O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Instrukcja obsługi biuletynu tekst

Instrukcja obsługi biuletynu

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
1.     Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl, poprzez spis podmiotów lub menu przedmiotowe albo poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój posiadającą adres URL - www.bip.um.jedlina.pl, wg menu podmiotowego zgodnego z wytycznymi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
2.      Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.
3.      Stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój redaguje się w sposób umożliwiający modyfikację menu przedmiotowego i informacji tam zamieszczonych, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn.
4.     Podmioty zobowiązane do publikowania informacji publicznej, powiadamiają ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu.
5.      Przekazywanie informacji odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej Biuletynu. Instrukcja obsługi modułu administracyjnego znajduje się na stronie www.bip.gov.pl.
6.      Administrator strony głównej Biuletynu jest obowiązany potwierdzić odbiór tych informacji.
7.     Podmioty zobowiązane do publikowania informacji publicznej wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za:
a)     przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,
b)     dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
8.     Pracownicy podmiotów zobowiązanych do publikowania informacji publicznej posiadają zewnętrzny identyfikator oraz zewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony głównej Biuletynu, wyznaczone przez Redakcję tej strony. Pracownicy posiadają także indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, nadane przez administratora tej strony.
9.      Zasady przekazywania informacji publicznych podlegających publikacji w BIP Urzędu Miasta zostały określone w Zarządzeniu Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 23 marca 2007 r.
10. Serwer strony głównej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania się przez moduł bezpieczeństwa.
11. Informacje publiczne zgromadzone w bazie danych strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji.
12. Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w Biuletynie przez osoby nieuprawnione.
13. Serwis zbudowany jest na zasadzie drzewa, które rozwija się po kliknięciu na konkretny link. Struktura serwisu jest następująca:
  1. Menu główne:
-        O BIP-ie,
-        Mapa BIP-u,
-        Zespół redakcyjny,
-        Rejestr zmian.
  1. Menu BIP:
-        działy
-        pozycje menu
-        podstrony
-        dokumenty - pliki w formie załączników w formatach doc., pdf., jpg., bmp., gif., tif., zip.
14. Rejestr zmian tzw. dziennik zmian  znajdujący się w górnym pasku menu, zawiera informacje o typach zmian dokonywanych na stronach BIP i dacie wystąpienia tych zmian, tj. o publikacji nowych informacji oraz o modyfikacji i likwidacji informacji. Rejestr zmian jest tworzony automatycznie i nie może być modyfikowany przez redaktorów biuletynu. Rejestr pozwala na zapoznanie się z poprzednią wersją danego dokumentu.
15. W górnym pasku menu znajdują się także dwa linki: „O BIP” - zawierający podstawowe informacje na temat Biuletyn Informacji Publicznej i udostępnianiu informacji oraz „Mapa BIP-u”,czyli wykaz informacji, które znajdują się w BIP urzędu miasta z podziałem na działy, pozycje menu i podstrony.
16. Wyszukiwarka zamieszczona w górnym pasku menu, pozwala na wyszukiwanie tylko informacji zawartych w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. Aby szybko dotrzeć do potrzebnych danych należy wpisać słowo kluczowe, występujące w szukanej informacji. Narzędzie wyszukujące wyświetli strony biuletynu gdzie występują poszukiwane informacje.
17. Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać dysku komputera lub na nośniku zewnętrznym. Dotyczy to również dokumentów zamieszczonych w BIP w formie załączników, znajdujących się na danej stronie.
18. Na każdej stronie biuletynu znajdują się informacje kto dany dokument wytworzył i wprowadził oraz informacje o czasie wytworzenia i udostępnienia, a także dane o ilości wyświetleń strony.
Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.07.2007 13:41:24
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.07.2007 13:41:24
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 25.07.2007 13:41:24
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.07.2007 13:41:24

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1430987
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl