                                                     

4) honorowego obywatelstwa,                                                                                    

5) promocji Miasta,                                                                                                     

6) wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,                                                                    

7) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 

8) statutu gminy, statutów gminnych jednostek organizacyjnych oraz zmiany tych statutów.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.10.2012 11:35:35
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.10.2012 11:35:35
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.10.2012 11:35:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.10.2012 11:35:35

« powrót

Komisja Spraw Gospodarczych

Komisja Spraw Gospodarczych

Stanisław Słoniewski – Przewodniczący Komisji Społeczno – Gospodarczej

Henryk Zieliński - Wiceprzewodniczący Komisji Społeczno – Gospodarczej

Członkowie:

Maria Drapich,

Marek Ilczuk,

Janina Malecha,

Grażyna Marcinów,

Urszula Węcławik,

Zygmunt Żyłak.

Przedmiotem działania Komisji Spraw Gospodarczych są sprawy:

1) strategii rozwoju gminy i programów gospodarczych,     

2) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,                                                                                                                      

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) działalności w zakresie telekomunikacji,                                                          

5) lokalnego transportu zbiorowego,                                                                      

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym,                                                                     

7) targowisk i hal targowych,                                                                                    

8) zieleni gminnej i zadrzewień,                                                                               

9) cmentarzy gminnych,                                                                                             

10) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,                                                                                   

11) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,                               

12) utrzymania porządku i czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,                                                        

13) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.10.2012 11:34:54
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.10.2012 11:34:54
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.10.2012 11:34:54
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.10.2012 11:34:54

« powrót

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Stanisław Guzik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Białas - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie:

Krzysztof Mazurek,

Henryk Zieliński.

Zadania komisji :

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:

  1. legalności,

  2. gospodarności,

  3. rzetelności,

  4. celowości,
   oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.


5. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

 2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

 3. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

Wprowadził Rafał Gumułka 29.10.2012 11:15:18
Opublikował Rafał Gumułka 29.10.2012 11:15:18
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 29.10.2012 11:15:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.10.2012 11:15:18

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431183
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl