O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ewidencja ludności tekst

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

 
 

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie podania o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie o zameldowaniu w ewidencji ludności gminy wydaje się osobie, której dotyczy zaświadczenie lub osobie która posiada uwierzytelnione upoważnienie.

Zaświadczenie o wymeldowaniu z ewidencji byłych mieszkańców wydaje się osobie, której dotyczy zaświadczenie lub osobie, która posiada uwierzytelnione upoważnienie.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

·      dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

·      podanie zawierające dane osoby starającej się o zaświadczenie oraz ostatnie miejsce jej zamieszkania na terenie miasta.

Opłaty

·      opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty wpływu podania.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu gminy w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawowe akty prawne

 •  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2015 r. poz. 1852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

 

Sporządził: A. Markiewicz-Polonieska

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.01.2014 12:56:54
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.01.2014 12:56:54
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:16:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:16:18
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:16:48

« powrót

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 

 

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3.

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

1.Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej  oraz członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem w/w państwa jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2.Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Dokumenty wymagane do załatwiania sprawy

1.Formularz – zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

 Do wglądu:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- kartę pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany)

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

- ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej (niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej)

- ważny dokument podróży,

- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

-dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.

2.Formularz – zgłoszenie pobytu czasowego

Do wglądu:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członowego Unii Europejskiej

- wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub,

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub,

- kartę pobytu lub,

- zezwolenie na pobyt czasowy lub,

- zezwolenie na pobyt stały lub,

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub,

-decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenia w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej (a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Cudzoziemiec i członek rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej (niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej)

-ważny dokument podróży,

-ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się

Opłaty

17 zł na wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do referatu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

 • “Zgłoszenie pobytu stałego”.
 • “Zgłoszenie pobytu czasowego”

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2015 r. poz. 1852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Druki do pobrania: Zgłoszenie pobytu stałego lub  Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Sporządził: A.Markiewicz-Polonieska

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.04.2013 13:12:01
Opublikował Andżelika Sobusiak 05.04.2013 13:12:01
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:16:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:16:51
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:17:01

« powrót

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3-mce

 

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3.

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 2. Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 4. Wymeldowania z pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się,
 7. Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • Wypełniony i podpisany druk Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ,
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Opłaty

 

Czynność nie podlega opłacie.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie z pobytu czasowego działa przez pełnomocnika),

17 zł – za wydanie zaświadczenia

 

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do Referatu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

Podstawowe akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Sporządził: A. Markiewicz-Polonieska

Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:58:53
Opublikował Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:58:53
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:17:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:17:08
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:17:22

« powrót

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3.

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego obowiązana jest wymeldować się.
 2. Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania się w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 4. Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Osobie dokonującej wymeldowania na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienia obowiązku wymeldowania się,
 6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • Wypełniony druk Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Opłaty

 

Czynność nie podlega opłacie.

17 zł  - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie z pobytu stałego działa przez pełnomocnika)

17 zł – za wydanie zaświadczenia

 

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do Referatu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”

 

Podstawowe akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2015 r. poz. 1852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

 

Sporządził: A. Markiewicz-Polonieska

   

Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:53:39
Opublikował Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:53:39
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:17:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:17:41
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:17:52

« powrót

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce

 

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

1.    Osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2.    Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu.

3. Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

 -  bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

- z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

 Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

4. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania..

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

wypełniony i podpisany druk Zgłoszenie pobytu czasowego  (odrębny dla każdej meldującej się osoby)

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalku np.: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

Pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika),

17 zł – za wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do Referatu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

 

 • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”

Podstawowe akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

 

Sporządził: A. Markiewicz-Polonieska

Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:51:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:51:00
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:18:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:18:05
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:18:12

« powrót

Zameldowanie na pobyt stały

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4 - Biuro Obsługi Klienta.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

1.     Osoba, która  przebywa  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego  lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.

3.     W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.

4.     Zameldowania dokonuje się osobiście bądź przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5.     Osoba dokonując zameldowania na pobyt stały przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

6.     Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy

Do zameldowania potrzebne są następujące dokumenty:

 • wypełniony druk  Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik)
 • udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do Referatu.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

 

Formularz “Zgłoszenia pobytu stałego”

 

Podstawowe akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Sporządził: A. Markiewicz-Polonieska
Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:48:02
Opublikował Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:48:02
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:18:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:18:23
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:18:31

« powrót

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

1.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest  obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3.Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia powrotu.

4.Jeżeli okres pobytu poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada okresowi zgłoszonemu przy wymeldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub druk Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej nie 6 miesięcy .

Do wglądu:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- pełnomocnictwo  (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Opłaty

 

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd poza granice RP lub powrót z wyjazdu poza granice działa przez pełnomocnika)

17 zł – za wydanie zaświadczenia

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do Referatu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Podstawowe akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2015 r. poz. 1852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Druki do pobrania: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

Sporządził: A.Markiewicz-Polonieska

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:41:24
Opublikował Andżelika Sobusiak 05.04.2013 12:41:24
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:18:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:18:44
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:18:52

« powrót

Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 
 
 
Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
 1. Udostępnienie następuje na pisemny wniosek zainteresowanej  osoby. Klient  otrzymuje pełny odpis przetworzonych danych, które go dotyczą.
 2. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:
 3. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
 4. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
 5. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 6. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu,
 7. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 8. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
 9. Dane mogą być udostępnione również:
 10. Osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 11. Jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
 12. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
Dokumenty do załatwienia sprawy
Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty
Za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji ludności i z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych pobiera się opłatę w wysokości 31 zł na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1388).  Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju lub na konto nr 67102050950000560200112532.
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Przydatne druki
·      Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Podstawowe akty prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 134 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2015 r poz. 1388)
 
 

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:38:49
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:38:49
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:19:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:19:07
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:19:14

« powrót

Wymeldowanie w drodze decyzji administarcyjnej

 
 
 
Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3
Sposób załatwienia sprawy
Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania w stosunku do osoby, która:
 • bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 • podanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego z uwzględnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania.
 • dowód osobisty,
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu  (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) i oświadczenie najemcy.
 • załączniki (np. wyrok rozwodowy, wyrok orzekający eksmisję).
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
 • Opłatę skarbową za wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania - 10 zł.
 • Decyzję umarzającą postępowanie lub wydawaną w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. I, kol. 4, pkt. 53 ppkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 201r r. poz. 783 z późn. zm.)
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem organu gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych.
Przydatne druki
Brak.
Podstawowe akty prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:35:58
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.04.2013 12:35:58
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 11.10.2016 09:19:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.10.2016 09:19:27
Zaktualizował Administrator 11.10.2016 09:19:35

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.07.2006 13:54:21
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.07.2006 13:54:21
Odpowiedzialny za treść A. Markiewicz-Polonieska 18.07.2006 13:54:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.07.2006 13:54:21

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1327396
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl